Fakta

Lærested:
Sted:
Nettstudier
Studietype:
Fagskolestudium
Studieform: Nettstudium
Oppstart: 22. mars
Studiepoeng:
2
Søknadsfrist: 17. mars

Informasjon oppdatert

10. februar 2023.

Om studiet

Hva kjennetegner en bærekraftig reiselivsutvikling og hvordan kan din bedrift eller din destinasjon bidra til å omsette perspektivene bedre til reell praksis?

Mange reiselivsaktører ønsker i dag en mer bærekraftig retning for sin bedrift, men mangler praktiske verktøy som kan gjøre omstillingsarbeidet enklere. I en stresset arbeidssituasjon kjenner mange på en utilstrekkelighet, som gjør det vanskelig å komme ordentlig i gang med arbeidet. Dette kurset og kursrekka «Bærekraftig reiselivsutvikling i praksis» vil hjelpe deg og din bedrift med å omsette ordene til handling.

Vi veit at reiselivsnæringen er en av de viktigste næringene i Norge, som bidrar massivt til sysselsetting, verdiskaping, regional utvikling og overrislingseffekt både lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt hvert år. I tida som ligger foran oss skal reiselivet utvikle seg i en mer bærekraftig retning. Dette bygger på FNs bærekraftsmål og er videre forankret i blant annet Nasjonal Reiselivsstrategi, samt regionale og lokale reiselivsstrategier. I både drift- og utviklingsarbeid skal vi i større grad enn tidligere implementere miljømessige, sosiale og økonomiske vurderinger i valgene vi gjør.

Dersom vi skal fortsette å være konkurransedyktige i framtiden, er det viktig å ha et bevisst forhold til sin egen rolle i omstillingen og tenke nøye gjennom hva man selv kan gjøre for å bidra til en konstruktiv og positiv utvikling. Så hvordan kan egentlig du, din bedrift eller din destinasjon bidra til å omsette målene til praksis?

I kurset gjennomgås sentrale begreper, verktøy og strategidokumenter og gir et tydeligere innblikk i hvordan alt henger sammen. Vi vil bl.a. bli kjent med FNs bærekraftsmål og Nasjonal Reiselivsstrategi og merkeordningen Bærekraftig Reisemål, samt eksempler fra bedrifter som har lykkes godt med å omsette målene til praksis. Vi vil gjøre opp status for din bedrift eller destinasjon ut fra Visit Norways 10 prinsipper for et bærekraftig reiseliv, og tenke konkrete tiltak for veien videre.

Vi oppfordrer deltagere til å bidra aktivt i læringsarbeidet, og relatere til egne eksempler og erfaringer fra arbeidslivet til felles diskusjon. Hjertelig velkommen på kurs!

Kurset gjennomføres av Nordland fagskole avd. Opplevelsesbasert reiseliv v. Sissel Hansen.

Kurset tilhører Branjeprogrammet for reiselivsnæringen og er gratis. Kurset er del av Nordland fagskoles kursrekke 'Bærekraftig reiselivsutvikling i praksis'

Undervisningsopplegg

Kurset er gratis, heldigitalt og varer totalt 24 timer over 4 dager. Kurset gjennomføres mellom 22.-29. mars 2023. Hver kursdag varer fra kl 09:00-15:00 med tilhørende pauser. Kurset kvalifiserer til to studiepoeng dersom du får godkjent et avsluttende arbeidskrav.

Kursene innbyr til varierte arbeidsformer med bl.a. presentasjoner og introduksjoner av faglig relevante verktøy, gruppearbeider, bedriftspresentasjoner, case-jobbing, diskusjoner og praktisk arbeid med ulike verktøy for å omsette bærekraftsteori til praksis.

Kurset har som mål å hjelpe reiselivsaktører med å omsette målet om en mer bærekraftig reiselivsutvikling til reell praksis i reiselivsnæringen. Kurset er del av Nordland fagskoles kursrekke 'Bærekraftig reiselivsutvikling i praksis', som går fra mars-oktober 2023.

Opptakskrav

Dette kurset er en del av bransjeprogrammet for reiselivet. Det er derfor et krav at du tilhører reiselivsnæringen eller tilstøtende næringer.

Opptaksinformasjon

Hver kursgjennomføring har max 20 plasser, hvorav 10 av plassene er forbeholdt deltakere som ønsker å følge hele kursrekka, mens de resterende 10 til kursdeltakere som ønsker å følge det enkelte kurset. Kursplassene fylles opp fortløpende, og påmeldinga stenges når kapasiteten er fylt opp. Her er det med andre ord førstemann/kvinne til mølla som gjelder. Du vil få mer informasjon om du har fått plass og om den praktiske gjennomføringen av kurset på e-post før kursstart.

Læringsutbytte

Kurset gir deltageren:

  • Innsikt i bakteppet for bærekraftig reisemålsutvikling, herunder: FNs Bærekraftsmål, Nasjonal Reiselivsstrategi og merkeordningen Bærekraftig Reisemål.
  • Innsikt i sentrale begreper samt samarbeid mellom offentlige og private aktører på reisemålet.
  •  Utfordringer og løsninger i forhold til bærekraftig reiselivsutvikling med eksempler fra ulike destinasjoner
  • Innføring i trender og "buzzwords" i forhold til bærekraftig reiselivsutvikling som for eksempel markedstrender og hvorfor det er viktig å jobbe med bærekraft i reiselivet, Regenerativ Turisme, voluntarly tourism og besøksforvaltning.