Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
5

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

13. september 2023.

Om studiet

Helse - og omsorgstjenestene står ovenfor mange små og store og utfordringer. Behovene for helsetjenester er i endring, forventningene til kvalitet og sikkerhet øker, samtidig som det er knapphet på ressurser. Innovasjon og teknologi er en sentral del av arbeidet for å kunne håndtere disse utfordringene, og her er helse- og omsorgspersonell viktige endringsagenter. Ansatte i helsetjenestene er de som står nærmest behovene, både på pasient- og systemnivå. Det trengs både ledere og ansatte i helsesektoren som kan identifisere og ta tak i nye muligheter, gjennomføre innovasjons-prosesser, og skape engasjement for endring hos sine kollegaer. Kurset Helseinnovasjon i praksis gir deltakerne grunnleggende kunnskap om innovasjon og utvikling i helsesektoren, samt verktøy for hvordan man kan identifisere utfordringer og gjøre de om til muligheter gjennom et innovasjonsperspektiv. Deltakerne får både innsikt i teori om innovasjon samt praktisk erfaring gjennom aktiv deltakelse i tverrfaglig/tverrprofesjonelt teamarbeid.

Kurset Helseinnovasjon i praksis gir deltakerne kunnskap om innovasjon og utvikling i helsesektoren, samt verktøy for hvordan man kan identifisere utfordringer og gjøre de om til muligheter gjennom et innovasjonsperspektiv. Deltakerne får både innsikt i teori om innovasjon samt praktisk erfaring gjennom aktiv deltakelse i teamarbeid.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptakskrav er fullført bachelorgrad.

Opptak til studiet gjøres etter «først-til-mølla» prinsippet blant søkere som oppfyller kravene til opptak. Hvis studieplassene fylles opp, vil nye søkere bli satt på venteliste i tilfelle ledige plasser.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal etter endt emne ha fått:

 • Kunnskap om betydningen av innovasjon i helsesektoren, herunder hvordan innovasjon kan komme til nytte i kliniske sammenhenger for pasienter, helsepersonell og samfunnet forøvrig
 • Kunnskap om interne og eksterne drivkrefter for innovasjon, samt hva som kjennetegner en innovativ organisasjonskultur
 • Kunnskap om hvordan innovasjonsprosesser kan initieres, gjennomføres og evalueres
 • Kunnskap om barrierer for innovasjon og endring i helsesektoren, og om hvordan disse kan møtes
 • Kunnskap om utvikling av produkter og tjenester, og identifisering av nye mulighets- og forbedringsområder
 • Kunnskap om idevurdering, støtteapparater og virkemidler for innovasjon

Ferdigheter

Kandidaten skal etter endt emne:

 • Kunne analysere interne og eksterne drivkrefter for endringer som påvirker helse og omsorgssektoren, og identifisere behov for endring og fornyelse
 • Ha evne til å håndtere endringer og usikkerhet i en organisasjon
 • Ha evne til å identifisere og ta tak i utfordringer og muligheter innen en organisasjon gjennom et «entreprenørielt tankesett»
 • Kunne finne og bruke relevante verktøy for innovasjon
 • Forstå lederens rolle i endring, og hvordan lederen gjennom kommunikasjon og involvering skaper forståelse og engasjement for endring blant ansatte

Generell kompetanse

Kandidaten skal få trening i:

 • Problemløsning gjennom aktiv tilnærming
 • Arbeid med innovasjonsprosjekt i team (det er mulig å ta utgangspunkt i eget prosjekt)
 • Kommunikasjon, presentasjon og formidling i innovasjonsprosesser

Kvalifikasjon/tittel

Generell kvalifikasjon < 10 SP