Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Levanger

Nivå

Høyere nivå

Studiepoeng

60

Semester

4

Studietempo

Deltid

Om studiet

Videreutdanning i psykisk helsearbeid er rettet mot helse- og sosialarbeidere som ønsker økt kunnskap om psykisk helsearbeid. Fokus i utdanningen er rettet mot perspektiv og tilnærmingsmåter i psykisk helsearbeid, kommunikasjonens betydning i yrkesutøvelsen, tverrfaglig samarbeid, samt utvikling av relasjonskompetanse. Studiet er rettet mot helse og sosialfaglig personell som arbeider i kommunale tjenester, som arbeider i spesialisthelsetjenesten eller som arbeider i private organisasjoner ( f.eks. Kirkens Bymisjon og lignenede). Det er mulighet for valgfri fordypning i tema «avhengighetsproblematikk» eller tema «motiverende intervju». Studiet legger til rette for utvikling og utvidelse av kunnskap og personlig kompetanse.

Med videreutdanning i psykisk helsearbeid vil kandidaten ha styrket sin kompetanse innenfor bruker og pasientrettet og pårørenderettet arbeid, fagutviklingsarbeid og forskning innen psykisk helsearbeid. Videreutdanningen er både praktisk/klinisk- og akademisk rettet. Studiets faglige profil gjenspeiler vektlegging av en tverrfaglig tilnærming til feltet psykisk helsearbeid og med nærhet til praksisfeltet.

Opptaksinformasjon

3- årig helse og sosialfagutdanning på høyere nivå og minst 1 års relevant yrkeserfaring etter fullført utdanning. Søkere med annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning kan etter særskilt vurdering tas opp.

Det kreves politiattest for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

  • har inngående kunnskap om ulike perspektiver på psykiske lidelser
  • kan anvende kunnskap om tilnærmingsmåter i psykiske helsearbeid inkludert rus- og avhengighetsproblematikk
  • kan analysere profesjonsfaglige problemstillinger med utgangspunkt i psykisk helsearbeids vitenskapelige tradisjon, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten:

  • kan bruke relevant kunnskap og erfaring for å etablere, utvikle og vedlikeholde relasjoner til mennesker med psykiske lidelser og avhengighetsproblematikk
  • kan bruke eget fags særegne bidrag i samarbeid med brukere, pårørende og andre
  • kan analysere relevante faglige og forskningsetiske problemstillinger og dokumentere og kvalitetssikre yrkesutøvelsen i psykisk helsearbeid

Generell kompetanse

Kandidaten:

  • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innovativt for å utvikle tjenestetilbudet og gjennomføre prosjekter innen psykisk helsearbeid
  • kan formidle et omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer i psykisk helsearbeid, etikk og metodologi
  • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen psykisk helsearbeid

Videre studier

Kandidater som har fullført videreutdanning i psykisk helsearbeid kvalifiserer til å få innpasset 60 studiepoeng i mastergrad i helsevitenskap ved Nord Universitet.

Karrieremuligheter

Videreutdanning i psykisk helsearbeid kvalifiserer for fagstillinger i psykisk helsearbeid i kommunen, spesialisthelsetjenesten og ulike private- og livssynsorganisasjoner (Kirkens bymisjon, Blå Kors, Røde Kors og andre).

Utveksling

Studentene vil kunne benytte seg av universitetets generelle utvekslingsmuligheter, for eksempel gjennom etablerte mobilitetsprogrammer som Erasmus+ og Nordplus.

Kvalifikasjon/tittel

31 - 60 studiepoeng