Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Levanger

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

204452

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Lurer du på hva bærekraft betyr for ledelse og styring i moderne virksomheter? FNs bærekraftsmål blir en viktigere del av både offentlig og privat sektor, og store virksomheter vil bli pålagt å bruke bærekraftsmålene i sin styring. Bachelorstudiet i Ledelse, politikk og bærekraft er en tverrfaglig bachelorgrad med faglig basis i statsvitenskap, jus og økonomi. Studiet kvalifiserer deg til interessante og krevende stillinger i framtidsrettede virksomheter.

Studieprogrammets formål er å kvalifisere studenter til krevende stillinger innen offentlig administrasjon. Sentrale fag er styring og governance, økonomistyring og forvaltningsrett. Første halvdel av studiet består av offentlig politikk og administrasjon, samfunnsvitenskapelig metode og tenkemåte, økonomistyring og offentlig rett. Siste halvdel av studiet starter med et semester med utveksling eller valgfrie emner ved vårt fakultet, og fortsetter i siste studieår med governance-teori og anvendt prosessledelse, samt kurs i policy analyse og bacheloroppgave. Studiet har mye skrivetrening, og vektlegger god skriftlig fremstillingsevne.

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Relevant kompetanse for dette studiet er arbeidserfaring fra saksbehandling, administrasjon, ledelse, organisasjonsarbeid, politisk arbeid, styrearbeid og/eller relevante kurs.

Læringsutbytte

Ved fullført studium forventes det at kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Har bred kunnskap om det norske demokratiet og forvaltningsprinsipper.
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid som skjer innen offentlig sektor, med hovedvekt på den skandinaviske velferdsmodellen
 • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor offentlig administrasjon, ved å kjenne til sentral litteratur på feltet, og sentrale tidsskrifter og arenaer for faglig oppdatering
 • Har kunnskap om forvaltningens historie og tradisjoner, og betydningen av en kompetent og effektiv forvaltning for rettsstaten og samfunnsutvikling

Ferdigheter

 • Kan formulere problemstillinger og lage troverdige design for å løse disse på temaer som er relevante for forvaltningen.
 • Være i stand til å utføre saksbehandling på en trygg måte i tråd med forvaltningslovens prinsipper
 • Kan reflektere over at ens rolle som offentlig ansatt ofte innebærer en maktrolle overfor andre, og at faglighet og rettssikkerhet er viktige dyder for offentlig ansatte.
 • Kan finne, vurdere og henvise til faglitteratur og andre relevante kilder på en kildekritisk måte, og framstille dette på en god måte til lokalpolitikere og øvrig befolkning, som ikke nødvendigvis har samme fagkompetanse som en selv.
 • Kan beherske relevante teoretiske begreper og modeller for samfunnsvitenskapelig analyse, være i stand til å formulere seg skriftlig på en presis måte, samt beherske verktøy som Kostra og statistiske dataprogrammer

Generell kompetanse

 • Har bred innsikt i forvaltningens verdigrunnlag, som flertallsstyre, partsstyre, fagstyre og rettssikkerhet
 • Ha bred innsikt i vitenskapelige verdier som åpenhet, rasjonalitet, presisjon og etterrettelighet
 • Ha sterk bevissthet om offentlig ethos
 • Kan planlegge og gjennomføre utredninger og saksframstillinger som strekker seg over tid, alene og som deltager i gruppe, og i tråd med vitenskapelige krav til etterrettelighet, kritisk tenking, adekvat metode og etisk bevissthet.
 • Kan formidle sentralt fagstoff på ulike måter, men i særlig grad skriftlig
 • Er kjent med internasjonale trender innen offentlig forvaltning, og kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innen offentlig administrasjon, med sikte på å gjøre offentlige tjenester bedre.
 • Kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser i offentlig sektor, særlige offentlig reformpolitikk og dilemmaer knyttet til gjennomføring av offentlig politikk

Videre studier

Studiet kvalifiserer for opptak til master i samfunnsvitenskapelige fag ved Nord Universitet, med fordypning innen Public Administration, HRM samt samfunnssikkerhet og terrorismestudier. Studiet tilfredsstiller fagkravene for opptak til masterprogram i sammenliknende politikk ved UiB. Studiet vil kunne gi opptak til flere samfunnsvitenskapelige mastergrader i Norge og internasjonalt.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer for stillinger innen all type administrasjon og ledelse. Studiet er i særlig grad rettet mot kommunal sektor, med vekt på de krav som settes til offentlig myndighetsutøvelse, skriftlig saksbehandling og saksutredning, lokaldemokratiske problemstillinger, samfunns- og policyanalyse, samt innovative arbeidsmåter som prosessledelse.

Utveksling

Fjerde semester er tilpasset for utveksling. Fakultetet har flere utvekslingsavtaler som studenter ved studieprogrammet kan benytte seg av. Aktuelle fagområder for utveksling er samfunnsvitenskapelig, økonomiske og juridiske emner.

Alle utdanninger innen