Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

De fleste miljøutfordringer har kjemiske problemstillinger i bunn, og vil kreve gode kjemikunnskaper for å kunne løses. Skal du være med å løse fremtidens utfordringer er en utdanning som kjemiingeniør ett godt grunnlag. Du spesialiserer deg enten i Kjemi eller Vann og miljøteknikk.

Studiets oppbygging

Kjemi er en av de grunnleggende naturvitenskapene og en viktig forutsetning for å kunne løse framtidens utfordringer, ikke bare for kjemisk industri, men også innenfor naturvern og klimaproblemer.

Godt vitenskapelig grunnlag

På UiS vil du lære mye om kjemi og litt biologi som vil gi deg et godt vitenskapelig grunnlag for å forstå prosesser og mekanismer i naturen, og dermed kunne presentere gode løsninger.

En sterk basis med matematikk, statistikk, praktisk laboratoriearbeid og prosessfag vil gjøre deg attraktiv for en rekke industribedrifter.

En kjemiingeniør arbeider med kjemiske prosesser. På dette studiet vil du lære om kjemi og miljø, noe som vil gi deg et godt grunnlag for å forstå prosessene og mekanismene i naturen og gjøre deg godt rustet til å finne de beste løsningene for framtiden.

Studiet gir deg en fleksibel utdannelse som kan benyttes i flere typer jobber.

To spesialiseringer

Studiet har to spesialiseringer: Kjemi eller Vann og miljøteknikk. I arbeidet med bacheloroppgaven får du mulighet til å ta del i forskningen som pågår ved universitetet, eller du kan velge å skrive for bedrifter som UiS har et samarbeid med.

Studiet kvalifiserer for videre opptak på masterstudier.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og matematikk R1 ( S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Læringsutbytte

Bachelorstudiet i kjemi og miljø har emner innen matematikk, fysikk og data som er felles for alle ingeniørstudenter. Gjennom kjemiemnene får studentene solide kjemikunnskaper, samtidig som det er et miljøperspektiv i fagene. Innen studieretning Kjemi, har studentene mulighet til å velge emner innen miljøbioteknologi og petroleumsrelaterte emner. Innen studieretning Vann og miljøteknikk har studentene mulighet til å velge emner innen planleggingsfag og miljøkjemi.

Rammeplan for ingeniørutdanning har følgende sammensetning:

  • 30 studiepoeng fellesemner (F) som består av grunnleggende matematikk, ingeniørfaglig systemtenkning og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Disse emnene er felles for alle studieprogram.
  • 50 studiepoeng programemner (P) som består av tekniske fag, realfag og samfunnsfag. Programemner er felles for alle studieretninger i et studieprogram.
  • 70 studiepoeng tekniske spesialiseringsemner (S) som gir en tydelig retning innen eget ingeniørfag, og som bygger på programemner og fellesemner.
  • 30 studiepoeng valgfrie emner (V) som bidrar til faglig spesialisering, enten i bredden eller dybden.

De fleste emnene krever forkunnskaper som i stor grad bestemmer emnenes rekkefølge og dermed studieprogresjonen. Emnebeskrivelsene angir nødvendige forkunnskaper. Studiet avsluttes i 6. semester med en bacheloroppgave som er en større selvstendig oppgave. Bacheloroppgaven er obligatorisk for alle, og inngår i tekniske spesialiseringsemner med 20 studiepoeng. Oppgaven skal være forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid, og bidra til innføring i vitenskapsteori og metode. Oppgaven utformes og gjennomføres gjerne i samarbeid med et rådgivende ingeniørkontor, privat/offentlig planleggingskontor, entreprenørfirma eller lignende. For å få tildelt bacheloroppgave, stilles det krav om tilfredsstillende studieprogresjon som angitt i Reglar for bachelor- og masteroppgåva.

Undervisningsformen i mange av emnene innbefatter obligatoriske aktiviteter som må være godkjente, for eksempel regneøvinger, laboratorieøvinger, prosjektarbeid i gruppe eller semesteroppgaver.

Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:

  • Arbeids- og undervisningsformer
  • Pensumlitteratur
  • Evalueringsformer
  • Vurderingsformer

Det er lagt til rette for utveksling i 5. semester.

UiS legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fag, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Videre studier

Etter fullført bachelorgrad i kjemi og miljø kan du fortsette på master i Environmental Engineering (Miljøteknologi), som har spesialiseringene Water Science and Technology (Akvatisk miljøvitenskap) og Offshore Environmental Technology (Offshore Teknisk Miljøvern). Det er også mulig å fortsette med masterstudier i biologisk kjemi, samfunnssikkerhet eller industriell økonomi ved UiS. For studenter med bachelor i kjemi og miljø som ønsker å søke på master i industriell økonomi anbefales det å ta IND200 Økonomi og organisasjon som valgemne. Ellers vil mange universitet og høyskoler i Norge og i utlandet godkjenne en bachelorgrad for videre masterstudier, men kan i noen tilfeller kreve at du må ta enkelte fag for å supplere graden.

Karrieremuligheter

Som utdannet kjemiingeniør har du en fleksibel utdannelse som kan benyttes i petroleumsrelaterte virksomheter, konsulentselskaper, kommune/fylkeskommunes miljø- og tekniske etater, forskningsinstitutt, mattilsyn/ næringsmiddelindustri og kjemiske laboratorier.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På studentsidene kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

217009