Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

13. september 2023.

Om studiet

Ønsker du å skaffe deg kompetanse for rådgivningsarbeid i skolen eller i annen offentlig/privat virksomhet? Er du interessert i forholdet mellom individ og samfunn? Ønsker du å videreutvikle din relasjonskompetanse? På dette studiet lærer du om menneskers sosialiserings- og danningsprosesser i det seinmoderne samfunnet og om ulike utfordringer og metodiske tilnærminger i rådgivning. Du får også arbeide med din personlige utvikling som profesjonell rådgiver. «Rådgivning og danning» (Rådgivning 1) er et sosialpedagogisk forankret studieprogram på masternivå. Undervisningen på studiet foregår i digitale klasserom/via pc, med unntak av ei obligatorisk oppstartssamling ved campus Bodø. Nettsamlingene krever aktiv deltakelse i undervisningen på dagtid. Det er en forutsetning at studentene arbeider med fagstoff og innleveringer mellom samlingene, både selvstendig og gruppevis. Lærere og skolerådgivere kan søke Utdanningsdirektoratet om vikar-/stipendordning for å ta Rådgivning og danning. Søknadsfrist er 1. mars. Du velger "Annet studietilbud" i søkeportalen. (I tillegg søker du opptak hos Nord universitet). Studiene «Rådgivning og danning» og «Rådgivning og innovasjon» utgjør en 60 stp rådgivningsutdanning som bygger på veiledende nasjonale kompetansekriterier for sosialpedagogiske rådgivere og karriererådgivere i skolen. Studenter som ønsker begge studiene, anbefales enten å ta dem samtidig/som en årsenhet eller å starte med «Rådgivning og danning».

"Rådgivning og danning» er et sosialpedagogisk forankret studieprogram, på masternivå, som gir kompetanse for rådgivnings-/veiledningsarbeid på ulike yrkesområder. Lærere og skolerådgivere er ei særlig sentral målgruppe.

Studiet gir inngående kunnskap om hvordan samfunnsmessige forhold påvirker sosialiserings- og danningsprosesser og dermed rådgivningsarbeidet i dagens senmoderne samfunn. Det legges vekt på at studentene utvikler evne til selvstendig, kritisk analyse av sosiale situasjoner og god innsikt i hvordan de gjennom rådgivningsarbeid kan tilrettelegge for barn/unge/voksnes læring og danning. Studiet bidrar til personlig utvikling og relasjonskompetanse gjennom praktisk trening i kommunikasjon, ulike veiledningsmåter og etiske vurderinger. Studentenes egne erfaringer utgjør et viktig grunnlag for utvikling av deres rådgivningspraksis. Studenter som er i relevant jobb, kan bruke denne som utprøvingsarena. Undervisningen foregår i digitale klasserom (via pc), med unntak av ei obligatorisk oppstartssamling ved universitetet.

Studiene «Rådgivning og danning» og «Rådgivning og innovasjon» utgjør en 60 stp rådgivningsutdanning som bygger på veiledende nasjonale kompetansekriterier for sosialpedagogiske rådgivere og karriererådgivere i skolen. Studenter som ønsker begge studiene, anbefales enten å ta dem samtidig/som en årsenhet eller å starte med «Rådgivning og danning».

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Kategorier

Lærerutdanning*. (30 ekstrapoeng).

Bachelorgrad innen pedagogiske fag eller bachelorgrad med fordypning innen pedagogiske fag. Gjennomført tre første år av allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning. (20 ekstrapoeng).

Bachelorgrad i vernepleie, sosialt arbeid, barnevern, ergoterapi eller sykepleie. (10 ekstrapoeng).

Bachelorgrad i psykologi, sosiologi eller sosialantropologi, eller bachelorgrad med fordypning i et av disse fagene.

Søkere som har masteremnet ‘Rådgivning og innovasjon’ fra Nord universitet prioriteres foran øvrige søkere ved opptak. Innenfor begge gruppene rangeres søkere ut fra vektet gjennomsnitt av opptaksgrunnlaget, og får ekstrapoeng som anført.

Søkere med bachelorgrad som likner de nevnte kategoriene, kan gis opptak og rangeres etter særskilt vurdering.

Rangering ut fra vektet gjennomsnitt av opptaksgrunnlaget. Det gis ekstrapoeng som anført.

*Allmennlærer, grunnskolelærer, førskolelærer, barnehagelærer, faglærerutdanninger, bachelorgrad pluss PPU eller utdanninger som gir tilsvarende kompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved gjennomført studium skal kandidaten:

 • ha avansert kunnskap om sosialiseringsbetingelser i dagens mangfoldige og multikulturelle kunnskapssamfunn, og særskilt innsikt i trekk ved barne- og ungdomskulturen
 • ha god innsikt i sentral danningstematikk og dens relevans for rådgivningspraksis
 • ha utførlig kjennskap til sentrale tradisjoner, perspektiver og metoder i rådgivning
 • ha inngående kunnskap om kommunikasjon, konflikt og profesjonsetiske perspektiver i rådgivning
 • ha innsikt i spesielle utfordringer knyttet til rådgivning i et demokrati- og mangfoldsperspektiv
 • ha god kjennskap til nyere forskning om sosialisering og om rådgivningsmetodikk

Ferdigheter

Ved gjennomført studium skal kandidaten:

 • med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap kunne reflektere kritisk og selvstendig over rådgivningens rolle i det seinmoderne samfunnet
 • kunne redegjøre for sammenhenger mellom endringer i oppvekstmiljø og arbeidsliv og utviklingen av identitet og tilhørighet
 • kunne reflektere faglig selvstendig over sosial ulikhet og utdanningsvalg med utgangspunkt i kultur, klasse og kjønn
 • kunne anvende relevante metodiske verktøy i bestemte rådgivningssituasjoner
 • kunne bidra til å utvikle barn, unge og voksnes evne til livsmestring og medvirkning
 • kunne på en selvstendig måte planlegge, gjennomføre og evaluere individuelle veiledningsforløp ved hjelp av fagkunnskap

Generell kompetanse

Ved gjennomført studium skal kandidaten:

 • kunne reflektere kritisk og selvstendig over betydningen av egen bakgrunn, personlighet og personlig kompetanse i rådgiverrollen, og over utviklingen av egen relasjonskompetanse i møte med mennesker fra ulike kulturer og sosiale kontekster
 • kunne analysere hvordan ulike sosiale kontekster og kategorier påvirker elever og andre gruppers selvoppfatning, inkludering og livsmestring
 • på en grundig måte kunne drøfte dilemmaer knyttet til rådgivning som en praksis i spenningsfeltet mellom tilpasning og danning
 • kunne utøve selvstendig faglig skjønn i drøfting av etiske dilemmaer i rådgivning
 • kunne analysere rådgivningsrelasjoner/-samtaler ut fra en faglig forståelse av maktforhold og asymmetri

Videre studier

Studiet kan tas som frittstående videreutdanningskurs eller søkes innpasset i masterløp.

Karrieremuligheter

Studiet gir kompetanse for skolerådgivning. Det gir også relevant kompetanse for annet rådgivnings-/veiledningsarbeid i offentlig og privat sektor.

Gjennomført «Rådgivning og danning» 30 stp og «Rådgivning og innovasjon» 30 stp kan ifølge anbefalte nasjonale kompetansekrav kvalifisere for rådgivning i skolen, gitt at en har min. bachelorgrad og kjennskap til skolen.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 30 SP