Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Levanger

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

LÆMUNT

Poenggrenser 2021

 • Oppgis ikke (primær)
 • Oppgis ikke (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

204639

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Ønsker du å lære å undervise i musikk? Vil du utvikle deg som utøvende musiker? Det treårige faglærerstudiet i musikk er en utdanning som gjør deg kvalifisert til å jobbe som musikklærer i grunnskolen, den videregående skolen og i kulturskolen. I tillegg gir studiet deg gode muligheter til å utvikle deg som utøvende musiker. Som musikkstudent i Levanger blir du en del av et levende og aktivt musikkmiljø bestående av rundt 140 studenter. Du vil også få god tilgang til øvingsrom og teknisk utstyr. I tillegg er det en egen, studentdrevet klubbscene på campus; Røstad Scene. Dette er god arena for studenter som vil utøve musikk eller som ønsker å lære mer om det tekniske, som lyd og lys. Utdanningen kvalifiserer deg til opptak til Master i musikk.

Faglærerstudiet i musikk skal gi en 3-årig profesjonsutdanning på bachelornivå, med kvalifisering for musikkfaglig arbeid i grunnskole, kulturskole, videregående opplæring og i kulturlivet for øvrig.

Utdanningen skal i tillegg gi et godt grunnlag for å utvikle studenten som utøvende musiker, med de muligheter som kan ligge i et slikt arbeidsmarked.

Utdanningen er organisert i 9 hovedemner:

 • Samspill og ensembleledelse, 20 stp
 • Biinstrumenter, 20 stp
 • Hovedinstrument, 20 stp
 • Formidling og konsertproduksjon, 15 stp
 • Arrangering, komponering (arr/komp) og hørelære, 25 stp
 • Musikkhistorie og analyse, 20 stp
 • Profesjonsfag, 45 stp
 • Bacheloroppgave, 15 stp
 • Praksis, tilsvarende 70 arbeidsdager

De fleste hovedemnene er delt opp i 2-3 delemner.

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av utdanninga. Praksisopplæringa skal ha et omfang på minimum 70 dager som fordeles over alle tre studieår. Det skal være progresjon i praksisopplæringa, og den skal være veiledet, vurdert og variert. Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis. Den veiledede praksisopplæringa i studieåret må være bestått for at studenten skal kunne fortsette å følge utdanninga påfølgende studieår.

Undervisningen gjøres i klasse, grupper eller individuelt, som prosjektarbeid, i praksis og på ekskursjoner.

Det legges vekt på at undervisningen er prosessorientert. Det er derfor nødvendig med deltakelse og aktivt samarbeid mellom studentene for å kunne oppnå de ønskede utbytteformuleringer vi har satt for studieprogrammet.

De sentrale læringsarenaene er fagstudiene, profesjonsstudiet og praksisfeltet med samhandling, utforsking og refleksjon som grunnlag.

Arbeids- og læringsformer

Det undervises både individuelt, i grupper og i full klasse. Det er nødvendig med deltakelse og aktivt samarbeid mellom studentene for å kunne oppnå de ønskede utbytteformuleringer vi har satt for de ulike emnene. Her vil bl.a. interaktive prosesser, ensemblemedvirking (i utvidet forstand) og faglige samtaler mellom studenter, medstudenter og lærere vil være essensielt.

Det legges opp til integrerte utdanningsløp i semestrene mellom de ulike emnene. Dette forutsetter et utstrakt arbeid i team fra lærernes side.

Studenten vil ha en faglærer som veileder gjennom studiet, med minst én obligatorisk veiledningssamtale i semesteret, samt faglig veileder til bacheloroppgaven.

Nord universitet benytter digital læringsplattform i undervisningsarbeidet.

I 1. semester har studentene et obligatorisk skrivekurs knyttet til innlevering i ett av emnene.

I 2. studieår legges det opp til en ekskursjon av en ukes varighet. De faglige premisser for denne legges med grunnlag i semesterplanene.

All undervisning er obligatorisk. Denne obligatorikk er formelt et arbeidskrav i de ulike emnene. Det forutsettes minst 80 % deltagelse, med unntak av emnet praksisopplæring der det forutsettes 100 %.

Ved Nord universitet, Levanger er det et aktivt og allsidig musikkmiljø. Musikk, faglærerutdanning, gjør seg bemerket både gjennom huskonserter, studentenes eget Musikkforum og i kontakt med andre musikkmiljøer.

Skolen har gode øvingsfasiliteter (rom, utstyr, døgnåpent), slik at det er godt tilrettelagt for studentband og annen utøvende musikkvirksomhet. Vi har to komplette studioer for opptak.

Retningslinjer for praksis finner du her

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse. Minst karakter 3 i matematikk og norsk, og minst 35 skolepoeng (3,5 i gjennomsnitt). For å bli tatt opp som student på faglærerutdanningen i musikk må du gjennomføre en opptaksprøve. Opptaksprøven består av en teoretisk, praktisk og muntlig del. Det kreves godkjent politiattest.

Se nærmere informasjon om opptaksprøver under Opptaksprøver

Fyller du ikke opptakskravet i matematikk? Vi tilbyr i samarbeid med Nettskolen i Nordland et gratis kurs i matematikk for deg som bor i Nordland eller Trøndelag og som trenger å forbedre karakteren din. Les mer om kurset.

Videre studier

Dette studiet kvalifiserer for opptak masterutdanninger og er profesjonsrettet, med kvalifisering for musikkfaglig arbeid i grunnskole, kulturskole, videregående opplæring og i kulturlivet for øvrig.

Karrieremuligheter

Det 3-årige faglærerstudiet i musikk er en profesjonsutdanning som kvalifiserer deg for arbeid med musikk i grunnskole, videregående skole, kulturskole og annet opplærings- og formidlingsarbeid for barn, unge og voksne. Studiet gir formell lærerkompetanse for tilsetting i grunnskole og videregående opplæring. Studiet gir deg i tillegg god mulighet til å utvikle deg som utøvende musiker, slik at du kan jobbe med musikk også på andre områder. Man har også mulighet til å videreutdanne seg i andre undervisningsfag som gjør at man kan jobbe som lærer i flere fag i grunnskole eller videregående skole.

Utveksling

Det vil bli lagt opp slik at studentene kan innpasse et internasjonalt studium som erstatning for 3. eller 4. semester.

Studiet har en ekskursjon i det andre studieåret. Denne legges opp slik at et annet lands musikkultur kan integreres både praktisk gjennom ekskursjonen og i tilknytning til semesterplanene for øvrig.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor - faglærerutdanning i musikk