Nøkkelinformasjon

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen

Studiested

Universitetet i Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 41.10 (primær)
  • 45.60 (ordinær)

Studieplasser

96

Søknadskode (SO)

184867

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Administrasjon og organisasjonsvitskap er eit spesialisert statsvitskapleg fag og eit samanliknande studie av politikk, forvaltning og organisasjon. Faget byggjer i stor grad på ei teoretisk orientert og empirisk basert forsking om formelle organisasjonar. Fokus er særleg retta mot utforminga og iverksetjinga av offentleg politikk, korleis innhaldet og organiseringa av denne politikken blir til, og kva for konsekvensar dette har. Demokratiteoriar og teoriar om organisasjonar, offentleg forvaltning og offentleg politikk utgjer sentrale referanserammer for faget. Viktige tema er det normative grunnlaget for teoriane, korleis dei blir utvikla og endra, og kva for verknad dette har.

Gjennom bachelorstudiet lærer studentane å utføre sjølvstendige analysar av organisasjonar, offentleg forvaltning og offentleg politikk. Det blir lagt vekt på samanhengen mellom formell organisering på den eine sida og konsekvensar og utfall på den andre.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i administrasjon og organisasjonsvitenskap