Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

10. mai 2022.

Om studiet

Studiet er finansiert av Utdanningsdirektoratet og kan knyttes til Kunnskapsdepartementets strategi «Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere». Det er viktig at elever kan gå i dybden, se sammenhenger mellom kjente og ukjente situasjoner, og kunne overføre det har lært til de nye situasjonene for å kunne løse ulike problemer. Innenfor problemløsning er elevenes kreativitet, nysgjerrighet og vitenskapelige tenkemåter viktige momenter i nettbaserte læringsmiljøer. Studiet fokuserer på hvordan yrkesfaglærere kreativt kan undervise og lede nettbaserte læringsmiljøer.

Studiet er et nettbasert studium med to emner à 15 stp, til sammen 30 stp.:

Høst: Digitale arbeidsmåter og metoder inn i fagfornyelsen (15 stp)
Vår: Planlegge, organisere dybdelæring og lede nettbaserte læringsmiljøer for yrkesfaglærere (15 stp)

Undervisningen vil bestå av ulike former for nettforelesninger, webinarer og læringsgruppearbeid. Studentene jobber med individuelle og gruppebaserte. Studiet inneholder arbeidskrav om kunnskapsdeling i eget kollegium.

Studiet er tilrettelagt for studenter som kombinerer jobb og utdanning. Det arbeides i læringsgrupper med aktivt bruk av nett.

Temaområder (som er i tråd med emner i fagfornyelsen):

 • Profesjonsfaglig digital kompetanse. Egen rolle som nettlærer
 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av nettbasert undervisning
 • Kreativ bruk av nettbaserte programmer
 • Bruk av multimedia og forklarende visuelle verktøy
 • Dybdelæring i nettbaserte læringsmiljøer
 • Hvordan organisere, lede og utvikle nettbaserte læringsmiljøer
 • Samarbeide med andre og ha kunnskaper om kommunikasjonsformer på nett
 • Vurdere etiske utfordringer knyttet til egen praksis som nettpedagog
 • Kjenne til forskning, nytenking og innovasjon innen fagområdet

Opptaksinformasjon

Yrkesfaglærere som underviser i programfag på yrkesfag vil bli prioritert. Dette må dokumenteres med skriftlig bekreftelse på arbeidsforhold som er stemplet og signert av arbeidsgiver.

Merk: Det er ikke krav om at yrkesfaglærerne må ha hele sin stilling som programfaglærer.

Ved ledig plass, kan følgende målgrupper kvalifiseres for opptak:

ansatte i opplæringskontorer med pedagogisk kompetanse, instruktører i bedrift med godkjent pedagogisk kompetanse, samt fagskolelærere med godkjent pedagogisk kompetanse

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • kjenner til ulike teorier rundt digital pedagogikk og nettbasert læring
 • har innsikt i og forståelse for bruk av teknologi i undervisningen
 • har innsikt i hvordan bruken av teknologi og digitale verktøy kan tilpasse og modernisere undervisningen
 • har innsikt i hvordan bruken av ulike digitale verktøy og teknologi kan påvirke brukerne og kjenne til de regler som foreligger
 • kjenner til de etiske problemstillingene som oppstår ved innføring av ny teknologi

Ferdigheter

Studenten

 • Har innsikt i, samt evnen til å bruke, ulike digitale spesifikke verktøy som kan være relevant for dybdelæring
 • kan planlegge, gjennomføre og nyttiggjøre seg erfaringer ved bruk av digitale verktøy i klassesituasjon
 • kan legge til rette for kommunikasjonsprosesser ved hjelp av ulike typer medier
 • kan gjenkjenne ulike praktiske og etiske problemer, og kjenne til ulike metoder for å håndtere disse
 • kan se sammenhenger mellom skolens mål og bruken av teknologi for å fremme disse

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og bidra til kunnskapsutvikling hos medarbeidere i eget praksisfelt, ved bruk av erfaringslæring
 • kan reflektere over erfaringer gjort i praktiske øvelser gjennomført alene og i gruppe
 • kan identifisere samarbeidsutfordringer på ulike nivå
 • kan identifisere nye måter å kommunisere og formidle undervisning
 • kan formidle utvalgt fagstoff ut ifra gitte problemstillinger både skriftlig og muntlig gjennom digitale medier

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 30 SP

Alle utdanninger innen