Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Er du nysgjerrig på utfordringene i olje- og gassindustrien og ønsker å bidra til at Norge utnytter sine olje- og gassressurser på best mulig måte, både økonomisk og miljømessig? Da er dette studiet for deg.

Studiets oppbygging

Masterstudiet i petroleumsteknologi kvalifiserer deg til en internasjonal karriere innen olje- og gassindustrien. Du velger spesialisering i enten boreteknologi, naturgassteknologi eller reservoarteknologi.
Fagmiljøet har bred kontakt med næringslivet og med forskningen på området. På studiet får du kunnskap om produksjonsteknikker for å få mest mulig av oljen og gassen ut av reservoarene på en økonomisk og miljømessig god måte.

Studiet baserer seg på 3+2-modellen, som vil si at du blir tatt opp på et femårig mastergradsprogram. Der vil du først ta enbachelor i petroleumsteknologi https://www.uis.no/studietilbud/ingenioer-og-sivilingenioer/bachelor-i-ingenioerfag/petroleumsteknologi/før du fortsetter med den toårige masteren. Du velger mellom tre forskjellige spesialiseringer: Boreteknologi, reservoarteknologi eller naturgassteknologi.

Spesialisering i boreteknologi

Med denne fordypningen vil du ta studieemner som Retningsboring og brønnstrømming, Brønnkomplettering og Planlegging, styring og økonomi i boreoperasjoner. I faget videregående brønnteknologi vil du lære mer om ulike typer rigger og avanserte boreoperasjoner.

Spesialisering i reservoarteknolog

Gjennom de siste tiårene har Norge økt utvinningsgraden av olje fra reservoarene fra cirka 20 til 50 prosent. Hva må til for å få mer olje og gass ut av reservoarene? Gjennom spesialiseringen i Reservoarteknologi vil du få mer økonomisk og miljømessig kunnskap om dette, og hvordan en kan øke produksjonseffektiviteten. Du vil også lære mer om reservoarsimulering, formasjonsevaluering og brønntesting i tillegg til reservoarkjemi og geomekanikk.

Spesialisering i naturgassteknologi

Norge blir i økende grad en gassprodusent og Europa vil ha behov for norsk gass i mange tiår framover. Spesialiseringen i naturgass omfatter i hovedsak oppstrøms- og midtstrømsaktiviteter, men mindre vekt på nedstrømsaktivitet. Spesialiseringen vil gi økt innsikt i gassers oppførsel i reservoaret, produksjon og transport av gass, samt behandling av gasser som rensing, tørking, separasjon med mer. Ulike aspekt angående omdanning, bruk og lagring av naturgasser omhandles også.

Opptakskrav

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/
https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/

Generell studiekompetanse og matematikk R1 ( S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør.
Søknad: via Samordna opptak.
Søknadsfrist: 15. april.

For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på C.

Læringsutbytte

Dette programmet er godt egnet for kandidater som har generell interesse for anvendelser av fluiddynamikk, mekanikk, kjemi, matematisk modellering og programmering. Det primære anvendelsesområdet er utvinning og produksjon av petroleum, men også andre anvendelsesområder blir berørt. Målsetningen er å styrke studentenes kunnskap om kjemiske og fysiske prosesser, og å oppøve ferdigheter i å anvende denne kunnskapen innen boring og brønndesign, produksjons- og prosesseringsteknikk, samt reservoarteknikk.

Videre studier

Studiet kan også kvalifisere deg til videre doktorgradsstudier i petroleumsteknologi.

Karrieremuligheter

Du kan jobbe som sivilingeniør i den internasjonale olje- og gassindustrien. Du kan også jobbe innen variert landbasert industri eller med forskning og undervisning.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På studentsidene kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi / sivilingeniør

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

217801