Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Bodø
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Trukket (primær)
 • Trukket (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 204481
Bodø
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Trukket (primær)
 • Trukket (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 204481

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

9. mai 2023.

Om studiet

Bachelor i historie gir kunnskap om økonomisk, sosial og politisk utvikling for å øke forståelsen for menneskenes situasjon i fortid og nåtid. Perspektivet er globalt, men studiet har et særlig fokus på det nordlige Norge og på menneskene i Arktis. Gjennom pensum og undervisning i historisk metode skal studentene blant annet lære prinsipper for kildekritikk og øves i evnen til kritisk analyse av historiske kilder. Studiet bidrar til å utvikle en reflektert og kritisk holdning til samfunnsmessige problemer. Med unntak av det innledende dannelsessemesteret, legges undervisningen opp slik at den kan følges både på campus og av fjernstudenter. Hovedspråket er norsk, men i noen kurs vil undervisningen og litteraturen være på engelsk. Bachelor i historie er et treårig studieprogram hvor halvparten av studiet består av historiske emner. De øvrige emnene som skal inngå i graden kan du velge selv eller i samråd med en studieveileder.

Bachelor i historie går igjennom utviklingen av menneskelige samfunn i Norge og resten av verden, med hovedvekt på Europa, fra starten på historisk tid og fram til i dag. I tillegg får studentene fordype seg i utvalgte emner fra norsk eller internasjonal historie. Studiet tar opp emner både fra norsk og nordnorsk, europeisk og utenomeuropeisk historie. Noen kurs tar sikte på å presentere en oversikt over lengre perioder, mens andre går dypere inn på mer avgrensede emner og perioder. Med sin allmenndannende karakter tar studiet opp emner fra politisk historie, økonomisk historie, sosialhistorie og demografisk historie, kulturhistorie, miljø- og globalhistorie, kvinne- og kjønnshistorie og samisk historie. Studentene øves også i ulike former for formidling av historie.

Historiestudiet tar sikte på å bidra til personlig modning og en reflektert holdning til samfunnsmessige og kulturelle spørsmål. Gjennom pensum og undervisning i historisk metode skal studentene blant annet lære prinsipper for kildekritikk og øves i evnen til kritisk analyse av historiske kilder. Studiet inneholder en komponent som fokuserer på historiefaglig teori og metode og på å forstå hvordan kunnskap om fortiden blir til.

Gjennom bacheloroppgaven får studentene også trening i å arbeide selvstendig med historisk litteratur og kilder.

Med unntak av det innledende dannelsessemesteret, legges undervisningen opp slik at den kan følges både på campus og av fjernstudenter. Hovedspråket er norsk, men i noen kurs vil undervisningen og litteraturen være på engelsk.

Studiet inneholder følgende komponenter:

30 sp. startsemester

50 sp. med historiekurs på 100-nivå og 30 sp med historiekurs på 200-nivå

10 sp med bacheloroppgave

60 stp. valgfrie kurs (kan velges mellom emner ved Nord universitet, ved andre norske institusjoner eller ved utenlandske institusjoner)

Komponentene bør tas i denne rekkefølgen, men komponent 3 og 4 kan til en viss grad tas om hverandre.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I vurderingen av realkompetanse vektlegger vi at søkeren har erfaring med historiefaglig arbeid fra museum, arkiv, kultur(vern)institusjon eller via arbeid med større kulturprosjekter – innen offentlig eller privat sektor.

Annen arbeidserfaring vil også vurderes.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har gode kunnskaper om sentrale hendelser og utviklingsprosesser innen norgeshistorie og verdenshistorie med fokus på Europa og på nordområdene. Kunnskapene skal dekke hele området fra eldre tid og fram til i dag.
 • Kandidaten har kjennskap til historiefaglig teori og perspektiver som brukes til å forklare endring og stabilitet.
 • Kandidaten har kunnskap om sammenhenger mellom regional, norsk, europeisk og global historie.
 • Kandidaten har mer inngående kjennskap til noen utvalgte temaer i historien.
 • Kandidaten vet noe om hvordan kunnskap om fortiden blir til og behersker prinsipper for kildekritikk.
 • Kandidaten har kunnskap om historiefagets historie.

Ferdigheter

 • Kandidaten er i stand til å relatere spesifikke emner til større historiske sammenhenger og utviklingsforløp.
 • Kandidaten evner å sette seg inn i forskningslitteratur/historiske kilder, ta selvstendig stilling til faglige spørsmål og kan dokumentere dette i skriftlige arbeider.
 • Kandidaten kan på egen hånd skrive oppgaver som oppfyller formelle krav til akademisk arbeid.
 • Kandidaten kan utøve historiefaglig kildekritikk og reflektere over historieforklaringer.
 • Kandidaten evner å delta i et faglig fellesskap gjennom kollokvium og seminar der historierefleksjon foregår og evner å drøfte teoretiske og metodiske spørsmål både skriftlig og muntlig.
 • Kandidaten evner å reflektere over hvordan den historiske utviklingen har virket inn på menneskers liv i forhold til tema som:
  • folkehelse og livsmestring
  • demokrati og medborgerskap
  • bærekraftig utvikling

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan orientere seg i en fagtradisjon, sette seg inn i relevant faglitteratur, formidle relevante kunnskaper fra litteraturen.
 • Basert på denne litteraturen kan kandidaten argumentere for egne konklusjoner i skriftlige, akademiske arbeider.
 • Kandidaten kan reflektere over og gjøre rede for teoretiske og metodiske forhold i egne skriftlige arbeider.
 • Kandidaten kan lese faglitteratur og har kunnskap om hvordan det akademiske ordskiftet går for seg.
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utvikling og justere denne under veiledning.

Videre studier

Bachelorgraden i historie gir grunnlag for opptak til Master i samfunnsvitenskap med fordypning i historie ved Nord universitet, eller studier ved andre utdanningsinstitusjoner.

Karrieremuligheter

Historie er et dannelsesfag som bidrar til personlig modning og øker evnen til kritisk refleksjon og til å delta i samfunnsdebatten. Historie er relevant og kompetansegivende i mange sammenhenger, for eksempel for lærere, kulturarbeidere, journalister og personer som arbeider innen reiseliv og offentlig forvaltning. Modulene i historie vil også være aktuelle som støttemoduler for mange andre bachelorstudier ved Nord universitet.

Utveksling

Studieprogrammet gir mulighet for studieopphold i utlandet, i inntil to semester. Anbefalte utvekslingssemestre er 5. og 6. semester. Fakultetet har samarbeidsavtale med flere utenlandske universiteter og er behjelpelig med kontaktetablering og planlegging av studieoppholdet. Vi kan anbefale følgende partnerinstitusjoner: Memorial University (Canada)https://www.uhk.cz/en

University of Hradec Královéhttps://www.uhk.cz/en(Tsjekkia), Erasmus +

Nord universitetet har også en rekke avtaler med andre universiteter som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Mer om utveksling

Det er et krav at studenten har bestått minimum 60 studiepoeng ved utreise.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i historie

Alle utdanninger innen