Barnesykepleie - videreutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Barnesykepleiere utøver sykepleie til barn og ungdom og deres familie. Barnesykepleieren pleier og behandler barn som er født for tidlig, barn som har vært utsatt for ulykke, barn som er rammet av akutt og/eller kritisk sykdom, og barn som utredes for eller har fått en forverring av langvarig eller kronisk sykdom. En viktig oppfølgingsgruppe er omsorgspersoner, søsken og øvrig familie.

Studienivå

Lavere nivå

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

90

Semester

3

Om studiet

Studiet består av tre hovedemner:

  1. Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner
  2. Medisinske og naturvitenskapelige emner
  3. Barnesykepleie - fag og yrkesutøvelse.

Hvert hovedemne er delt inn i flere delemner. Se programplanen for ytterligere beskrivelse.

Arbeidsmåter 
I studiet benyttes kurs, forelesninger, gruppearbeid, skriftlige oppgaver og selvstudium. En del emner er felles med andre videreutdanninger og organiseres i samarbeid med disse.

Praksis 
Praksisstudier utgjør ca. 55 prosent av studietiden. Praksisstudiene er lagt til nyfødtmedisinsk avdeling, medisinsk-, kirurgisk- og intensivavdeling for store barn og barnepoliklinikk. Reisevei i praksisperioder må påregnes.

Opptakskrav

3-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års somatisk yrkespraksis fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon.

Kvalifikasjonskrav

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet