Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

18. januar 2023.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Sosiologi og sosialt arbeid handler om endringsprosesser i samfunnet og samspillet mellom individ og samfunn. Studiet gir deg blant annet kunnskap knyttet til endringer i hvordan velferdsordninger er organisert. Gjennom studiet utvikler du et komparativt perspektiv som også gir deg kompetanse i å forstå internasjonale endringer som påvirker feltet. Studiet gir alle innsikt i teorier om profesjoner og tverprofesjonelt samarbeid. Sosiologi og sosialt arbeid har tradisjonelt hatt mye felles både når det gjelder temaområder, forskningsmetoder og til dels også når det gjelder teoretisk fundament. Over tid har det utviklet seg to ulike retninger, som disiplin- og profesjonsfag.

Masterstudiet er basert på et samarbeid mellom sosiologi og sosialt arbeid, og integrerer ulike perspektiver på flere analysenivå. Samtidig er det noen forskjeller mellom fordypningene i sosiologi og sosialt arbeid. Du som velger fordypning i sosiologi skal tilegne deg en avansert forståelse av hva en sosiologisk analyse er, samt utvikle en forståelse av samspillet mellom teori, empiri og analytiske nivå. Dessuten vil den sosiologiske fordypningen tilby to tematisk emner som vil variere fra år til år. Du som velger sosialt arbeid får avansert kunnskap om det sosiale arbeidets egenart og utvikling og kan analysere og forholde seg kritisk til ulike praksiser i sosialt arbeid. Fordypningen i sosialt arbeid gir også inngående kjennskap til hva som fremmer og hemmer profesjonell utvikling.

Du vil få mulighet til å søke om praksis som del av studiet. Som student vil du i praksis få oppleve spennende utfordringer hvor du vil dra nytte av kompetanse og teoretiske perspektiver du har opparbeidet deg i studieprogrammet.

Generelt oppfordres studenter til å velge fordypning i det faget de har sin bachelorgrad.

Hva lærer du?

Obligatorisk del: Emner som forskningsmetode, vitenskapsteori, velferdsstat og tverrprofesjonelt samarbeid

Spesialiseringer (du velger én):

  • Sosiologi: Sosiologisk analyse og to tematiske fordypninger
  • Sosialt arbeid: Kunnskapsforståelse og kunnskapsutvikling i sosialt arbeid

Opptakskrav

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). I opptaksgrunnlaget skal det inngå:

  1. Enten: integrert bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst tre års omfang (180 studiepoeng), som for eksempel sosialt arbeid, barnevernspedagogutdanning eller lignende studier.
    Eller: fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng innen samfunnsvitenskapelige fag, hvorav minst 20 studiepoeng på påbyggingsnivå. Eksempler på relevante fagområder er sosiologi og statsvitenskap.
  2. Andre opptakskrav:
    Samfunnsvitenskapelig metode, minst 7,5 studiepoeng.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-11-24-3370?q=uia.

Kvalifikasjon/tittel

Master i sosiologi og sosialt arbeid

Alle utdanninger innen