Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Høyere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

8. februar 2023.

Om studiet

Ønsker du å utvikle deg som leder i barnehagen? En viktig del av jobben som barnehagelærer, er å være leder. Du leder barn og du leder voksne. I dette studiet blir du en bedre leder, bedre veileder og du lærer om strategisk ledelse og endringsarbeid. Studiet er en del av master i profesjonsutøvelse og ledelse i barnehagen.

Samfunnet er i stadig endring, og dagens barnehage er en kompleks barndoms- og utdanningsarena som skal møte alle barns behov for trygghet, tilhørighet, utvikling, lek og læring. Dette krever at barnehage- læreren har gode ferdigheter i å kontinuerlig oppdatere seg, kritisk vurdere og ta i bruk ny kunnskap om barn og barnehage på en måte som styrker pedagogiske praksiser og fremmer barnas muligheter og trivsel.

Ledelse og endringsarbeid I barnehagen har fokus på barnehagelæreren som leder i en barnehage i endring og utvikling. Sentrale temaer i emnet er lederrollen, veiledning, strategisk ledelse, endringsarbeid og barnehagen som lærende organisasjon. Formålet med emnet er at studentene skal få en inngående forståelse for lederrollen og lederens betydning for utvikling av endringskultur og praksisfellesskap i barnehagen.

Opptaksinformasjon

Lærer- eller barnehagelærerutdanning, barnevernspedagoger eller annen pedagogisk utdanning som gir bachelorgrad med faglig fordypning i pedagogikk eller spesialpedagogikk på minimum 90 studiepoeng.

Utenlandsk eller eldre utdanning som gir tilsvarende kompetanse som en bachelor barnehagelærerutdanning, eller bachelor i pedagogikk eller bachelor med faglig fordypning i pedagogikk eller spesialpedagogikk på minimum 90 studiepoeng.

Dersom studenten ikke har arbeid i en barnehage, må studenten gjøre avtale med en barnehage for å gjennomføre en oppgave (OP 2). Arbeidsforhold eller avtale med barnehage må dokumenteres ved opptak, med stemplet attest.

Læringsutbytte

En student skal etter fullført studiet ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Ved gjennomført studium skal studenten:

  • Ha inngående kunnskap om teori og nyere forskning om ledelse og lederrollen og deres betydning for pedagogisk ledelse i barnehagen
  • Kan anvende kunskap om kommunikasjon, veiledning og pedagogisk ledelse i sitt arbeide i barnehagen
  • Kan anvende kunskap om endringskultur og barnehagen som lærende organisasjon
  • Kan analysere problemstillinger knyttet til makt og verdier i forhold til ledelse i barnehagen
  • Ha avansert kunskap om strategisk ledelse i en kunnskapsorganisasjon

Ferdigheter

Ved gjennomført studium skal studenten:

  • Kan kritisk reflektere over hvordan ulike lederroller og strategier kan anvendes i rollen som pedagogisk leder
  • Kan planlegge, begrunne og gjennomføre individuelle og kollektive veiledningsprosesser
  • Kan selvstendig drøfte hva som kjennetegner lederroller i barnehagen
  • Kan bruke relevante teorier og metoder for å utvikle barnehagen som lærende organisasjon

Generell kompetanse

Ved gjennomført studium skal studenten:

  • Kan utøve pedagogisk lederskap og fremme barnehagen som lærende organisasjon.

Kan forstå og vurdere profesjonsetiske spørsmål, særlig knyttet til ledelse, ansvar, respekt og maktperspektiver i barnehagen, og kunne formidle slik innsikt til andre

Videre studier

Emnet kan søkes innpasset i masterprogrammet ‘Profesjonsutøvelse og ledelse i barnehagen’ ved Nord universitet, som planlegges startet opp høsten 2023. Etter fullført master kan man ta videre studier på ph.d. nivå. Ved Nord universitet tilbys ph.d. i profesjonsvitenskap.

Karrieremuligheter

Studiet passer for deg som vil kvalifiserer deg til ulike lederstillinger innenfor barnehagesektoren. Studiet vil styrke deg for andre stillinger knyttet til utvikling og ledelse i frivillig sektor, offentlig og private organisasjoner, eller andre virksomheter som stiller krav til kunnskap om barnehagefaglig ledelse og utviklingskompetanse.

Utveksling

Studiet er tilpasset studenter som ønsker videreutdanning på deltid. Studenter som ønsker utveksling kan søke om godkjenning på ordinær måte.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 30 SP

Alle utdanninger innen