Fakta

Lærested:
Sted:
Levanger
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

29. mai 2022.

Om studiet

Studiet er et samlingsbasert begynnerkurs i det sørsamiske språket. Studiet bygger på ‘Sørsamisk begynnernivå del 1’ eller tilsvarende kunnskaper i sørsamisk og passer for alle som har lyst til å lære mer sørsamisk og få et godt grunnlag for videre opplæring i språket. Studiet er særlig aktuelt ansatte i offentlig sektor i det sørsamiske forvaltningsområdet.

Studiet ‘Sørsamisk begynnernivå’ skal bidra til å fremme kompetansen i sørsamisk både innenfor og utenfor det sørsamiske forvaltningsområdet. Kurset er et samarbeid mellom det sørsamiske språksenteret Gïelem nastedh, Grong videregående skole og Nord universitet. Formålet er at studentene skal ha et solid grunnlag for videre studier i sørsamisk språk og kultur. Målet er at flest mulig av studentene på lengre sikt kan bruke språket i yrkessammenheng, f.eks. i barnehage, skole og forvaltning.

Kurset er samlingsbasert og lagt opp med forholdsvis sakte progresjon, slik at det skal kunne kombineres med jobb og studier.

Opptaksinformasjon

Studenter som har fullført Sørsamisk begynnernivå del 1, har fortrinn ved opptak til del 2.

Søkere som ikke har fullført del 1, kan tas opp til del 2 hvis de kan dokumentere kunnskaper på tilsvarende nivå som fullført del 1.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

- har kunnskap om sørsamisk grammatikk med vekt på bøyningsmønstrene for de ulike ordklassene og bruken av kasus

- har kunnskap om ordbøker og grammatikker i bokform og digitalt, og andre tilgjengelige digitale ressurser og språklæringsverktøy for sørsamisk

Ferdigheter

Kandidaten

- kan gjøre rede for noen grunnleggende elementer i oppbyggingen av det sørsamiske språket

- kan uttrykke seg på og forstå muntlig sørsamisk og bruke dagligdagse ord og uttrykk knyttet til nærmiljø, levekår og samfunn

- kan føre vanlige samtaler på sørsamisk om dagliglivet i nærmiljøet og om enkelte samfunnsmessige forhold

- lese og uttale sørsamisk på et grunnleggende nivå

- lese og forstå tekster på sørsamisk og fortelje om innholdet på sørsamisk

- uttrykke seg muntlig og skriftlig om generelle tema på sørsamisk

Generell kompetanse

Kandidaten

- ser mulighetene for å være med på å bevare det sørsamiske språket sammen med samisktalende i ulike kommunikasjonssituasjoner

- bruke sørsamisk i økende grad i egen yrkespraksis

- skal være bevisst det samiske språkets bånd til samiske tradisjoner, levekår og natur

- kan reflektere over egen språklige kompetanse som grunnlag for videre studier i sørsamisk

Karrieremuligheter

Det er stort behov for personer med sørsamisk språkkompetanse, særlig i barnehage, skole og offentlig forvaltning, både i og utenfor det samiske forvaltningsområdet. Dette kurset gir et grunnlag for videre opplæring i sørsamisk.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 15 SP