Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 204738

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

13. september 2023.

Om studiet

Er du interessert i å skape nye grønne arbeidsplasser og ny næring? Vil du jobbe med fornybare ressurser, sirkulære prosesser og teknologi som gjør dette mulig? Da er en bachelorgrad i sirkulær bioøkonomi noe for deg. Sirkulær bioøkonomi handler om å snu dagens bærekraftsproblemer om til lønnsomme og innovative forretningsmodeller. Utdanningen gjør deg rustet for å møte framtidens utfordringer, hvor biobasert verdiskaping fra både hav og land står i fokus. Studieløpet er flerfaglig, og du får kompetanse i bærekraftig utvikling med basis i både biologi og bedriftsøkonomi. Du vil også få ferdigheter innen entreprenørskap og forretningsutvikling. I studiet tilbyr vi flere fordypningsfag, der du kan velge det du synes er mest spennende. En bachelor i sirkulær bioøkonomi gir et godt grunnlag for en rekke jobber, og videre studier i bioøkonomiske fagområder.

Bachelorgradsstudiet i sirkulær bioøkonomi vil gi bred kunnskap og kompetanse i sirkulær bioøkonomi slik at du er i stand til å arbeide framtidsrettet med å skape verdier av fornybare ressurser og ha et godt grunnlag for videre studier innenfor bioøkonomiske fagområder.

Studiet er flerfaglig og gir basiskunnskap i biologi og bedriftsøkonomi som grunnlag for å utvikle handlingskompetanse innen sirkulær bioøkonomi og biobasert verdiskaping.

Vi legger til grunn regjeringens definisjon av bioøkonomi: Bærekraftig, effektiv og lønnsom produksjon, utnyttelse og foredling av fornybare biologiske ressurser til mat, fôr, ingredienser, helseprodukter, energi, materialer, kjemikalier, fiber og andre produkter. Bruk av muliggjørende teknologier, som bioteknologi og industriell prosessteknologi, er sentrale for utviklingen innenfor en moderne bioøkonomi.

Sirkulær bioøkonomi er et stort område, som er i rivende utvikling. Det dreier seg om å forstå biologisk fornybare ressurser, moderne teknologi, bedriftsøkonomi og samfunnsutvikling.

Bio- og sirkulærøkonomisk tenking er allment akseptert som en nødvendig holdning i framtidas samfunnsutvikling. Økt bruk av fornybare ressurser og mer gjenbruk av materialer bidrar til bærekraftige samfunn og lønnsomme bedrifter ved å minimere de alvorlige konsekvensene av klimaforandringer.

Ved å studere sirkulær bioøkonomi blir du en del av et fagområde som framover vil være viktig, og i stadig utvikling. Du blir godt rustet til ei framtid som krever faglig kompetanse, endringsvilje og ikke minst tverrfaglige tilnærminger.

Kunnskap i sirkulær bioøkonomi vil gi mange framtidige arbeidsmuligheter. Noen av dem ser vi i dag innen analyser, utprøving og forretningsutvikling. Men de fleste jobbene og mulighetene er ikke skapt ennå, og vil dukke opp som en følge av samfunnets økende interesse for bioøkonomi. Dette er en utvikling som går fort.

Innholdet i studiet gir breddekunnskap i grunndisiplinene biologi og bedriftsøkonomi, med et gjennomgående fokus på hvordan disse grunndisiplinene i lag (tverrfaglig) er nødvendig for å møte framtidas utfordringer og arbeidsoppgaver innen sirkulær bioøkonomi.

Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse.

Informasjon til de som søker på bakgrunn av realkompetanse (frist 1.mars):

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. I det følgende skisseres eksempler på relevant realkompetanse: arbeid innen økonomi, bedriftsøkonomi, landbruk, skogbruk, fiskeri, oppdrett, næringsmiddelindustri, kjemisk industri, industriell prosessteknologi, klima og miljøvern og andre relaterte næringer. Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen er for eksempel økonomisk-administrative fag, grønne fag, blå fag, tekniske fag og næringsmiddelfag.Når det gjelder opptak på bakgrunn av realkompetanse gjelder følgende faglige krav; norsk fra Vg2 og matematikk fra Vg1.

