Rådgivning 1 favoritt ikon

Universitet og høgskole
Rådgivning 1 er et pedagogisk studium som gir grunnleggende kompetanse innen rådgivning/veiledning. Studiet egner seg for yrkesgrupper som driver med veiledning eller veiledningslike aktiviteter. Ei særskilt målgruppe er lærere og skolerådgivere. Rådgivning 1 kvalifiserer for opptak til Rådgivning 2 ved Nord universitet. Det samlede innholdet i Rådgivning 1 og 2 tilfredsstiller veiledende nasjonale kompetansekriterier for sosialpedagogiske rådgivere og utdannings- og yrkesrådgivere i skolen. Mesteparten av undervisningen foregår via pc/skype for business. Lærere og skolerådgivere kan søke individuelt om vikar-/stipendordning via Kompetanse for kvalitet for å finansiere studiet.                  

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

En sosialpedagogisk danningsforståelse utgjør basis for studiet. Rådgivning 1 gir kunnskap om sammenhenger mellom samfunnsmessige forhold og pedagogisk arbeid. Videre legger studiet vekt på å utvikle studentenes kyndighet i sosialt samspill generelt og rådgivning/veiledning spesielt. Studentene vil få kjennskap til nyere og pågående forskning knyttet til studiets emner, og vil gjennom ulike oppgaver og praktiske øvelser få erfaring med å utvikle egen rådgivningspraksis. Rådgivning 1 består av to emner (RÅD111 og RÅD112) à 15 studiepoeng. Det er mulig å kun ta RÅD111.

Studiet har tilsammen seks studiesamlinger à 3 dager. Første samling avvikles ved Nord universitet Nesna og de øvrige avvikles på nett via pc/skype for business.

Tekniske og andre forutsetninger: Studentene må ha personlig bærbar pc med webkamera og headset av god kvalitet. For de nettbaserte studiesamlingene kreves at studentene deltar fra et stille lokale med god/stabil internettforbindelse. Studentene må sette seg inn i bruken av webbaserte undervisningsverktøy.

Opptaksinformasjon

For opptak stilles det krav om 30 studiepoeng (30 ETCS) i pedagogikk. Bachelorgrad i psykologi, vernepleie, sosialt arbeid og barnevern tilfredsstiller kravet etter en helhetlig vurdering.

Rangering ut fra vektet gjennomsnitt av opptaksgrunnlaget.

Det gis i tillegg ekstrapoeng for følgende utdanninger.

• Allmennlærerutdanning, grunnskolelærerutdanning eller utdanning som gir tilsvarende kompetanse, lektorutdanning, 50 poeng

• Fullført tre år av allmennlærerutdanning/grunnskolelærerutdanning, Barnehagelærerutdanning, 40 poeng

• Yrkesfaglærerutdanning PPU/YFL, Faglærerutdanning, Bachelorgrad i pedagogikk, 30 poeng

• Bachelorgrad i psykologi, vernepleie, sosialt arbeid og barnevern, Annen bachelorgrad som inneholder min 30 sp i pedagogikk, 20 poeng

 

Læringsutbytte

 Kunnskaper

Ved gjennomført studium skal studenten:

  • ha kunnskap om samfunnsmessige forhold som har betydning for oppvekst og sosialisering i dagens Norge
  • ha kunnskap om danning og profesjonell kompetanse
  • kjenne til teorier, metoder og nyere forskning med relevans for rådgivningspraksis

Ferdigheter

Ved gjennomført studium skal studenten:

  • beherske teoretiske og metodiske verktøy i rådgivning
  • kunne gjennomføre et individuelt rådgivningsforløp
  • kunne søke, oppdatere, drøfte og formidle fagkunnskap med relevans for rådgivning

Generell kompetanse

Ved gjennomført studium skal studenten:

  • kunne reflektere over forholdet rådgivning - samfunn
  • ha innsikt i etiske forhold i rådgivning
  • kunne analysere og videreutvikle egen rådgivningspraksis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videre studier

Studiet kan inngå som en del av en bachelorgrad eller en profesjonsutdanning, eller det kan utgjøre en selvstendig påbygningsenhet.

Karrieremuligheter

Studiet gir relevant kompetanse for rådgivnings-/veiledningsarbeid i offentlig og privat sektor. Gjennomført Rådgivning 1 og 2 kan ifølge anbefalte formelle kompetansekrav, kvalifisere for rådgivning i skolen gitt at en har bachelorgrad og nødvendig praksis.

 

 

 

 

Utveksling

Ikke aktuelt

Kvalifikasjon/tittel

Rådgivning 1