Brannforebyggende kurs - Bodø favoritt ikon

Annen utdanning
Brannforebyggende kurs - for økt sikkerhet på arbeidsplassen.

Studienivå

Annen utdanning

Om utdanningen

Brannvernledere som skal ivareta brannvernet i særskilte brannobjekter, samt andre med ansvar for å følge opp brannsikkerheten i bygg.

Innhold.

Hvorfor brannsikrer vi?

Hva er en brannvernleder?

Hva bør en brannvernleder ha kjennskap til?

Hva bør en brannvernleder gjøre?

Hva bør en brannvernleder kreve?

 

 

Kurset dekker forskriftens krav samt tilfører brannvernleder kunnskaper som enhver brannvernleder vil kunne trenge i sitt virke.
Kurset tar utgangspunkt i de krav som stilles i «Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn» for å oppnå god brannsikkerhet for eier og leietaker av byggverk

 

«Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn» er en funksjonsbasert forskrift og nært knyttet opp mot systemkravene i Internkontrollforskriften

 

 

Fra Forskriften om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 3 – 2

”For ethvert særskilt brannobjekt skal det være en brannvernleder som skal ivareta brannvernet, og som tilsynsmyndighetene kan forholde seg til. Brannvernleder kan være eier selv eller en representant for eier.

 

Brannvernleder skal delta under varslet tilsyn og ha tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen og om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet, samt brannvesenets innsatsmuligheter.

 

Utpeking av brannvernleder fritar ikke eier eller virksomhet/bruker fra de plikter som ellers følger av forskriften.”

 

 

Link til forskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-847

 

 

 

Læringsmål

I veiledningen heter det:

”Brannvernleder må ha kvalifikasjoner som står i forhold til objektets risikonivå og kompleksitet. Brannvernlederen må også ha kunnskap om hvordan brannvernet er organisert.

Det er ikke satt krav til verken type eller omfang av opplæringen av brannvernledere, sammenlign med internkontrollforskriften § 5 annet ledd punkt 2.

 

Det bør kunne dokumenteres at det er gjennomført grunnleggende opplæring og at vedkommende har nødvendig oversikt over de organisatoriske og branntekniske forhold i virksomheten, herunder beredskapen.

Etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskaper om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Tilbys ved:

  • Bodø