Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

9. mai 2023.

Om studiet

Dette studiet er for deg som ønsker avansert kunnskap om e-helse for å bidra til digital innovasjon og fagutvikling i offentlig eller privat helse- og omsorgstjeneste. Studiet har en praksisnær tilnærming.

Studiet E-helse tar opp spesifikke forhold som pasientsikkerhet, datasikkerhet og digital samhandling i ulike sammenhenger og mellom ulike parter, dokumentasjon av helsedata med standarder og terminologier, samt kunnskap om velferdsteknologi og behandlingsteknologi. Teori innen teknologiforståelse og digital kompetanse står sentralt. Organisasjonsmessige aspekt ved systemimplementering og prosjektstyring er viktige områder. Etiske refleksjoner og brukerinvolvering i bred forstand er gjennomgående i de tre emnene. (Ansatte og pasienter/brukere som databrukere og pasienter som brukere av helsetjenester og e-helseløsninger).

Det avlegges avsluttende eksamener i hvert enkelt av de tre delemnene i programmet.

Undervisningsopplegg

Nettbasert undervisning (med eller uten samlinger)

Opptaksinformasjon

Fullført og bestått 3- årig helsefaglig høyskole eller universitetsutdanning innen helse- og sosialfag på bachelornivå

Læringsutbytte

Kunnskap

 • har inngående kunnskap om digitale samhandlingsløsninger og avansert kunnskap om bruk av velferds- og behandlingsteknologi
 • har inngående kunnskap om organisatoriske faktorer for implementering, målrettet planarbeid og systematisk kontinuerlig kvalitetsforbedring av e-helseløsninger
 • kan analysere behovet for involvering av brukere for utvikling av e-helseløsninger
 • har spesialisert kunnskap om prosjektledelse

Ferdigheter

 • kan analysere og forholde seg kritisk til digitale samhandlings- og dokumentasjonsløsninger
 • kan kartlegge og utrede sentrale problemstillinger vedrørende bruk av e-helseløsninger på individ- og organisasjonsnivå, og gjennomføre et avgrenset utviklingsprosjekt
 • kan stimulere til tverrfaglig samhandling og koordinere bruk av velferdsteknologi til tjenestemottaker og grupper av tjenestemottakere
 • kan lede prosjekter med implementering av e-helseløsninger

Generell kompetanse

 • kan analysere samspillet mellom velferds- og behandlingsteknologi, mennesket og organisasjon
 • kan arbeide selvstendighet og systematisk på en vitenskapelig måte
 • kan kritisk reflektere over etiske og faglige problemstillinger ved implementering av e-helseløsninger
 • kan bidra til digital innovasjon og fagutvikling i helsetjenesten

Videre studier

Studiet er godkjent med 30 studiepoeng og kan inngå som en del av en universitets- eller høgskolegrad.

Studiet kan inngå med 30 studiepoeng i Master i klinisk sykepleie og i Master i Helsevitenskap ved Nord universitet.

Karrieremuligheter

Studiet er tverrfaglig, og gir kompetanse for arbeid med e-helse både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, samt hos private helse- og omsorgstjenester.

Utveksling

Ingen avtalte

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 30 SP

Alle utdanninger innen