Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studiet utdanner veiledere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning som bidrar i studentenes og de nyutdannede læreres sin profesjonsutvikling i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Studiet er en samlingsbasert videreutdanning på 15 studiepoeng.  

Studienivå

Høyere nivå

Studiepoeng

15

Semester

1

Om studiet

Studiet omhandler profesjonsutøverens rolle og funksjon som veileder generelt og som veileder/mentor for studenter og nyutdannede lærere i egen virksomhet spesielt. I emnet fokuseres det på forståelse av veiledning som fag, veiledningsteori og veiledningstradisjoner, profesjonsidentitet og profesjonell utvikling. Videre fokuseres det på kommunikasjonsteorier, kommunikasjonsferdigheter, etiske dømmekraft og kritisk refleksjon.

I studiet legges det stor vekt på utvikling av egen veileder- eller mentorrolle gjennom refleksjon, diskusjon og litteraturstudier.

Opptaksinformasjon

Det kreves godkjent profesjonsutdanning på bachelornivå som barnehagelærer, grunnskolelærer eller lærer i videregående skole. Det kreves minst 2 år praksis som lærer etter endt utdanning. I særlige tilfeller kan opptak foretas for personer med annen, relevant profesjonsutdanning på bachelornivå. Kun studenter opptatt til studiet har adgang til samlingene. Dette begrunnes særlig i at det i studiet tas opp reelle saker og caser som er klausulert.

 

Læringsmål

Kunnskap

Ved gjennomført studium skal kandidaten ha bred kunnskap om:

- Tradisjoner, teorier, modeller og begreper knyttet til veiledningsfaget

- Veiledningens betydning for læring, innovasjon og profesjonell utvikling av egen profesjon

- Kommunikasjon og personlig kompetanse

Ferdigheter

Ved gjennomført studium skal kandidaten kunne:

- Anvende kunnskap fra veiledningsområdet og kunnskap fra forsknings- og utviklingsarbeid i sitt daglige virke som veileder

- Anvende ulike veiledningsmodeller, metoder og tilnærmingsmåter i veiledning av studenter og nyutdannede

 Generell kompetanse

Ved gjennomført studium skal kandidaten kunne

- Kritisk reflektere over veiledningens bidrag til studentenes/nyutdannedes profesjonelle utvikling

- Formidle sentralt fagstoff om veiledning både skriftlig og muntlig og kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre om veiledningsutøvelsen

 

 

Videre studier

VMENTOR2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Karrieremuligheter

Innenfor en del virksomhetsområder stilles det krav til formell veiledningskompetanse for å drive veiledning. Studiet vil gi kompetanse innenfor veiledningsfeltet og kunne gi fortrinn til ulike stillinger der veiledning inngår. Studiet gir kompetanse i å veilede ulike målgrupper i privat og offentlig sektor.

Utveksling

Nei.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 15 SP

Tilbys ved:

  • Bodø