Læringsutbytte

Studiets kompetansemål er å utdanne kandidater med bred kunnskap og kompetanse i bærekraftig og lønnsom verdiskaping av bioressurser (sirkulær bioøkonomi). Det innebærer å forstå biologi (levende organismer) som ressurs, og det å produsere og verdiforvalte (økonomien) fornybare bioressurser innenfor logikker som bærekraft, sirkulærtenking, bioteknologi og digital transformasjon.

Kandidaten skal etter endt utdanning

Kunnskap

 • ha bred kunnskap om biologiske ressurser, prosesser og teknologiske muligheter
 • ha bred kunnskap om bedriftsøkonomiske teorier og konsepter for bærekraftig forvaltning av biologiske ressurser
 • ha bred kunnskap om endringsprosesser og forretningsutvikling for anvendelse av biologiske ressurser
 • kjenne til forskning og utviklingsarbeid innen sirkulær bioøkonomi både nasjonalt og internasjonalt
 • kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet sirkulær bioøkonomi
 • ha kunnskap om sirkulær bioøkonomi sin rolle i samfunnet, og påvirkning for en bærekraftig transformasjon

Ferdigheter

 • kunne anvende faglig kunnskap og gjennomføre biologiske analyser og livsløpsanalyser
 • kunne anvende faglig kunnskap og gjennomføre utredninger, lønnsomhetsvurderinger og økonomiske analyser
 • kunne reflektere over egen fagpraksis med utgangspunkt i forskning/fakta og justere denne under veiledning
 • ha evne til å identifisere, organisere og gjennomføre tverrfaglig problemløsning/arbeid sammen med andre
 • kunne reflektere over den sirkulære bioøkonomien sin betydning for statlig forvaltning og regional utvikling

Generell kompetanse

 • evne å identifisere og evaluere fag og yrkesetiske problemstillinger i balansen mellom økonomi og biologi
 • kunne planlegge og gjennomføre en selvstendig, avgrenset utredning under veiledning, både individuelt og i gruppe
 • kunne formidle fagstoff om sirkulær bioøkonomi både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kunne utveksle synspunkter med andre med bakgrunn i kunnskap om sirkulær bioøkonomi og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis

Videre studier

Studentene kan studere videre på Nord universitet sine mastergrader: Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser, Master of Science i global ledelse og Master i biovitenskap.

Studiets valgmuligheter når det gjelder fordypningsfag, valgfag, internship, utveksling og bachelorgradsoppgave gir mulighet for å tilpasse innholdet til spesifikke opptakskrav på ulike mastergradsstudier og eventuelt senere doktorgradsstudier.

Det finnes etter hvert mange muligheter for videre studier (master og doktorgradsutdanninger) i bioøkonomi i Norge og internasjonalt, hvor studiet gir et godt søkergrunnlag og kan tilpasses spesielle opptakskrav gjennom bevisste valg av fordypningsfag/bacheloroppgave og praksisopphold.

Karrieremuligheter

Kunnskap i sirkulær bioøkonomi vil gi mange framtidige arbeidsmuligheter. Noen av dem ser vi i dag innen analyser, utprøving og forretningsutvikling. Andre aktuelle arbeidsgivere vil for eksempel være bedrifter som trenger kompetanse innen industriell prosessteknologi, næringsmiddel eller bioteknologibedrifter, renovasjonsselskaper, statlig forvaltning,kunnskapsklynger, forskningsinstitutter med mere.

Det er stor interesse for studiet fra næringslivet. Det er lagt opp til samarbeid med samfunns - og næringsliv i hele studieløpet innen de bioøkonomiske fagene. Det sikrer relevansen både for studentene og næringslivet. Studiet gir gode muligheter for dialog med framtidige arbeidsgivere blant annet gjennom gjesteengasjement og praksis/internship-ordningen.

Utveksling

Har du noen gang vurdert å ta en del av utdanningen din i en annen del av verden?

For å forsikre internasjonal kompetanse er det anbefalt at kandidatene er minst 3 måneder (i 5. semester) med vårt samarbeids universitet i Europa og andre deler av verden. Disse institusjonene tilbyr spennende muligheter til å studere i ett semester, gir bredere kunnskap og større mengde emner enn hva som kan tilbys fra ett enkelt universitet alene.

Vi er fleksible og har dedikerte ansatte som vil på best mulig vis hjelpe deg til å studere utenlands. Å studere i utlandet vil være best for dine studier i ditt tredje studieår.

Vennligst kontakt vår internasjonale koordinator, Jose de Pool, for mer informasjon.

Alle utdanninger innen