Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALR2
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 184939

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

31. januar 2023.

Om studiet

Mål:

Bachelorprogrammet i nanoteknologi har som mål å gi ei grundig teoretisk forståing og praktisk kompetanse innan den naturvitskaplege basisen for nanoteknologi. Vidare skal studiet gjennom døme og arbeid på moderne laboratorium, gi ei solid innføring i det særmerkte for nanovitskap og nanoteknologi. Studenten vil også møte etiske og samfunnsmessige problemstillingar knytt til teknologi.

Innhald:

Teknologiske nyvinningar har gjort det råd å måle og systematisk endre strukturar og prosessar som skjer på ein skala frå 0,1 til 100 nanometer. Dette opnar for heilt spesielle eigenskapar som ofte er styrt av kvantemekanikken sine lover. Medan nanovitskapen er oppteken av korleis ein kan oppnå ønskte eigenskapar gjennom manipulasjon på nanometer-skala, handlar nanoteknologi om praktisk utnytting av material, strukturar og komponentar basert på nanovitskap.

Bachelorprogrammet i nanoteknologi gir eit tverrfagleg solid grunnlag i matematikk, fysikk og kjemi. Det er og mogleg å velja ei grundig innføring i molekylærbiologi. I eigne NANO-emne blir nanoteknologien sett i perspektiv, nanoteknologisk instrumentering blir demonstrert og teken i bruk av studentane, nanomaterial blir syntetiserte og karakteriserte. Studentane blir og introdusert til den nanoteknologiske forskinga som går føre i forskningsrupper på fleire av institutta og fakulteta på universitetet. Mot slutten av studiet er det mogleg å gjennomføre eit sjølvstendig nanoteknologisk retta prosjekt under rettleiing.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i naturvitenskap

Alle utdanninger innen