Nøkkelinformasjon

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen

Studiested

Universitetet i Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

MEROD

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • 47.10 (ordinær)

Studieplasser

34

Søknadskode (SO)

184708

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Mål

Bachelor i human ernæring gir forskningsbasert kunnskap om sammenhengene mellom kosthold og helse på individ og samfunnsnivå. Studentene vil få bred kunnskap om, og erfaring med, en rekke metoder som benyttes i ernæringsarbeid og kostholdsforskning. Bachelorprogrammet har hovedfokus på basalmedisinsk kompetanse, menneskets metabolisme og forebyggende ernæringsarbeid på individ- og samfunnsnivå, men studentene vil også få en innføring i klinisk ernæring og ernæringsarbeid i helse- og omsorgsektoren Studieløpet kvalifiserer til opptak til master i klinisk ernæring som gir autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog.

Innhold

Første studieår tek for seg grunnleggende biomedisinske fag og en innføring i ernæringsvitenskap, med undervisning i bl.a. biokjemi, cellebiologi, statistikk og ernæring.

Andre studieår tek for seg oppbygginga av kroppen med undervisning i anatomi, fysiologi og næringsstoff. Kunnskap om matvarer og deira opphav, eigenskapar og bruk, og korleis kosthaldet verkar inn på åtferd og mental og somatisk helse, er andre viktige momenter.

Tredje studieår lærar studentene om forskningsmetodar i ernæring for klinisk og eksperimentell forsking, samt om organisering og politisk styring i eit ernæringsperspektiv. Ernæring i ulike fasar av livet, for grupper med særlege behov og i samanheng med livsstilsrelaterte sjukdommar står sentralt i tredje studieår. I tillegg får studentane ei innføring i klinisk ernæring og 4 vekers samanhengande klinisk praksis i primærhelsetenesta. Det inngår også skriving av bacheloroppgave i dette studieåret.

Studiet inneholder ein kombinasjon av forelesninger, laboratorieundervisning, seminar, gruppearbeid, klinisk praksis i primærhelsetjenesten og tverrprofesjonell praksis i barnehage eller annen institusjon for barn. Studentene følger deler av undervisning saman med andre helsefagstudentar dei tre første semestra.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ernæring

Alle utdanninger innen