Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

9. mai 2023.

Om studiet

Master i helsevitenskap er en utdanning for deg som ønsker å bidra i utviklingen av bærekraftige helsetjenester og et helsefremmende samfunn gjennom praksis og forskning. Helse og deltakelse er kjernebegreper som krever tverrfaglig innsats og bred samhandling. Studiet vektlegger kunnskap om forhold som fremmer helse og tilpassede helsetjenester med mål om å fremme livskvalitet for alle. Utdanningen bygger på et bredt, tverrfaglig forskningsfelt og har tre fordypninger: psykisk helsearbeid, nevrorehabilitering og e-helse. Master i helsevitenskap er et studietilbud som fremmer livslag læring, det er både for deg som nylig har fullført helse- eller sosialfaglig bachelorutdanning, og for erfarne praktikere og ledere som ønsker faglig fordypning og mulighet til videre forskning. Utdanningen er bygd opp av 40 studiepoeng fellesemner, 30 studiepoeng fordypningsemner, 10 studiepoeng i et valgfritt emne og masteroppgave på 40 studiepoeng innen den valgte fordypningen. Noen emner tilbys også som enkeltemner.

Master i helsevitenskap gir kandidatene en fremtidsrettet utdanning for å møte dagens og morgensdagens helseutfordringer med særlig fokus på hvordan fremme helse og deltakelse på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Utdanningen bidrar til kunnskapsutvikling innen helsevitenskap med vekt på tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid, samt samhandling mellom tjeneste- og forvaltningsnivåer for å skape bærekraftige tjenester/ forvaltning. Masterstudiet bygger på et bredt, tverrvitenskapelig forskningsfelt.

Masterstudiet gir kandidater fordypning i ulike helseperspektiver og kunnskapstradisjoner. Kunnskap som begrep utdypes og kunnskapsbasert praksis tematiseres når det gjelder profesjonsvitenskap. Utdanningen vektlegger kvalitet og innovasjon i tjenester som fremmer helse og deltakelse på ulike nivå, samt for å bidra til å redusere sosial ulikhet. Masterstudiet gir innsikt i vitenskapsteoretiske perspektiver og forskningsmetoder for kritisk vurdering av kunnskap og utvikling av spørsmål som åpner for innovasjon. Kandidater kvalifiseres til å identifisere og formulere faglige problemstillinger, kritisk anvende relevante metoder for forskningsarbeid samt gjennomføre egen forskning for å utvikle ny kunnskap og bedre tjenester/ forvaltning.

Masterstudiet har et omfang på 120 studiepoeng, er samlingsbasert over tre år. Utdanningen består av 40 studiepoeng fordelt på emnene: Helsevitenskap (10 stp), vitenskapsteori og forskningsetikk (10 stp), kvalitative og kvantitative forskningsmetoder (7,5 + 7,5 stp), og prosjektbeskrivelse og forskningsdesign (5 stp); 30 studiepoeng forbeholdt fordypningspesifikke emner og 10 stp valgfritt emne; og ytterligere fordyping oppnås gjennom masteroppgaven på 40 studiepoeng.

Innpassing av tidligere utdanning

Søkere som er tatt opp til studiet, og som tidligere har bestått studier og emner på masternivå som de mener er tilsvarende innhold og læringsutbyttebeskrivelser, kan sende søknad til postmottak@nord.no for å få vurdert innpassing av disse. Søknaden må dokumenteres med studiumsbeskrivelser, emnebeskrivelser og karakterutskrifter.

Søkere som har fullført Videreutdanning i psykisk helsearbeid, 60 sp, ved Nord universitet, fra følgende kull - Studiested Namsos kull 2009 - 2022 og studiested Bodø kull 2019 - 2022, kan etter søknad få innpassing for emnene HEL5006, PSH7004, VIT5018, KOK7000, PSH7001 + 1 valgemne 10 sp. Gitt positivt svar, kan disse starte direkte på 2.studieår. Disse studentene må være obs på at emnet MET5007 Prosjektutvikling og forskningsdesign, høst 2023, krever et prosjektnotat rundt eget masteroppgaveprosjekt ved oppstart. . Se emnebeskrivelsen

Fjerde semester i Master i helsevitenskap er tilrettelagt for utveksling. Det innebærer både at våre studenter kan reise på utveksling det semesteret, og at vi kan få innreisende studenter fra andre land. Dersom det er behov for det, vil derfor aktuelle emner ha undervisning på engelsk i fjerde semester.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Bachelorgrad eller tilsvarende innen helse- eller sosialfag (sykepleie, vernepleie, ergoterapi, farmasi, fysioterapi, bioingeniør, ernæringsfysiologi, radiografi, sosialt arbeid eller barnevern), eller bachelor i idrett.

