Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Levanger

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

204438

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Interessert i natur og samfunn, og bærekraftige løsninger? Da kan geografistudiet være noe for deg! Komplekse samfunnsutfordringer trenger tverrfaglige løsninger. Du bygger kompetanse til å jobbe med spennende tema som bærekraftig byplanlegging, folkehelse, turisme, samfunnsplanlegging og -sikkerhet, undervisning og digitale kart (GIS). Geografi er et fag som rommer mye som blir etterspurt i forbindelse med 'det grønne skiftet'. Som geograf kan du spesialisere deg i for eksempel økonomisk geografi med vektlegging av næringsutvikling, miljøgeografi med fokus på fornybare energikilder, reiseliv og opplevelsesnæringer, byplanlegging med grønnstruktur. Studiet har langsgående undervisning på Levanger i første semester. Det er krav om obligatorisk oppmøte på deler av dette. Pr nå er undervisningen i de påfølgende semestrene lagt opp som samlingsbasert undervisning. Ved behov vil vi utvide undervisningen med seminarer på campus i tillegg til ca 2-3 samlinger pr semestre.

Bachelorgradsstudiet i geografi gir studentene en generell innføring i geografifagets arbeidsområder, problemstillinger, teorier, begreper og forskningsmetoder. Studiet gir en oversikt over norske og nordlige samfunns- og miljøforhold, og knytter relevant teori og forskning til omfattende endringsprosesser. Studiet gir også grunnleggende innføring i kvalitativ og kvantitativ samfunnsvitenskapelig metode, gjør studentene kjent med ulike forskningsfelt innenfor geografifaget, og gir studentene mulighet til å fordype seg innenfor et område av geografifaget. Bachelorgradsstudiet gir kunnskap om tema som regional utvikling og globalisering, naturbasert næringsutvikling, miljø- og klimautfordringer, samfunnsentreprenørskap og geografiske informasjonssystemer.

Studiet har langsgående undervisning på Levanger i første semester, dannelsessemesteret. Det er krav om obligatorisk oppmøte på deler av dette. Se emnebeskrivelsen for EX150S Dannelsessemesteret for mer informasjon om dannelsessemesteret.

Pr nå er undervisningen i de påfølgende semestrene lagt opp som samlingsbasert undervisning. Ved behov vil vi utvide undervisningen med seminarer på campus i tillegg til ca 2-3 samlinger pr semestre. Samlingene finner sted ved ulike steder i Trøndelag. Dette gir studentene en unik mulighet for geografisk innsikt i lokale og regionale særtrekk, ulikheter og utfordringer. Gleden ved å utforske stedene geografisk inspirerer og utfordrer studentene slik at mange vil oppnå økt læringsutbytte. På 3.året vil en også kunne anvende og sammenligne erfaringene med mulighet for en utforskende og lærerik samling på Island.

Undervisningen på samlingene består av forelesninger, diskusjonsseminar, gruppearbeid og ekskursjoner. I tillegg er det gjennomgående innleveringsoppgaver med individuelle tilbakemeldinger, samt webinar/nettstøtte mellom samlingene. Deltagelse på samlingene er, dersom det ikke er spesifisert noe annet, obligatorisk. Geografi er et praksisnært fag der kunnskap og forståelse for samspillet mellom menneskelig aktivitet og ressursgrunnlaget forutsetter at teorien kan anvendes i feltarbeid, ekskursjoner o.l.Fritak fra samling kan innvilges ved særskilte årsaker som akutt sykdom, innvilget toppidrettsstatus el.a. Søknad med dokumentasjon sendes til studieprogramansvarlig så snart det er aktuelt. Studiearbeid som alternativ for samlingen må påregnes.

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har bred kunnskap om geografiske teorier og begreper og geografifagets sentrale perspektiver og problemstillinger
 • har kunnskap om kvalitativ og kvantitativ samfunnsvitenskapelig metode
 • kjenner til vitenskapsteori og geografifagets forskningsfelt
 • har kunnskap om teori og forskning innenfor et spesialområde av geografifaget

Ferdigheter

 • kan anvende geografiske teorier og begreper relatert til natur- og samfunnsmessige sammenhenger på lokalt, regionalt og globalt nivå
 • kan gjøre rede for viktige endringsprosesser innenfor befolkning, mobilitet, miljø, arbeidsliv, økonomi og globalisering
 • kan vurdere bruken og kvaliteten av ulike forskningsmetoder relatert til egen problemstilling
 • kan tilrettelegge og gjennomføre en geografisk ekskursjon i fagdidaktisk sammenheng

Generell kompetanse

 • forstår og kan reflektere selvstendig over natur- og samfunnsmessige utfordringer og endringer på ulike geografiske nivå
 • kan formidle geografiske perspektiver i ulike sammenhenger

Videre studier

Bachelorgrad i geografi gir muligheter til studier i geografi på masternivå ved andre norske universiteter og ved utenlandske utdanningsinstitusjoner. Ved Nord universitet tilbys det en fleksibel, samlingsbasert master i samfunnsvitenskap fra høst 2022, med aktuelle emner for geografi.

Karrieremuligheter

Geografi er et fag som rommer mye som blir etterspurt i forbindelse med 'det grønne skiftet'. Studiet legger grunnlaget for yrkesmuligheter innenfor privat næringsliv, offentlig planlegging, forvaltning, kartfaglig arbeid (krever fordypning i kart/GIS), skoleverk og FoU. I dag jobber geografer innenfor et bredt fagfelt. For eksempel innen miljø- og bærekraftig byplanlegging, næringsselskap, arealplanlegging, reiseliv og undervisning. Studiet kvalifiserer til undervisning i geografi og samfunnsfag i videregående skole.

Utveksling

Aktuelt semester for utveksling på bachelor i geografi vil være i 4. semester i studieplanen. Dersom du ønsker å studere et semester i utlandet har vi per i dag tre aktuelle utvekslingsavtaler. Vi har nylig inngått en Erasmus-avtale med Mittuniversitetet i Sverige. I tillegg har Fakultet for samfunnsvitenskap en utvekslingsavtale med med University of Northern British Colombia (NBCU). Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet har en utvekslingsavtale med College of Food, Agricultural and Natural Resource Sciences CFANS ved University of Minnesota. Det vil være mulig for geografistudenter å benytte seg av denne avtalen. Ta kontakt med studieveileder dersom du er interessert i å ta et semester i utlandet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i geografi