Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Vil du være med å skape framtidens løsninger og lære hvordan petroleumsforekomster påvises og utvinnes på en mest mulig miljøvennlig og kostnadseffektiv måte? Er du interessert i å jobbe med å påvise og produsere olje og gass? Vil du være med å utvikle lete- og produksjonsteknologien i Norge og internasjonalt? Vil du lære mer om LNG-teknologi, naturgassprosessering og gasskraft. Søk dette studiet.

Studiets oppbygging

Bore- og brønnteknologi

Gir deg mulighet til å være med på utviklingen av lete- og produksjonsteknologi både i Norge og internasjonalt. Reservoarteknologi

Du lære mer om hvordan petroleumsforekomster påvises og utvinnes på en mest mulig miljøvennlig og kostnadseffektiv måte for å sikre god verdiskapning for samfunnet. Etter endt utdanning får du mulighet til å være med på utviklingen av lete- og produksjonsteknologi i Norge og internasjonalt.

Naturgassteknologi

Åasser deg som er interessert i påvisning og produksjon av olje og gass fra reservoar, samt produksjon av flytende drivstoff fra naturgass eller biogass. Etter endt utdanning kan du være med på utviklingen av lete-, produksjons- og gassteknologi i Norge og internasjonalt.

Opptakskrav

For opptak til spesialisering i Reservoarteknologi

Treårig bachelorstudium i petroleumsteknologi eller treårig bachelorstudium i petroleumsgeologi med minimum 20 studiepoeng fordypningsemner i petroleumsteknologi, i henhold til forskrift om rammeplan for treårig bachelorprogram i ingeniørfag eller tilsvarende.

For å være kvalifisert for opptak til det 2-årige masterprogrammet i petroleumsteknologi - reservoarteknologi kreves det i tillegg til de generelle opptakskravene bestått eksamen i Vektoranlyse.

Søkere som har gjennomført og bestått en 3-årig bachelorutdanning i ingeniørfag, men som mangler eksamen i Vektoranalyse, kan også søke opptak, men de må bestå eksamen i dette faget i løpet av første året.

Treårig bachelorstudium i andre ingeniørfag med 40 studiepoeng fordypningsemner i petroleumsteknologi kan også gi grunnlag for å søke opptak på 2-årig master i petroleumsteknologi.

Det er satt en grense på laveste gjennomsnittskarakter C for opptak (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1). Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det.

 For opptak til spesialisering i Bore- og brønnteknologi

Treårig bachelorstudium i petroleumsteknologi eller treårig bachelorstudium i petroleumsgeologi med minimum 20 studiepoeng fordypningsemner i petroleumsteknologi, i henhold til forskrift om rammeplan for treårig bachelorprogram i ingeniørfag eller tilsvarende.

For å være kvalifisert for opptak til det 2-årige masterprogrammet i petroleumsteknologi - bore-og brønnteknologi kreves det i tillegg til de generelle opptakskravene bestått eksamen i Vektoranlyse.

Søkere som har gjennomført og bestått en 3-årig bachelorutdanning i ingeniørfag, men som mangler eksamen i Vektoranalyse, kan også søke opptak, men de må bestå eksamen i dette faget i løpet av første året.

Treårig bachelorstudium i andre ingeniørfag med 40 studiepoeng fordypningsemner i petroleumsteknologi kan også gi grunnlag for å søke opptak på 2-årig master i petroleumsteknologi.

Det er satt en grense på laveste gjennomsnittskarakter C for opptak (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1). Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det.

For opptak til spesialisering i Naturgassteknologi

Treårig bachelorstudium i petroleumsteknologi eller treårig bachelorstudium i Petroleums-geologi med minimum 20 studiepoeng fordypningsemner i petroleumsteknologi, i henhold til forskrift om rammeplan for treårig bachelorprogram i ingeniørfag eller tilsvarende.

For å være kvalifisert for opptak til det 2-årige masterprogrammet i petroleumsteknologi - naturgassteknologi kreves det i tillegg til de generelle opptakskravene bestått eksamen i Vektoranlyse.

Søkere som har gjennomført og bestått en 3-årig bachelorutdanning i ingeniørfag, men som mangler eksamen i Vektoranalyse, kan også søke opptak, men de må bestå eksamen i dette faget i løpet av første året.

Treårig bachelorstudium i andre ingeniørfag med 30 studiepoeng fordypningsemner i petroleumsteknologi kan også gi grunnlag for å søke opptak på 2-årig master i petroleumsteknologi.

Det er satt en grense på laveste gjennomsnittskarakter C for opptak (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1). Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det.

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Læringsutbytte

Bore- og brønnteknologi:

Du lære mer om ulike faser av livssyklusen for en brønn. Du vil få innføring i planlegging og gjennom-føring av retningsboring i ulike brønntyper. I tillegg vil du lære mer om matematiske modeller og hvordan de kan brukes til å gi en beskrivelse av strømningsprosesser som finner sted både i reservoar og brønn. Du vil også lære mer om ulike rigger og avanserte boreoperasjoner, og du vil få en grundig gjennomgang av dagens og fremtidige metoder innen automatisert boring. Under studiet vil du også lære mer om risikoanalyser og beslutningsstøtte som knyttes opp mot brønnplanlegging og utførelse av boreoperasjoner.

Reservoarteknologi:

Du lære mer om ulike faser av livssyklusen for en brønn. Du vil få innføring i planlegging og gjennomføring av retningsboring i ulike brønntyper. Reservoarteknologi omfatter beskrivelse av bergarts- og væskeegenskaper samt planlegging og optimalisering av utvinning av olje og gass ved hjelp av numeriske modeller.

Du vil også lære mer om teknikker for økt oljeutvinning (IOR), som brukes i stor grad i oljeindustrien for å minimalisere restolje ved slutten av produksjonen. Et viktig fokus vil være å forstå hvordan vannkjemi kan påvirke flyten av de ulike faser i reservoaret og den tilhørende oljeutvinningen.

Naturgassteknologi:

Under studiet vil du lære mer om gass-reservoar og gassproduksjon, ulike faser av livssyklusen for en brønn, LNG-teknologi og gassverdikjeden fra reservoar til marked.

I tredje semester kan du velge blant flere spesialemner og lære mer om blant annet gassproduksjon, konvertering fra naturgass/biogass til flytende drivstoff, flerfasestrømning, fluidmåling og kontroll samt kraftproduksjon.

Videre studier

Studiet kan også kvalifisere deg til videre doktorgradsstudier i petroleumsteknologi.

Karrieremuligheter

Du utdanner deg til å bli sivilingeniør med kompetanse innen petroleum og reservoarteknologi. Det gjør deg rustet til et vidt spekter av jobber innen olje- og gassindustrien.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På studentsidene kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Utvekslingsmuligheter 3. semester: Danmarks Tekniske Universitet, Montanuniversität Leoben, Østerrike, University of North Dakota, USA med flere.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science