Spesielt for fordypning i Psykisk helsearbeid

 • Det kreves politiattest for å få starte på fordypning i Psykisk helsearbeid.
 • Når du har fått opptak til studiet, vil du få dokumentasjon fra universitetet. Denne legges ved når du søker om politiattest.
 • Det er krav om ett års relevant praksis etter bachelorutdanningen for å få masterutdanningen godkjent tilsvarende Rammeplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Søkere som ønsker å søke om innpassing av tidligere emner på masternivå, kan lese mer under “Programmets innhold”

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om helsevitenskap og spesialisert innsikt om forhold som fremmer og hemmer helse og deltakelse på individ, gruppe og samfunnsnivå relatert til valgt fordypningsområde
 • har inngående kunnskap om vitenskapsteori, kunnskapsformer og kunnskapsbasert praksis, og implikasjoner for tverrfaglig praksis og tjenesteinnovasjon
 • kan anvende sin kunnskap i helsevitenskap til tjenesteinnovasjon, undervisning, veiledning og rådgiving
 • har omfattende innsikt i forskningsmetoder og forskningsetikk samt prosjektutvikling knyttet til helsevitenskapelig forskning
 • kan identifisere og analysere faktorer som hemmer og fremmer helse og deltakelse

FERDIGHETER

Kandidaten

 • kan bruke relevante forskningsmetoder på en selvstendig måte for å utvikle, gjennomføre og evaluere utviklingsarbeid innenfor helsevitenskap
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor helsevitenskap og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan forholde seg kritisk og analytisk til ulike kunnskapskilder, teorier og praksiser og anvende nasjonal og internasjonal litteratur for å formulere faglige resonnementer
 • kan identifisere behov, planlegge, og i samsvar med gjeldende lover og forskningsetiske normer gjennomføre og formidle et selvstendig avgrenset forskningsprosjekt relatert til valgt fordypningsområde

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • kan arbeide selvstendig for å identifisere teoretiske, praktiske eller etiske problemstillinger knyttet til tjenesteinnovasjon/ fagutvikling/ samfunnsmessige utfordringer
 • kan beskrive og presentere eget vitenskapelig arbeid både skriftlig og muntlig, med klart vitenskapelig språk og presis formulering
 • kan kommunisere om helsevitenskapelige problemstillinger, vurderinger og konklusjoner med fagfeller, andre profesjoner og allmenheten
 • kan bidra og stimulere til nytenkning og innovasjon, samt bidra i aktuell faglig debatt, og formidle disse i faglige fora
 • har innsikt i globale helseutfordringer og kan anvende internasjonal litteratur

Videre studier

Studiet kvalifiserer til opptak på PhD-program i profesjonsvitenskap ved Nord universitet, og PhD-program ved andre universitet/ høgskoler.

Karrieremuligheter

Fullført master i helsevitenskap kvalifiserer til å jobbe med komplekse helsefaglige problemstillinger i for eksempel psykisk helsearbeid, nevrorehabilitering eller e-helse. Utdanningen gir kompetanse til å utøve kritisk, reflektert og kunnskapsbasert profesjonsutøvelse og kvalifiserer til fagutviklingsstillinger, faglig ledelse i helse- og omsorgstjenester og oppgaver/ stillinger innen offentlig forvaltning, undervisningsstillinger på universitet og høgskole samt opptak på PhD-program.

Studenter som ønsker å få kompetanse tilsvarende kravene i Rammeplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid må ha 60 stp. med følgende emnekombinasjon: Helsevitenskap (10 stp) + Vitenskapsteori og forskningsetikk (10 sp) + Perspektiver på psykisk helsearbeid (10 stp) + Kommunikasjon, samarbeid og relasjon (10 stp) + Tilnærminger til psykisk helsearbeid (10 stp ) + et valgfritt emne på 10 stp. Videre kreves det minst ett års relevant yrkeserfaring etter fullført grunnutdanning før opptak.

Utveksling

Kandidater som ønsker utveksling, kan ta hele eller deler av 4 semester ved et annet universitet.

Fjerde semester i Master i helsevitenskap er tilrettelagt for utveksling. Det innebærer både at våre studenter kan reise på utveksling det semesteret, og at vi kan få innreisende studenter fra andre land. Dersom det er behov for det, vil derfor aktuelle emner ha undervisning på engelsk i fjerde semester.

Kvalifikasjon/tittel

Master i helsevitenskap