Nøkkelinformasjon

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen

Studiested

Universitetet i Bergen

Nivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

SIVING

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • 52.60 (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

184711

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Havbruks- og sjømatnæringa er ein av Noregs sterkast veksande arbeidsmarknadar og er førespegla å være den industrien som tek Noreg ut av oljealderen. For å sikra ein god utvikling treng næringa tilsette med brei kompetanse i sentrale tema. Det er denne kompetansen som er kjernen i dette studieprogrammet. Sentralt i studieprogrammet står biologien til artane i havbruk. Du får òg eit helhetlig perspektiv, med innsikt i avlsarbeid, fiskehelse, havbruksteknologi og produksjon, optimalisering av produksjonsprosessen, kvaliteten på produktet, foredling og mikrobiologi. Studiet gir deg også kunnskap om økonomi og leiing, sal og marknadsføring, ulike kulturar og kommunikasjon relevant for verksemd i havbruks- og sjømatnæringa. Studiet utvikler di evne til å tenke hele havbruks- og sjømatverdikjeda i samanheng, og med bakgrunn i vitskaplege teoriar, metodar og tolkingar utvikle evna til å løyse relevante utfordringar for næringa. Studiet legg vekt på innovasjon, nytenking og entreprenørskap. Du får utvikle evne til sjølvstendig arbeid, blant anna gjennom masterprosjekt og praksis i havbruks- og sjømatbedrifter. Integrert i masterutdanninga ligger utvikling av ei kritisk holdning til informasjon, og evne til å trenge djupare ned i forskinga som informasjonen baserast på. Sivilingeniør-studiet i havbruk og sjømat gir deg viktige generelle ferdigheiter og kompetanse. Spesialiserte kurs i studieløpet legg vekt på både fag-, yrkes- og forskingsetiske problemstillingar som gjer deg rusta til å møte denne type problemstillingar i arbeidslivet.

Studieprogrammet skal gi studentene bred kompetanse innen sentrale tema for havbruks- og sjømatnæringen. Programmet er bygd opp slik at kandidatene skal utvikle evnen til å tenke hele verdikjeden i sammenheng og kunne ta fornuftige beslutninger ut fra en helhetsvurdering. Innovasjon, nytenkning og entrepernørskap vil vektlegges.

Sentralt i studieprogrammet står biologien til artene i havbruk, herunder kunnskap om ernæring, reproduksjon, tidlig utvikling, vekst og kjønnsmodning. Videre skal kandidaten få innsikt i avlsarbeid, fiskehelse, havbruksteknologi og produksjon, optimalisering av produksjonsprosessen, kvaliteten på produktet, foredling og mikrobiologi. I forhold til utøvelsen av virksomhet i havbruks/sjømatnæringen skal kandidaten ha kunnskaper om økonomi, ledelse, salg, marked, markedsføring, ulike kulturer og kommunikasjon.

Gjennom masteroppgaven (fortrinnsvis 60 stp, men også 30 stp + 30 stp kurs er mulig) skal kandidaten bl.a. utvikle spesialisert innsikt i et tema av vesentlig betydning for havbruks- og sjømatnæringen. Masteroppgaver kan gis f.eks. i samspillet mellom biologi og teknologi, innenfor optimalisering av prosesser, kvalitet på produktet, og marked. Gjennom arbeidet med masteroppgaven, samt kurs og praksis i masterstudiet, vil kandidaten få dyp innsikt i fagområdets vitenskapelige teori og metode, denne erfaringen og kunnskapen vil gjøre kandidaten i stand til i neste omgang å anvende kunnskapen og analysere problemstillinger på nye områder innenfor havbruks- og sjømatnæringen.

Programmet skal utvikle studentenes evne til å tenke hele havbruks- og sjømatverdikjeden i sammenheng, og med bakgrunn i vitenskapelige teorier, metoder og fortolkninger utvikle evnen til å løse relevante utfordringer for næringen. I en kunnskapsbasert og innovativ næring som havbruks- og sjømatnæringen vil studiet vektlegge evne til innovasjon, nytenkning og entreprenørskap. Studiet vil videre gi kandidaten ferdigheter i selvstendig arbeid. Dette sikres bl.a. gjennom arbeidet med masteroppgaven og gjennom utplassering og praksis i havbruks- og sjømatbedrifter. Integrert i masterutdanningen ligger også utvikling av en kritisk holdning til informasjon, og evnen til å trenge dypere ned i forskningen bak informasjonen. Selvstendighet og evne til kritisk tenkning er to av hovedpilarene i en mastergradsutdanning, og studiet vil utvikle kandidatens ferdigheter på disse områdene som en basis for å forholde seg til og strukturere informasjonen i et faglig resonnement. Mastergradsutdanningen har som hovedsiktemål å gi kandidaten den nødvendige kunnskap og ferdigheter til å arbeide selvstendig med et forskningsprosjekt under veiledning, og etter hvert ut fra egne kunnskaper og erfaringer.

Et siving.-studium innen havbruk og sjømat gir kandidaten viktige generelle ferdigheter og kompetanse. Det vektlegges i egne kurs i studieløpet både fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger som gjør kandidaten rustet til å møte denne type problemstillinger i arbeidslivet. Studiet vektlegger innovasjon og entreprenørskap, bl.a. gjennom egne kurs på disse områdene, med siktemål å gi kandidaten bakgrunn og verktøy for nytenkning og utvikling på området. Et integrert masterstudium representerer også en trening i formidling, både skriftlig (oppgaven) og muntlig (bl.a. presentasjon av arbeidet), som gjør kandidaten trygg på egne ferdigheter og som sikrer at kandidaten behersker fagområdets uttrykksformer, som regel både på engelsk og norsk. Evnen til kommunikasjon, både innenfor det fagspesifikke, det allmennyttige, og i forhold til publikum med ulik kulturell bakgrunn er viktige ferdigheter for en sjømatkandidat.

Karrieremuligheter

Noreg er verdsledande innan havbruk med har stor og brei aktivitet som har behov for ulik kompetanse på mange nivå. Ei utdanning i havbruk og sjømat er etterspurt frå næringa, og kandidatar frå studiet vil kunne gå inn i ei rekke ulike jobbar i til dømes oppdrettsselskap, fórselskap, forsking, finansiering, forsikring, utstyrsleverandørar.

Kvalifikasjon/tittel

Master i havbruk og sjømat (sivilingeniør)