Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 204474

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

9. mai 2023.

Om studiet

Vil du lære mer om natur, miljø og bærekraftig utvikling i nordområdene? Har du interesse for urbefolkningsspørsmål, samfunnsforhold og politikk i det høye nord? Ønsker du mer kunnskap om det som ofte kalles den nordiske modellen for politisk organisering, samfunnsutvikling og velferdsstat. Ønsker du en internasjonal bachelorgrad med mulighet for studieopphold ved et utenlandsk universitet? Har du kanskje ikke anledning til å bo i Bodø eller gjennomføre et studium på dagtid? Da er Bachelor i nordområde- og nordiske studier kanskje det rette valget for deg. Tilbudet er engelskspråklig og de 90 første obligatoriske studiepoengene gjennomføres som nettstudier. Fordypningssemesteret (3. semester) med fokus på Norden og norske forhold, tilbys også som ordinær undervisning ved Nord universitet for de som ønsker det. I tillegg til de obligatoriske emnene, tilbyr vi også 90 studiepoeng med engelskspråklige valgemner, både nettbaserte og campusbaserte, for de som vil ta hele graden ved Nord universitet. Det er imidlertid også mulig å innpasse studier fra andre universiteter både i Norge og i utlandet som valgemner.

Bachelor i nordområdestudier er et internasjonalt studietilbud for studenter som er opptatt av samfunn, politikk og leveforhold i nordområdene, og som ønsker en internasjonal bachelorgrad med mulighet for studieopphold ved et utenlandsk nettverksuniversitet.

Den gradsspesifikke delen av studiet omfatter 4 innføringsemner (totalt 60 studiepoeng) og tre fordypningsemner (totalt 30 studiepoeng). De 4 innføringsemnene har en kjerne som er felles med de innføringsemnene som er utviklet av University of Arctic (UArctic). Nord universitet har tilpasset og utviklet disse innføringsemnene til et godkjent gradsstudium. Alle de obligatoriske emnene tilbys som online/fjernundervisning.

Fordypningsemnene kan i prinsippet gjennomføres ved et hvert studiested som har godkjent fordypningsemner fra UArctic. Disse må i hvert enkelt tilfelle forhåndsgodkjennes av Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet. Nord universitet tilbyr fordypningsemnene "Nordic Politics and Societies". Denne fordypningen har fokus på historie, politikk og samfunnsforhold i Norden med særlig vekt på de nordligste områdene og urbefolkningen. Studiet tilbys på engelsk og er tilrettelagt for utvekslingsstudenter med ekskursjoner og undervisning på studiestedet, i tillegg til nettundervisning.

De 4 innføringsemnene, hvert på 15 studiepoeng, er:

 • BCS 105X En introduksjon til samfunnsvitenskap og til nordområdestudier
 • BCS 115X Land og miljø i Nordområdene
 • BCS 125X Folk og kultur i Nordområdene
 • BCS 135X Aktuelle tema i Nordområdene

De 3 fordypningsemnene, hver på 10 studiepoeng, er:

 • SA 218S Historie, politikk og nordlige ressurser
 • SA 212S De nordiske samfunn
 • SA 210S Nordisk politikk

De resterende 90 studiepoengene med valgfrie emner kan enten tas ved Nord universitet eller innpasses fra en annen utdanningsinstitusjon. Merk at Nord universitet ikke kan tilby alle de resterende 90 studiepoengene med valgfrie emner online eller som fjernundervisning.

Undervisningsopplegg

Nettbasert undervisning (med eller uten samlinger)

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

https://www.nord.no/no/studier/opptak/generellstudiekompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

Studenten skal ha bred kunnskap om og innsikt i samfunnsforhold på Nordkalotten. En kandidat med fullført Bachelorgrad i nordområdestudier skal derfor ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kandidaten…

Kunnskap

 • har kunnskap om sentrale begreper, temaer og teoretiske retninger.
 • har en kritisk forståelse av hvordan sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske forhold former og formes av menneskers liv, interesser og handlingsvalg.
 • kjenner til ulike forskningsområder i og om nordområdene.
 • kan identifisere og skille mellom ulike metoder for å studere samfunnet og sosiale prosesser.

Ferdigheter

 • kan anvende samfunnsvitenskaplig teorier og analysemåter i behandling av spesifikke tema.
 • kan tilegne seg informasjon og fagkunnskaper og framstille dette slik at det belyser problemstillinger knyttet til nordområdene.
 • kan gjøre seg nytte av relevante forskningsmetoder.
 • kan vurdere etiske utfordringer i utøving av faget.

Kompetanse

 • kan formidle faglig innhold både muntlig og skriftlig.
 • kan jobbe selvstendig med en gitt problemstilling.
 • kan betrakte problemstillinger fra ulike perspektiver og foreta faglig og etisk begrunnede valg.

Videre studier

Studiet gir grunnlag for å søke opptak på ulike samfunnsvitenskapelige mastergradsprogrammer. Vi gjør oppmerksom på at egne krav til språkkunnskaper må påregnes for ulike masterprogram. Tenker du videre masterstudier kan det være fornuftig å undersøke eventuelle språkkrav ved den masterutdanningen du ønsker deg videre på. Det stilles ofte krav til minimum 10 sp Samfunnsvitenskapelig metode for opptak til masterstudier

Karrieremuligheter

Studiet gir en svært egnet fagbakgrunn for samfunnsarbeid og ulike forvaltningsoppgaver hvor det kreves kunnskap og innsikt om samfunnsforhold i nordområdene. Nordområderstudier er også godt egnet for undervisningsformål og som tilleggsutdanning for lærere.

Utveksling

Hjemmesiden for UArcticgir en samlet og løpende oppdatering av mulige fordypningsemner (Advanced Emphasis Courses). Slike kurs må i det enkelte tilfelle godkjennes av programansvarlig før innpassing. Det gis mulighet for et eget stipend dersom en velger å gjennomføre slike tilbud ved et annet lærested, noe vi oppfordrer til. Stipendiet gis innenfor programmet North2North og er knyttet til utveksling innefor nettverket University of the Arctic. Det anbefales at studentene drar på utveksling i 4 semester.

rUniversity of Northern British Columbiahttp://www.unbc.ca/(Canada)

University of Saskatchewan (Canada)

University of Alaska Fairbanks (USA)

Øvrige muligheter Nord universitet har også en rekke avtaler med andre universiteter som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Mer om utveksling

https://www.nord.no/no/Student/utveksling/

Det er et krav at studenten har bestått minimum 60 studiepoeng med karakteren C eller bedre ved utreise.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i nordområde- og nordiske studier

Alle utdanninger innen