Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Bodø

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

204481

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Bachelor i historie gir kunnskap om økonomisk, sosial og politisk utvikling for å øke forståelsen for menneskenes situasjon i fortid og nåtid. Studiet bidrar til å utvikle en reflektert og kritisk holdning til samfunnsmessige problemer. Bachelor i historie er et treårig studieprogram hvor halvparten av studiet består av historiske emner. De øvrige emnene som skal inngå i graden kan du velge selv eller i samråd med en studieveileder. Gjennom pensum og undervisning i historisk metode skal studentene blant annet lære prinsipper for kildekritikk og øves i evnen til kritisk analyse av historiske kilder. Studiet tar opp emner både fra norsk og nordnorsk, europeisk og utenomeuropeisk historie. Noen kurs tar sikte på å presentere en oversikt over lengre perioder, mens andre går dypere inn på mer avgrensete emner og perioder. Med sin allmenndannende karakter tar studiet opp emner fra politisk historie, økonomisk historie, sosialhistorie, kulturhistorie, kvinnehistorie, samisk historie, demografisk historie m.m

Bachelor i historie går igjennom utviklingen av menneskelige samfunn i Norge og resten av verden, med hovedvekt på Europa, fra starten på historisk tid og fram til i dag. I tillegg får studentene fordype seg i utvalgte emner fra norsk eller internasjonal historie. Studiet inneholder også en komponent som fokuserer på historiefaglig teori og metode. Historiestudiet tar sikte på å bidra til personlig modning og en reflektert holdning til samfunnsmessige og kulturelle spørsmål. Gjennom pensum og undervisning skal studentene lære prinsipper for kildekritikk og øves i evnen til kritisk analyse av historiske kilder.

Gjennom bacheloroppgaven får studentene også trening i å arbeide selvstendig med historisk litteratur og kilder.Studiet inneholder følgende komponenter:

  1. 30 sp. startsemester
  2. 50 sp. med historiekurs på 100-nivå og 30 sp med historiekurs på 200-nivå
  3. 10 sp med bacheloroppgave
  4. 60 stp. valgfrie kurs (kan velges mellom emner ved UiN, ved andre norske institusjoner eller ved utenlandske institusjoner)

Komponentene bør tas i denne rekkefølgen, men komponent 3 og 4 kan til en viss grad tas om hverandre.

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskaper om sentrale hendelser og utviklingsprosesser innen Norgeshistorie og Verdenshistorie med fokus på Europa. Kunnskapene skal dekke hele området fra eldre tid og fram til i dag, men kandidaten skal i tillegg også kjenne utvalgte emner mer i detalj.

Ferdigheter:

  • Kandidaten skal vise evne til å drøfte historiske problemstillinger og trekke konklusjoner i selvstendige skriftlige arbeider som oppfyller formelle krav til akademiske arbeider.
  • Kandidaten skal være i stand til å relatere spesifikke emner til større historiske sammenhenger og utviklingsforløp, og til å foreta egne faglige undersøkelser basert på litteratur og kilder.

Generell kompetanse:

  • Kandidaten skal kunne orientere seg i en fagtradisjon, sette seg inn i omfattende faglitteratur, formidle relevante kunnskaper fra litteraturen og argumentere for egne konklusjoner i skriftlige, akademiske arbeider.

Videre studier

Bachelorgraden i historie gir grunnlag for opptak til Master i samfunnsvitenskap med fordypning i historie ved Nord universitet, eller studier ved andre utdanningsinstitusjoner.

Karrieremuligheter

Historie er relevant i mange sammenhenger, for eksempel for lærere, kulturarbeidere, journalister og personer som arbeider innen reiseliv og offentlig forvaltning. Modulene i historie vil også være aktuelle som støttemoduler for mange andre bachelorstudier ved Nord universitet.

Utveksling

Studieprogrammet gir mulighet for studieopphold i utlandet, i inntil to semester. Anbefalte utvekslingssemestre er 5. og 6. semester. Fakultetet har samarbeidsavtale med flere utenlandske universiteter og er behjelpelig med kontaktetablering og planlegging av studieoppholdet. Vi kan anbefale følgende partnerinstitusjoner: Memorial University (Canada) https://www.uhk.cz/en-GB/UHKhttps://www.uhk.cz/en-GB/UHK

University of Hradec Králové (Tsjekkia), Erasmus +

Nord universitetet har også en rekke avtaler med andre universiteter som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. https://www.nord.no/no/Student/utveksling/

Mer om utveksling

Det er et krav at studenten har bestått minimum 60 studiepoeng ved utreise.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Historie

Alle utdanninger innen