Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Stavanger

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

217482

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Religioner og livssyn er viktig for enkeltmennesker, men også sentralt i organisasjons- og samfunnsliv. I dag ser vi at det religiøse landskapet er i rask endring. Det er et økende religionsmangfold, samtidig som stadig flere ikke lenger tilhører etablerte religiøse tradisjoner.

Studiets oppbygging

Bachelorgraden i religion, kultur og samfunn gir deg mulighet til å undersøke religiøse endringsprosesser i samtiden med et religionsvitenskapelig perspektiv. Studiet fokuserer på hva slags innhold og funksjon religion og livssyn har i samtiden, både på kultur- og samfunnsplan, i forskningen og for det enkelte menneske.

Bachelorstudiet tar opp både globale, nasjonale og lokale perspektiver, og gir kompetanse til å håndtere spørsmål og utfordringer som oppstår i det mangfoldige og flerkulturelle samfunnet.

Studiet gir grunnleggende kunnskap om samtidsreligion i et globalt perspektiv ut fra religionsvitenskapelig fagtradisjon. Innholdet er organisert slik at ulike religioner og livssyn blir belyst. Det legges vekt på at religion og livssyn er kulturelle og menneskelige fenomen. Forståelse av den sosiale og kulturelle konteksten som religioner og livssyn inngår i er dermed viktig for å forstå hvordan religioner og livssyn er utformet, hvordan de forhandles og endres.

Studiet er relevant for lærerutdanning og undervisning om religioner og livssyn i skolen. Videre gir det grundig innsikt i religions- og livssynsmangfold som er relevant i en rekke jobber i offentlig og privat sektor blant annet knyttet til samfunnskontakt, personalspørsmål, internasjonalisering, informasjon.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Læringsutbytte

En bachelorgrad ved IKS består av to fag, fag 1 og fag 2. Læringsutbyttet vil variere alt etter hvilken kombinasjon av fag og emner du velger (les om læringsutbytte under de enkelte emner). Evnen til kritisk tenkning og kritisk og korrekt bruk av kilder står helt sentralt i den vitenskapelige tradisjonen, uansett hvilken fagkombinasjon du tar. Du vil også få trening i å presentere fagstoffet skriftlig og muntlig.

En bachelor i religion innebærer at du tar fordypningen i religion (fag 1). Religionsfaget vil øke din kunnskap om og forståelse av ulike kulturer og livssyn, og gi deg dypere innsikt i hvilken rolle religion har spilt i historisk sammenheng.

Selve fordypningen består primært i at du skriver et selvstendig forskningsarbeid under faglig veiledning. Dette skjer det tredje året av bachelorstudiet.

Det andre faget du velger, fag 2, vil ha en egenverdi. I tillegg vil fag 2 kunne knyttes til ditt fag 1 på ulike måter. Vi tilbyr nordisk, engelsk, historie og (avhengig av ledige plasser) samfunnsfag som fag 2.  

Det er også mulig å søke innpass av andre fag som fag 2.

Videre studier

Du kan også fortsette studiene ved UiS ved å søke deg inn på masterprogrammet i religion, kultur og samfunn.

Karrieremuligheter

En bachelor i religion kvalifiserer til ulike former for arbeid i offentlig og privat sektor. Du får kompetanse som er relevant for offentlig forvaltning, kulturinstitusjoner, internasjonale organisasjoner, bistandsorganisasjoner, forlag- og mediebedrifter og privat næringsliv.

Når du har en bachelorgrad i religion, har du muligheter til videre fordypning i faget ditt ved å ta en master. Med en mastergrad i kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), kan du også undervise i KRLE i grunnskolen eller Religion og etikk i videregående skole.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i religion

Alle utdanninger innen