Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

10. mai 2022.

Om studiet

Sørsamisk 3 er delt inn i hoveddelene språk, kultur, litteratur og fagdidaktikk og bygger på Sørsamisk 2 (30 studiepoeng). Studiet kan inngå i en bachelor-/masterutdanning, f.eks. lærerutdanning. Som ledd i en lærerutdanning vil 60 studiepoeng i sørsamisk gi undervisningskompetanse i sørsamisk i grunnskole eller videregående skole.

Sørsamisk 3 bygger på Sørsamisk 2. Sørsamisk 3 er delt inn i hoveddelene språk, kultur og litteratur, og fagdidaktikk. Innen temaområdet språk behandles språket som system, morfologi, syntaks, praktisk språkbruk, oversetting, språkhistorie og dialektologi. Innenfor temaområdet kultur og litteratur behandles samisk litteraturhistorie med vekt på sørsamisk, litterære analysemetoder og analyse av ulike tekster, og tradisjoner og tradisjonskunnskap. Innen fagdidaktikken behandles didaktiske utfordringer i flerspråklig undervisning, sørsamiske læremidler, undervisningsteknologi, fjernundervisning, litteraturdidaktikk og vurdering.

Opptaksinformasjon

Gjennomført og bestått Sørsamisk 2 (30 stp) ved Høgskolen i Nord-Trøndelag/Nord universitet eller tilsvarende studium ved andre institusjoner i Norge eller Sverige.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om samisk språklære med vekt på fonologi, morfologi og syntaks
 • har kunnskap om dialektvariasjon og transkripsjonsvariasjoner innenfor sørsamisk
 • har god kunnskap om den nyere samiske diktningen
 • har inngående kunnskap om analyse av skjønnlitterære tekster
 • har inngående kunnskap om ulike litteraturteoretiske retninger og litterære metoder
 • har kunnskap om ulike teoretiske og metodiske tilnærmingsmetoder i utforskning av samisk og annen urfolkslitteratur

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere sørsamiske tekster med hensyn til morfologi og syntaks og anvende teoretisk tilnærmingsmåte i analysen
 • kan presentere, drøfte og analysere kritisk ulike typer skjønnlitterær tekst
 • kan formidle kunnskap om nyere samisk litteratur og litteraturhistorie
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning om og med samiske tekster på ulike trinn i skolen og reflektere kritisk over egen praksis

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle relevant fagstoff om sørsamisk språk
 • kan utvikle og styrke egen språklig og språkdidaktisk kompetanse
 • kan legge til rette for kunnskapsbasert utvikling av elevers skriftlige og muntlige kompetanse i samisk
 • kan formidle relevant fagstoff om samisk og annen urfolkslitteratur
 • utvikle og styrke egen tekstfaglige og litteraturdidaktiske kompetanse

Videre studier

Sørsamisk 3 gir grunnlag for opptak til mastergradsstudier i sørsamisk, for eksempel ved UiT.

Karrieremuligheter

Sørsamisk 1, 2 og 3 (til sammen 90 stp) kan tas som EVU for lærere eller inngå i en pågående lærerutdanning. Med en mastergrad i et skolefag vil Sørsamisk 1, 2 og 3 sammen med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gi undervisningskompetanse i samisk i grunnskole og videregående skole. Det er også behov for sørsamisk kompetanse i offentlig forvaltning, litteratur og kulturformidling, forlag, medier, oversettelse, språk og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, bibliotek og arkivarbeid m.m.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 30 SP