Småbarnspedagogikk -nettbasert videreutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Småbarnspedagogikk er et påbyggingsstudium på 30 studiepoeng lagt over to semestre. Studiet er ment for pedagoger som ikke er barnehagelærere/førskolelærere, og som ønsker kompetanse for å få tilsetting som pedagogisk leder i barnehagen.

Studiets oppbygging

Studiet er for pedagoger som ikke er barnehagelærere. Småbarnspedagogikk kan, sammen med 30 studiepoeng Barnehagepedagogikk, gi kompetanse for tilsetting som pedagogisk leder i barnehage. Emnene går annethvert år. Neste opptak til Småbarnspedagogikk er høsten 2020.

Studiet småbarnspedagogikk er inndelt i fire emner:

De yngste barna i barnehagen og samfunnet

Det nære samspillet – sosialt samspill, utvikling og læring

Hverdagslivet – barns lek og kultur

Dokumentasjon og samarbeid

Gjennom studiet får studentene kunnskap om nyere forskning med barn i aldersgruppen 0-3 år. Studiet skal dyktiggjøre studentene til arbeidet med de yngste barna i barnehagen ved å fokusere på pedagogens ansvar for å skape gode relasjoner og utøve omsorg – som et grunnlag for barns erfaringer og forståelse av seg selv og andre mennesker.

Undervisning og praksis

Studiet er organisert med en kombinasjon av nettbasert arbeid, undervisning, samlinger ved Universitetet i Stavanger og praktisk arbeid individuelt og i grupper.

Det er to uker obligatorisk praksis i emnet. Det er ikke anledning til å gjennomføre praksis på eget arbeidssted.

Opptakskrav

Utdanning som allmennlærer/grunnskolelærer/ barnevernspedagog og spesialpedagog. Faglærer i praktiske og estetiske fag som gir kompetanse for tilsetting fra 1. trinn.

Søknad: via lokalt opptak, eget søknadsskjema.

Søknadsfrist: 1.mars 2020

Læringsutbytte

Forskning har ført til et paradigmeskifte i synet på de aller yngste barna. Studiet fokuserer på relasjonens betydning for lek, læring og utvikling, hvor både barnets samspillsbehov og kvaliteten på den voksnes samspillevne utgjør sentrale komponenter.

Karrieremuligheter

Emnene barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk gir til sammen en kompetanse som er likestilt med barnehagelærer ved tilsetting i barnehager.

Kvalifikasjon/tittel

Halvårsstudium