Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Stavanger

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60.00

Semester

4

Studietempo

Deltid

Om studiet

Ønsker du å få undervisningskompetanse samtidig som du er i jobb? Da kan en samlingsbasert variant av praktisk-pedagogisk utdanning på deltid ved Universitetet i Stavanger være noe for deg.

Studiets oppbygging

Studiet retter seg mot deg som fra før av har fag- eller yrkesutdanning.

Med PPU allmennfag er du kvalifisert til arbeid på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående skole (trinn 5-13). Med yrkesfaglig PPU er du kvalifisert for undervisning på trinn 8-13.

Det er to samlinger per semester. Samlingssted  Universitetet i Stavanger. Det er obligatorisk tilstedeværelse på 80 prosent av samlingene per emne. Det forutsettes at studentene møter forberedt til samlingene og deltar i gruppeaktiviteter og faglige drøftinger både på campus og digitalt. 

Studiet har løpende skikkethetsvurdering og krav om politiattest.

Lærer å engasjere

Gjennom studiet får du innblikk i hvordan skolen fungerer, hva det vil si å skape et godt læringsmiljø og hvordan interesse og engasjement for faglige spørsmål vekkes hos elevene. Studiet består av 30 studiepoeng pedagogikk som er felles for alle studentene. Du tar i tillegg 30 studiepoeng i fag- eller yrkesdidaktikk innenfor en allmennfaglig eller yrkesfaglig retning. 

Planlegge og vurdere undervisning

Ved fullført PPU skal du kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning. Samtidig skal du være bevisst ditt faglige ståsted og dine personlige holdninger til lærerarbeidet.

To praksisperioder

Praksis er en del av PPU-studiet. Det er 12 ukers obligatorisk praksis i studiet. Det er 6 uker i første vårsemester og 6 uker i siste semester. Praksisperiodene er på heltid og krever 100% tilstedeværelse.  Du skal følge praksislærer i 6 fulle arbeidsuker, i alle fag og gjøremål som praksislæreren har for å få et godt innblikk i skolehverdagen. Praksisen skal være veiledet og vurdert. Du vil få praksis både på ungdomstrinn og videregående skole. Det legges vekt på sammenhengen mellom teori og praksis. For å kunne ta eksamen i pedagogikkfaget i andre semester må derfor første praksisperiode være gjennomført og bestått. 

Du kan ha praksis utenfor Rogaland. Da skaffe du praksisplass og praksislærer selv. 

Opptakskrav

PPU Allmennfag

Søkere må ha allmennfaglig universitets- og/eller høyskoleutdanning med mastergrad. I søkerens samlede kompetanse må det inngå minst ett relevant fag på 60 studiepoeng som er undervisningsfag i skolen.

I fagdidaktikkene til kroppsøving og kunst og håndverk kan gis opptak på grunnlag av bachelorgrad.

Les mer om de spesifikke fagkravene og mer: www.uis.no/hvordan-soke-pa-praktisk-pedagogisk-utdanning-ppu

PPU yrkesfag

Søkere må ha fullført treårig profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års relevant yrkespraksis.

ELLER

fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skole nivå, med generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående skole nivå og fire års yrkespraksis.

Finn mer informasjon om opptakskravene og mer: www.uis.no/hvordan-soke-pa-praktisk-pedagogisk-utdanning-ppu

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1. mars

Læringsutbytte

Se rammeplan for praktisk pedagogisk utdanning:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-21-1771

og rammeplan for praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8 - 13:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-21-1771

Karrieremuligheter

Avhengig av hvilken utdanning du har fra før kvalifiserer PPU deg til arbeid på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og videregående skole (trinn 5 - 13), og for trinn 8-13 for yrkesfaglig PPU.

Kvalifikasjon/tittel

Praktisk-pedagogisk utdanning

Alle utdanninger innen