Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

14. mars 2022.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Sosiologi og sosialt arbeid handler om endringsprosesser i samfunnet og samspillet mellom individ og samfunn. Studiet gir deg blant annet kunnskap knyttet til endringer i hvordan velferdsordninger er organisert. Gjennom studiet utvikler du et komparativt perspektiv som også gir deg kompetanse i å forstå internasjonale endringer som påvirker feltet. Studiet gir alle innsikt i teorier om profesjoner og tverprofesjonelt samarbeid. Sosiologi og sosialt arbeid har tradisjonelt hatt mye felles både når det gjelder temaområder, forskningsmetoder og til dels også når det gjelder teoretisk fundament. Over tid har det utviklet seg to ulike retninger, som disiplin- og profesjonsfag.

Masterstudiet er basert på et samarbeid mellom sosiologi og sosialt arbeid, og integrerer ulike perspektiver på flere analysenivå. Samtidig er det noen forskjeller mellom fordypningene i sosiologi og sosialt arbeid. Du som velger fordypning i sosiologi skal tilegne deg en avansert forståelse av hva en sosiologisk analyse er, samt utvikle en forståelse av samspillet mellom teori, empiri og analytiske nivå. Dessuten vil den sosiologiske fordypningen tilby to tematisk emner som vil variere fra år til år. Du som velger sosialt arbeid får avansert kunnskap om det sosiale arbeidets egenart og utvikling og kan analysere og forholde seg kritisk til ulike praksiser i sosialt arbeid. Fordypningen i sosialt arbeid gir også inngående kjennskap til hva som fremmer og hemmer profesjonell utvikling.

Du vil få mulighet til å søke om praksis som del av studiet. Som student vil du i praksis få oppleve spennende utfordringer hvor du vil dra nytte av kompetanse og teoretiske perspektiver du har opparbeidet deg i studieprogrammet.

Generelt oppfordres studenter til å velge fordypning i det faget de har sin bachelorgrad.

Hva lærer du?

Obligatorisk del: Emner som forskningsmetode, vitenskapsteori, velferdsstat og tverrprofesjonelt samarbeid

Spesialiseringer (du velger én):

  • Sosiologi: Sosiologisk analyse og to tematiske fordypninger
  • Sosialt arbeid: Kunnskapsforståelse og kunnskapsutvikling i sosialt arbeid

Opptakskrav

Faglig grunnlag

a) Enten: integrert studium av minst tre års omfang som for eksempel sosialt arbeid og barnevernspedagogutdanning.

Eller: fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng innen samfunnsvitenskapelige fag, for eksempel sosiologi og statsvitenskap.

b) Andre opptakskrav

Samfunnsvitenskapelig metode, minst 7,5 studiepoeng.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/sosiologi-sosialtarbeid.

Kvalifikasjon/tittel

Master i sosiologi og sosialt arbeid

Alle utdanninger innen