Samfunnsfag 2 favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studiet tar opp innhold og arbeidsmåter som er sentrale for de tre fagene som utgjør samfunnsfag i grunnskolen: samfunnskunnskap, geografi og historie. Studiet vil også være relevant for undervisning i fag som samfunnsfag, historie og geografi i den videregående skolen. Våren 2018 har vi ledige studieplasser på Samfunnsfag 2. Gjennomført Samfunnsfag 1 er en fordel, men er ikke nødvendig for å ta Samfunnsfag 2.

Studienivå

Lavere nivå

Organisering

 • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

30

Semester

1

Om studiet

Studiet tar opp innhold og arbeidsmåter som er sentrale for de tre fagene som utgjør samfunnsfag i grunnskolen: Samfunnskunnskap, geografi og historie. Studiet vil, i kombinasjon med Samfunnsfag 1, også være relevant for undervisning i fag som samfunnsfag, historie og geografi i den videregående skolen.

Samfunnsfag 2:

 • Global historie
 • 2. verdenskrig og etterkrigstid
 • Klima, miljø og forurensing
 • Internasjonal politikk og globalisering
 • En ulik verden
 • Konflikt og konfliktløsning
 • Studietur/ Studiesamling i utlandet

Studiets oppbygging

Studiet tar utgangspunkt i de tre fagene som utgjør samfunnsfag i grunnskolen: Historie, geografi og samfunnskunnskap. Undervisningen er likevel i stor grad organisert på tvers av disse fagskillene ut fra ulike temaer og fokusområder.

Temaene spenner helt fra oppvekst i nærmiljøet, til de store internasjonale konfliktene og miljøutfordringene.

Det er et hovedsiktemål for faget at det skal bidra til økt forståelse av det samfunnet vi er en del av, både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Dette prøver vi å oppnå både gjennom valg av undervisningstemaer, og gjennom valg av arbeidsmåter.

Studiet legger stor vekt på å lære gjennom egen aktivitet og opplevelse.

Undervisningsopplegg

Samfunnsfag 2 fokuserer først og fremst på internasjonale forhold og globale utfordringer.

Opptaksinformasjon

For søkere til Samfunnsfag 2, som går våren 2018, er søknadsfristen 15. november 2017

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Studenten

 • har kunnskap som er viktig for å kunne forstå det samfunnet vi lever i
 • har kunnskap som er viktig for å kunne undervise om samfunnsfaglige emner i skolen
 • har gjort seg kjent med begreper, perspektiver, metoder og kunnskapselementer fra de tre samfunnsfagene i grunnskolen (samfunnskunnskap, geografi og historie)
 • kjenner til hvordan de ulike samfunnsfagene kan utfylle hverandre og bidra til tverrfaglig undervisning
 • har faglig og didaktisk kunnskap som setter dem bedre i stand til å undervise, og reflektere over egen rolle som faglærer innen temaområdene.
 • har kunnskap om naturgrunnlaget, næringsveier, bosettingsmønstre og miljø
 • har kunnskap om sosialisering og identitetsutvikling i barne- og ungdomsårene
 • har kunnskap om barns og unges rettigheter, demokrati, politiske og økonomiske deltakelse, samt det norske politiske systemet
 • har kunnskap om de historiske hovedtrekkene ved samfunnsutviklingen i Norge, Sapmi og verden
 • har kunnskap om ulike samfunn og kulturer
 • har kunnskap om det mangfoldige og flerkulturelle Norge
 • har kunnskap om hendelser og forhold i samtida i lys av maktforhold og menneskers handlinger og valg i nær og fjern fortid
 • har kunnskap om samspill og konflikt mellom naturgrunnlag og levekår
 • har kunnskap om klima, miljø, ressurs og ressurskonflikter nasjonalt og internasjonalt
 • har kunnskap om utviklingen i den globale verdensøkonomien og politiske, kulturelle, miljømessige og sosiale konsekvenser av denne utviklingen, også i et urfolksperspektiv
 • har kunnskap om nasjonal og internasjonal politikk, rettsvesen og økonomi

 

FERDIGHETER

Studenten

 • kan bruke samfunnsfaglige kilder og materiale i arbeidet med utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter
 • kan bidra til å utvikle elevenes muntlige ferdigheter gjennom øving i møtedeltakelse, debatter og andre muntlige aktiviteter i faget
 • kan bruke og vurdere digitale verktøy og kilder i opplæringen, og bidra til at elevene kan forholde seg aktivt og kritisk til digitale medier
 • kan legge til rette for opplæring om samfunnsforhold i et flerkulturelt og globalt perspektiv, med vekt på menneskerettigheter og demokratiske prinsipper
 • kunne arbeide med ulike kilder, på ulike arenaer og med ulike metoder for å gjøre samfunnsfagundervisningen utforskende (Jfr. Utforskeren i læreplanen)

 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • har innsikt i barns og ungdoms forståelse av faget
 • kan reflektere kritisk over samfunnsfaglige spørsmål og stimulere til kritisk tenkning
 • kunne arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til elevers læring og utvikling i samfunnsfaget
 • kan kommunisere og samarbeide med barn og foresatte med ulik sosial og kulturell bakgrunn

Videre studier

Studiet kan inngå som en del av en selvvalgt bachelorgrad.

Karrieremuligheter

Samfunnsfag gir undervisningskompetanse i grunnskolen og i andre skoleslag.

 

 

Kvalifikasjon/tittel

11 - 30 studiepoeng

Tilbys ved:

 • Bodø