Helsesøsterfag - master favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

6

Om studiet

Master i helsesøsterfag gir spesialisering i forebyggende helsearbeid i kommune-helsetjenesten for og med barn, unge og deres familier, samt vitenskapelig og metodisk kompetanse til forskning og utviklingsarbeid på fagfeltet. Det er mulig å avslutte studiet med kompetanse som helsesøster, etter å ha gjennomført 75 sp (avkortet løp).

NB Neste opptak 2019.

Studiets oppbygging

Studiet består av obligatoriske emner (70 sp), et valgemne (10 sp), og en masteroppgave (40 sp). Kliniske studier innen helsestasjons- og skolehelse-tjenesten (10 sp) utgjør et av de obliga-toriske emnene i 3. semester. Gjennom valg-emnet og masteroppgaven kan du velge ulike temaer å fordype deg i. Velger du å avslutte studiet etter de obligatoriske emnene, erstattes valgemnet og masteroppgaven av en fordypningsoppgave (5 sp).

Opptakskrav

Opptakskrav: bachelor i sykepleie eller tilsvarende grunnutdanning i sykepleie, norsk offentlig godkjenning som sykepleier og 1 års praksis etter fullført grunnutdanning. Krav om politiattest:

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 15. april 2019.

Læringsutbytte

Studiet gir inngående kunnskaper om helsefremmende og sykdomsforebyggende strategier og kunnskaper om lover og rammebetingelser for helsesøsters arbeid. Du lærer om barn, unge og familiers psykiske og fysiske utvikling og helse, samt helsesøsters arbeidsmetoder. Studiet legger vekt på kritisk refleksjon og bruk av vitenskapelig tenkesett og metode-utvikling innen fagområdet.

Videre studier

Studiet gir mulighet til å søke opptak på doktorgradsstudier.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer deg for stilling som helsesøster, og til stilling innen helse-sektoren hvor det legges vekt på å initiere og gjennomføre forskning, utviklingsarbeid og undervisning.

Utveksling

Studentutveksling

Det kan søkes om utvekslingsopphold i 3.semester, og spesielt knyttet til kliniske studier. Det foreligger utvekslingsavtaler med det Sahlgrenska akademien ved Gøteborg Universitet, og med Linnéuniversitetet i Kalmar, Sverige.