Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

13. september 2023.

Om studiet

Ønsker du å skaffe deg kompetanse for rådgivningsarbeid i skolen eller i annen offentlig/privat virksomhet? Er du interessert i å lære ulike rådgivningsformer? Ønsker du å kunne drive utviklingsarbeid på systemnivå? På dette studiet lærer du sosialpedagogisk rådgivning og karriererådgivning og du får arbeide med innovasjon på et rådgivningsfelt du har spesiell interesse for. «Rådgivning og innovasjon» (Rådgivning 2) er et sosialpedagogisk forankret studieprogram på masternivå. Undervisningen foregår i videoklasserom/via pc, med unntak av ei obligatorisk oppstartssamling ved campus Bodø. Nettsamlingene krever aktiv deltakelse i undervisningen på dagtid. Det er en forutsetning at studentene arbeider med fagstoff og innleveringer mellom samlingene, både selvstendig og gruppevis. Lærere og skolerådgivere kan søke Utdanningsdirektoratet om vikar-/stipendordning for å ta Rådgivning og innovasjon. Søknadsfrist er 1. mars. Du velger "Annet studietilbud" i søkeportalen. (I tillegg søker du opptak hos Nord universitet). Studiene «Rådgivning og danning» og «Rådgivning og innovasjon» utgjør en 60 stp rådgivningsutdanning som bygger på veiledende nasjonale kompetansekriterier for sosialpedagogiske rådgivere og karriererådgivere i skolen. Studenter som ønsker begge studiene, anbefales enten å ta dem samtidig/som en årsenhet eller å starte med «Rådgivning og danning».

«Rådgivning og innovasjon» er et sosialpedagogisk forankret studieprogram på masternivå, som gir kompetanse for rådgivnings-/veiledningsarbeid på ulike yrkesområder. Utvikling og forbedring av rådgivningspraksiser er et gjennomgående perspektiv. Lærere og skolerådgivere er ei særlig sentral målgruppe. Studentene får fordype seg i de to rådgivningsformene sosialpedagogisk rådgivning og karriererådgivning og hvordan disse kan utøves for å fremme menneskers vekst og bidra til gode karrierevalg. Videre får studentene fordype seg inngående i rådgivning på systemnivå gjennom et innovasjonsarbeid. Her velger studentene selv hvilket rådgivningsfelt de vil arbeide med. De som er i relevant jobb, anbefales å bruke egen arbeidsplass som innovasjonsarena. Studentene skal tilegne seg kompetanse til å kunne møte mangfold, ulike problemer og tidstypiske utfordringer i rådgivningsarbeid på en etisk god og selvstendig måte. Studentenes erfaringer utgjør et viktig refleksjonsgrunnlag i læringsprosessene.

Studiene «Rådgivning og danning» og «Rådgivning og innovasjon» utgjør en 60 stp rådgivningsutdanning som bygger på veiledende nasjonale kompetansekriterier for sosialpedagogiske rådgivere og karriererådgivere i skolen. Studenter som ønsker begge studiene, anbefales enten å ta dem samtidig/som en årsenhet eller å starte med «Rådgivning og danning».

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Kategorier

Lærerutdanning.* (30 ekstrapoeng).

Bachelorgrad innen pedagogiske fag eller bachelorgrad med fordypning innen pedagogiske fag. Gjennomført tre første år av allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning. (20 ekstrapoeng).

Bachelorgrad i vernepleie, sosialt arbeid, barnevern, ergoterapi eller sykepleie. (10 ekstrapoeng).

Bachelorgrad i psykologi, sosiologi eller sosialantropologi, eller bachelorgrad med fordypning i et av disse fagene.

Søkere som har masteremnet ‘Rådgivning og danning’ fra Nord universitet prioriteres foran øvrige søkere ved opptak. Innenfor begge gruppene rangeres søkere ut fra vektet gjennomsnitt av opptaksgrunnlaget, og får ekstrapoeng som anført.

Søkere med bachelorgrad som likner de nevnte kategoriene kan gis opptak og rangeres etter særskilt vurdering.

*Allmennlærer, grunnskolelærer, førskolelærer, barnehagelærer, faglærerutdanninger, bachelorgrad pluss PPU eller utdanninger som gir tilsvarende kompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved gjennomført studium skal kandidaten

ha kunnskap om tradisjoner, perspektiver og aktuelle problemstillinger innen sosialpedagogisk rådgivning og karriererådgivning

ha fordypet innsikt i sosial og kulturell ulikhet og ulike gruppers behov i det multikulturelle samfunnet

ha kjennskap til trekk ved utdanning og arbeidsliv og kjønnsdimensjonen i utdannings-/yrkesvalg

ha kunnskap om risikofaktorer og krisearbeid

ha innsikt i arbeids- og samarbeidsformer innen sosialpedagogisk rådgivning og karriererådgivning

ha kunnskap om teorier og metoder innen systemrettet arbeid og innovasjon på rådgivningsfeltet

Ferdigheter

Ved gjennomført studium skal kandidaten

kunne anvende sin rådgivningskunnskap på en selvstendig måte i møte med mangfold og mennesker i sårbare livssituasjoner

kunne tilpasse sin rådgivning til enkeltindivider og grupper slik at den i størst mulig grad fremmer menneskelig vekst og reflekterte karrierevalg

ha gode ferdigheter i å bygge relasjoner og inkluderende fellesskap og kunne avhjelpe psykososiale problemer

på en selvstendig måte kunne analysere systembetingelser samt drøfte og planlegge innovasjon på rådgivningsfeltet

kunne finne fram til og kritisk anvende forskning som er relevant for et spesifikt innovasjonsarbeid

kunne oppdatere og formidle sin kunnskap om sosialpedagogisk rådgivning, karriererådgivning og innovasjon på rådgivningsfeltet

Generell kompetanse

Ved gjennomført studium skal kandidaten

på en samfunnskritisk måte kunne drøfte utviklingen av sosialpedagogisk rådgivning og karriererådgivning og forholdet mellom disse rådgivningsformene i norsk skole

kunne anvende danningsperspektiver i drøfting av norsk skolerådgivning og ulike rådgivningspraksiser

kunne finne fram til etisk gode handlemåter og samarbeidsformer i rådgivning

ved hjelp av forskningsbasert kunnskap kunne reflektere kritisk over egen rådgivning

kunne bidra til nytenking og innovasjonsprosesser på rådgivningsfeltet

kunne drøfte profesjonsetiske og forskningsetiske problemstillinger knyttet til innovasjonsarbeid

Videre studier

Studiet kan tas som frittstående videreutdanningskurs eller søkes innpasset i masterløp.

Karrieremuligheter

Studiet gir kompetanse for skolerådgivning og for annet rådgivnings-/veiledningsarbeid i offentlig og privat sektor.

Gjennomført «Rådgivning og danning» 30 stp og «Rådgivning og innovasjon» 30 stp kan ut fra anbefalte nasjonale kompetansekrav kvalifisere for skolerådgivning, gitt at en har minimum bachelorgrad og kjennskap til skolen.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 30 SP