Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

10. mai 2022.

Om studiet

Er du en utvekslingsstudent eller en innvandrer til Norge som ønsker å lære mer om norsk språk og få innsikt i Norges kultur, politiske miljø og historie? Vil du kvalifisere deg til å studere en norskspråklig grad på bachelor- eller masternivå? Norwegian language and society dekker temaer fra velferdsstaten til Norges litterære tradisjoner. Studentene utvikler både språkkunnskaper og forståelse av de kulturelle, politiske og historiske sammenhenger som har formet det moderne norske samfunnet og det norske språket.

Dette studiet gir en kombinasjon av kunnskaper og ferdigheter i norsk språk og kunnskaper om det norske samfunnet.

På høstsemesteret gis det 20 sp norsk. Dette emnet fokuserer på grunnleggende språkferdigheter og grammatikk. I høstsemesteret gis det også et eget kurs i det Norske politiske systemet. På våren gis et nytt norskkurs. Det viderefører arbeidet med norsk språk, og legger samtidig vekt på norsk litteratur. Samtidig gis en innføring i norske samfunnsforhold og den norske velferdsstatsmodellen.

Studieprogrammet er et ettårig akademisk studium som er en god forberedelse til videre studier med norsk som undervisningsspråk, både profesjonsstudier og akademiske studier.

Studenter som oppnår karakteren A eller B på eksamen fra NO135L Norsk språk og grammatikk, i første semester, anbefales å velge følgende emner med norsk som undervisningsspråk andre semester: PO111S Norske politiske institusjoner, 10 sp. Disse studentene kan da velge bort PO1106S Norwegian Politics and policy.

Studentene må bestå NO135L Norsk språk og grammatikk, 20 sp, for å gå videre på NO218L Norsk språk og kultur, 10 sp. For studenter som stryker eller er syke under skoleeksamen eller muntlig eksamen i desember, vil det bli arrangert kontinuasjonseksamen i januar.

Opptaksinformasjon

Opptak skjer på bakgrunn av norsk Generell studiekompetanse, eller det som tilsvarer generell studiekompetanse fra søkernes hjemland. Dersom søkeren ikke har engelsk som sitt morsmål, må det leveres bevis for kunnskaper i engelsk språk (for eksempel TEOFL). Studiet er åpent for utenlandske studenter og utlendiger som bor i Norge, som ønsker kunnskap om norsk språk og norske samfunnsforhold. De fleste søkerne fra ikke-EU-land og søkere som ikke har annen norsk oppholdstillatelse, vil ikke få studentoppholdstillatelse kun på grunnlag av det ettårige studiet i Norwegian Language and Society.

Opptakskrav for høyere utdanning i Norge for søkere med utenlandsk bakgrunn / Higher Education Entrance Qualification https://www.nokut.no/en/surveys-and-databases/nokuts-country-database/GSU-list/

Språkkrav for studenter med utenlandsk bakgrunn / Language requirement https://www.nokut.no/globalassets/nokut/artikkelbibliotek/utenlandsk_utdanning/gsulista/2018/language_requirements_gsu_12032018.pdf

Generell opptaksinformasjon / View general admission information https://www.nord.no/en/studies/admission/how-to-apply-bachelor/Pages/default.aspx

Søknadsfrister / View specific application deadlines https://www.nord.no/en/studies/admission/how-to-apply-bachelor/Pages/default.aspx#&acd=a4743399-3ecb-e5c8-e654-f1ef3297b8d8

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Norsk grammatikk, uttale, vokabular og kultur
 • Det norske politiske systemet, lokals så vel som sentralt
 • Sosiale institusjoner og kjennetegn ved norsk kultur og samfunn
 • Økonomisk, demografisk, sosial og politisk historie i Norge

Ferdigheter:

 • Kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk bokmål
 • Kunne kritisk analysere, forklare og diskutere viktige historiske utviklinger, politiske prosesser og sosiale institusjoner i Norge
 • Reflektere over og diskutere utviklingen av den Norske velferdsstaten
 • Benytte elementære sosiologiske perspektiver til å forstå av kultur, samfunn og sosiale institusjoner

Kompetanse:

 • Kompetanse i norsk språk, skriftlig og muntlig
 • En vitenskapelig tilnærming til forståelsene av kultur, samfunn og politiske institusjoner
 • Bevissthet rundt viktige historiske og samtidige politiske dilemmaer og samfunnsutfordringer i Norge.

Videre studier

Studenter som fullfører det ettårige Norwegian language and society - et ettårig program i norsk språk og samfunnsfag, tilfredsstiller kravene til ferdighet i norsk språk for opptak til høyere utdanning i Norge, i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13 Studenter som har bestått eksamen i NO218L Norske språk og kultur, 10 sp, med minimum karakter B har kunnskaper og ferdigheter på norsk, på anbefalt nivå for å kunne fortsette sine studier på høyere utdanningsnivå med norsk som undervisningsspråk.

For studenter som ikke bruker dette programmet for å fylle opptakskravene til opptak i et norsk bachelorprogram, kan emner fra dette programmet bli anerkjent som en del av en bachelorgrad, hvis godkjent av institusjonen som gir graden.

Hvis dette ettårige studieprogrammet er en del av opptakskravet til et norsk bachelorprogram, kan det ikke benyttes som en del av denne bachelorgraden

Karrieremuligheter

Etter fullført og bestått NLS har studenter kunnskaper og ferdigheter i norsk språk og norske samfunnsforhold som gjør dem kvalifisert for å kunne ta arbeide med norsk som muntlig arbeidsspråk.

Utveksling

This one-year-programme has no exchange possibilities

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 60 SP

Alle utdanninger innen