Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Masterstudiet i petroleumsteknologi kvalifiserer deg til en internasjonal karriere innen olje- og gassindustrien. Du spesialiserer deg i enten Bore- og brønnteknologi, Naturgassteknologi eller Reservoarteknologi.

Studiets oppbygging

På studiet får du kunnskap om produksjonsteknikker for å få mest mulig av oljen og gassen ut av reservoarene på en økonomisk og miljømessig god måte.

Masterutdanningen i petroleumsteknologi ved UiS tilbys internasjonale og norske studenter, og all undervisning foregår på engelsk. Dette er en fordel for deg som student, fordi du utdanner deg til jobber i en internasjonal bransje, der engelsk er forretningsspråket. All undervisning foregår på engelsk.

Du velger mellom tre forskjellige spesialiseringer: Boreteknologi, reservoarteknologi eller naturgassteknologi.

Spesialisering i feltene naturgassteknologi, bore- og brønnteknologi eller naturgassteknologi:

Naturgassteknologi: Norge blir i økende grad en gassprodusent og Europa vil ha behov for norsk gass i mange tiår framover. Overgang fra kull og olje til naturgass i energiproduksjon gir raskt store miljøgevinster globalt. Studiet passer deg som er interessert i påvisning og produksjon av olje og gass fra reservoar, samt produksjon av flytende drivstoff fra naturgass eller biogass. Under studiet vil du lære mer om gassreservoar og gassproduksjon, ulike faser av livssyklusen for en brønn, LNG-teknologi og gassverdikjeden fra reservoar til marked

Bore- og brønnteknologi: Dette studiet gir deg mulighet til å være med på utviklingen av lete- og produksjonsteknologi både i Norge og internasjonalt. Med denne fordypningen vil du ta studieemner som Retningsboring og brønnstrømming, Brønnkomplettering og Planlegging, styring og økonomi i boreoperasjoner. I faget videregående brønnteknologi vil du lære mer om ulike typer rigger og avanserte boreoperasjoner. Under studiet vil du også lære mer om risikoanalyser og beslutningsstøtte som knyttes opp mot brønnplanlegging og utførelse av boreoperasjoner.

Reservoarteknologi: På dette masterstudiet vil du lære mer om hvordan petroleumsforekomster påvises og utvinnes på en mest mulig miljøvennlig og kostnadseffektiv måte for å sikre god verdiskapning for samfunnet. Gjennom de siste tiårene har Norge økt utvinningsgraden av olje fra reservoarene fra cirka 20 til 50 prosent. Men det finnes rom for forbedringer i produksjonseffektiviteten, noe som kan innebære enorme verdier. Med spesialisering i reservoarteknologi vil du få økonomisk og miljømessig kunnskap om hva som må til for å få olje og gass ut av reservoarene. Videre vil du lære mer om reservoarsimulering, formasjonsevaluering og brønntesting i tillegg til reservoarkjemi og geomekanikk.

Opptakskrav

Spesialisering i Reservoarteknologi

Spesialisering i Bore- og brønnteknologi

Spesialisering i Produksjon- og prosessteknologi

 

Bachelorgrad i petroleumsteknologi eller bachelorgrad i petroleumsgeologi med minimum 20 studiepoeng fordypningsemner i petroleumsteknologi, i henhold til forskrift om rammeplan for treårig bachelorprogram i ingeniørfag eller tilsvarende.

 

Bachelorgrad i andre ingeniørfag med 30 studiepoeng fordypningsemner i petroleumsteknologi kan også gi grunnlag for å søke opptak på 2-årig master i petroleumsteknologi.

 

For opptak kreves i tillegg bestått eksamen i 30 studiepoeng i matematikk/differensialregning og statistikk.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

 

Søkere som fullfører bachelorgraden i søknadssemesteret kan få tilbud om betinget opptak på de 150 studiepoengene oppnådd i de første fem semestrene av bachelorgraden. Søkerne må da dokumentere at de har full studieprogresjon samt utdanningsplan for vårsemesteret. I betingelsen for opptaket, må søker fullføre bachelorgrad og dokumentere dette innen 1. juli for at tilbudet skal være gjeldende.

 

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Læringsutbytte

Bore- og brønnteknologi:

Du lære mer om ulike faser av livssyklusen for en brønn. Du vil få innføring i planlegging og gjennom-føring av retningsboring i ulike brønntyper. I tillegg vil du lære mer om matematiske modeller og hvordan de kan brukes til å gi en beskrivelse av strømningsprosesser som finner sted både i reservoar og brønn. Du vil også lære mer om ulike rigger og avanserte boreoperasjoner, og du vil få en grundig gjennomgang av dagens og fremtidige metoder innen automatisert boring. Under studiet vil du også lære mer om risikoanalyser og beslutningsstøtte som knyttes opp mot brønnplanlegging og utførelse av boreoperasjoner.

Reservoarteknologi:

Du lære mer om ulike faser av livssyklusen for en brønn. Du vil få innføring i planlegging og gjennomføring av retningsboring i ulike brønntyper. Reservoarteknologi omfatter beskrivelse av bergarts- og væskeegenskaper samt planlegging og optimalisering av utvinning av olje og gass ved hjelp av numeriske modeller.

Du vil også lære mer om teknikker for økt oljeutvinning (IOR), som brukes i stor grad i oljeindustrien for å minimalisere restolje ved slutten av produksjonen. Et viktig fokus vil være å forstå hvordan vannkjemi kan påvirke flyten av de ulike faser i reservoaret og den tilhørende oljeutvinningen.

Produksjon- og prosessteknologi:

Under studiet vil du lære mer om gass-reservoar og gassproduksjon, ulike faser av livssyklusen for en brønn, LNG-teknologi og gassverdikjeden fra reservoar til marked.

I tredje semester kan du velge blant flere spesialemner og lære mer om blant annet gassproduksjon, konvertering fra naturgass/biogass til flytende drivstoff, flerfasestrømning, fluidmåling og kontroll samt kraftproduksjon.

Videre studier

Studiet kan også kvalifisere deg til videre doktorgradsstudier i petroleumsteknologi.

Karrieremuligheter

Du utdanner deg til å bli sivilingeniør med kompetanse innen petroleum og reservoarteknologi. Det gjør deg rustet til et vidt spekter av jobber innen olje- og gassindustrien.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På studentsidene kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science