Psykologi, bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Psykologi er et bredt fagfelt. Det inkluderer hvordan vi oppfatter, bearbeider og lagrer informasjon, hvordan vi samhandler med – og påvirker hverandre, og hvordan personligheten vår utvikles. Psykologi handler også om hvordan kroppen vår reagerer på stress og hvordan vi kan forstå, forebygge og behandle psykiske lidelser.

Studiets oppbygging

På bachelorstudiet i psykologi blir du kjent med hovedretningene innenfor psykologi, som for eksempel sosialpsykologi, personlighetspsykologi, kognitiv psykologi og biologisk psykologi.

Psykologistudiet vil ha et bredt nedslagsfelt. Studiet vil ha en anvendt profil og ha fordypning i områdene arbeids- og organisasjonspsykologi, pedagogisk psykologi og helsepsykologi. Dette er en kompetanse som er etterspurt bla. i personalavdelinger, bedriftstjenester, NAV og sosiale tjenester. Du får også mulighet til å ha praksisopphold i løpet av studiet.

Bachelorstudiet i psykologi gir evidensbasert kompetanse. Du blir kjent med nyere forskning på feltet, og du får anledning til å gjennomføre egne små forskningsprosjekter.

Kvalitativ og kvantitativ metode, kunnskapsutvikling, forskningsdesign, lovgivning og etikk utgjør studiets verktøykasse. Studiet gir deg en helhetlig psykologiforståelse og et godt utgangspunkt for en eventuell spesialisering på masternivå.

Studiet gir utvekslingsmuligheter til spennende universiteter både i Norden, Europa, USA og Australia. Det er også muligheter for å tilpasse utvekslingssemesteret til temaer innen psykologi som er av spesiell interesse, som gjør bacheloren særlig attraktiv.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Læringsutbytte

Bachelorstudiet er fundamentet i ulike psykologiutdanninger – en solid faglig plattform der man oppnår forståelse for de ulike psykologiske fagområdene og lærer å se disse i sammenheng. Bachelorstudiet i psykologi gir kandidatene evidensbasert kompetanse om psykologi som forskningsfelt og som anvendte og kliniske fag. Gjennom kontinuerlig integrasjon av teori og empiri fører utdanningen frem til graden bachelor i psykologi. Hovedtyngden i bachelorstudiet i psykologi ligger på de fem basalområdene utviklingspsykologi, kognitiv psykologi, biologisk psykologi, personlighetspsykologi og sosialpsykologi. I tillegg blir studenten introdusert for arbeids og organisajonspsykologi, pedagogisk psykologi og helsepsykologi. Til sammen gir dette studenten en helthetlig psykologiforståelse og et godt utgangspunkt for å velge eventuell spesialisering på masternivå. Kvalitativ og kvantitativ metode, kunnskapsutvikling, forskningsdesign, lovgivning og etikk utgjør studiets verktøykasse, som gir kandidatene et godt grunnlag for å arbeid systematisk, med digitale verktøy, både i basalfagene og i mer anvendte fag.

Videre studier

Graden bachelor i psykologi kvalifiserer for videre studier på mastergradsnivå

Karrieremuligheter

Programmet vil gi kompetanse om det å undersøke, beskrive, forstå og utvikle mennesker, grupper og organisasjoner. Studiet tar sikte på å formidle kunnskaper om basaldisipliner, slik at kandidaten – i rollen som leder, medarbeider eller rådgiver -  får en adekvat kompetanse til å forstå, ivareta og utvikle mennesker i organisasjoner, inkludert det å undersøke og forebygge belastninger og å håndtere mellommenneskelige relasjoner som for eksempel konflikthåndtering.

Bachelorutdanningen i psykologi gir ikke grunnlag for å praktisere som psykolog i Norge etter gjeldende lovverk. Med bachelor i psykologi vil en likevel ha bred kunnskap og kompetanse om menneskers følelser og atferd, samt hvordan man kan nærme seg relevante problemsstillinger systematisk og vitenskapelig. Utdanningen kvalifiserer for arbeid innenfor helse- og velferdstjenester, og på ulike organisatoriske nivåer innen både offentlig og privat virksomhet. I tillegg kvalifiserer utdanningen til videre forskning- og utviklingsarbeid; ledelse, HR og organisasjoner; HMS; utdanning og oppvekst; veiledning og rådgivning; tjenesteutvikling og innovasjon; kommunikasjon og formidling.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På studentsidene kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Nytt (primær)
Nytt (ordinær)

Studieplasser

37

Søknadskode (SO)

217876

Lignende utdanninger