Nettbasert studium i historie, 60 sp favoritt ikon

Universitet og høgskole
Årsstudiet i historie gir kunnskap om den historiske bakgrunnen for samfunnsfenomener både i fortid og samtid. Hvorfor ser verden ut slik den gjør i dag? Hva har formet det norske samfunnet til å bli ett av verdens beste samfunn å leve i? Studiet gir kunnskap om lokale, regionale, nasjonale og globale samfunnsforhold.

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

3

Om studiet

Det nettbaserte årsstudiet i historie gir en bred gjennomgang av utviklingen av menneskelige samfunn i Norge og Europa, fra starten på historisk tid og fram til i dag. Studiet inneholder også en komponent som fokuserer på historiefaglig teori og metode. Historiestudiet tar sikte på å bidra til personlig modning og en reflektert holdning til samfunnsmessige og kulturelle spørsmål. Gjennom pensum og undervisning skal studentene blant annet lære prinsipper for kildekritikk og øves i evnen til kritisk analyse av historiske kilder. Studiet utgjør det første året av bachelorstudiet i historie, og studentene kan gå videre med flere kurs i historie på 200-nivå og ta en bachelorgrad i historie. Studiet er oppbygd med seks forskjellige kurs med to kurs i semesteret.

Opptaksinformasjon

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Læringsmål

Kunnskaper:

  • Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskaper om sentrale hendelser og utviklingsprosesser innen norsk og europeisk historie fra eldre tid og fram til i dag.

Ferdigheter:

  • Kandidaten skal vise evne til å drøfte historiske problemstillinger og trekke konklusjoner i selvstendige skriftlige arbeider.

Generell kompetanse:

  • Kandidaten skal kunne sette seg inn i omfattende faglitteratur, formidle relevante kunnskaper fra litteraturen og argumentere for egne konklusjoner i skriftlige arbeider.

Videre studier

Nettbasert studium i historie kan bygges ut til en bachelorgrad i historie. Hele eller deler av dette studiet kan også brukes som byggesteiner innenfor en rekke andre bachelorgrader.

Karrieremuligheter

Historie er relevant i svært mange sammenhenger, for eksempel for lærere, kulturarbeidere, journalister og personer som arbeider innen forvaltning, reiseliv og velferdssamfunnets ulike yrker. Modulene i historie vil også være aktuelle som støttemoduler for mange andre bachelorstudier ved universitetet.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 60 SP

Tilbys ved:

  • Bodø

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2017

Alle (primær)
46.0 (ordinær)

Studieplasser

50

Søknadskode (SO)

204613