Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Levanger

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

8

Studietempo

Deltid

Opptakskrav

ARBBLN

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

204133

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Ønsker du å ta barnehagelærerutdanning samtidig som du jobber? Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning er et tilbud til deg som har jobb i barnehage som assistent eller barne- og ungdomsarbeider. Barnehagen du jobber i blir en viktig læringsarena gjennom studiet. Her får du veiledning og mulighet til å praktisere det du lærer som student. Du kan søke selv om du ikke jobber i barnehage, men det er et krav at du har minimum 25 prosent stilling i barnehage ved studiestart. Dette er en tverrfaglig utdanning med vekt på natur, helse og bevegelse i et flerkulturelt perspektiv. Kunnskap om samisk språk og kultur er sentralt. Studiet har et forsterket fokus på hvordan barn kan stimuleres til å bli nysgjerrige og undrende gjennom ulike aktiviteter i naturen. Du trenger ingen forkunnskaper i samisk for å søke studiet. Studiet går over fire år og er nett- og samlingsbasert. Samlingene er lagt til Levanger, men det vil også bli tilbud om parallelle regionale samlinger i Bodø for de som hører til denne regionen, forutsatt et tilstrekkelig antall studenter. Det er planlagt tre samlinger i halvåret. Hver samling varer i tre dager og mellom samlingene vil det være nettundervisning på faste dager. I løpet av studietiden vil enkelte samlinger bli lagt til en samisk læringsarena. Praksis foregår i egen og ekstern barnehage.

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning med samisk profil er en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning som kvalifiserer studenten for pedagogisk arbeid i barnehager generelt, med en særlig vektlegging på samisk kulturformidling i barnehagen. Samisk kunnskap og tradisjon vil være vesentlig for å kvalifisere studenten i å fremme barns utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger forankret i natur og kultur.

Utdanningen er flerfaglig, praksisnær og tar i bruk varierte læringsformer preget av kunst og kultur, natur, lek og fysisk aktivitet. Studentene skal tilegne seg teoretisk kunnskap og de skal på bakgrunn av erfaringer i praksis utvikle fagkunnskap, skjønn, klokskap, dømmekraft og en helhetlig forståelse for barnehagelærerprofesjonen.

Barnehagen skal bidra til barns lek og læring, danning og utvikling i et mangfoldig samfunn. Utdanningen gir studentene kunnskap om barnehagens samfunnsoppdrag, helsefremmende og forebyggende arbeid, barns rettigheter, mangfold og det flerkulturelle samfunnet.

Det legges stor vekt på pedagogiske ledelse, og pedagogikk har som fag et særskilt ansvar for profesjonsretting og progresjon i utdanningen. Som barnehagelærer må man ha gode kunnskaper og ferdigheter i å planlegge, gjennomføre, reflektere over og utvikle det pedagogiske arbeidet i barnehagen, samt lede og veilede medarbeidere. Barnehagens pedagogikk handler om å legge til rette for at alle barn skal kunne medvirke, delta i lek, og lære ut fra sine egne forutsetninger.

Barnehagelærerutdanningen er en profesjonsutdanning der aktiv deltakelse og samarbeid står sentralt. Undervisning og timeplanfestet aktivitet er obligatorisk med krav om 80% tilstedeværelse. I praksis er det et krav om 100% tilstedeværelse. Det er et progresjonskrav i praksis, som innebærer at praksisperiodene ett år må være bestått før studenten kan gjennomføre praksis det påfølgende året.

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Det stilles krav til dokumentert ansettelsesforhold i minimum 25% stilling gjennom hele studietiden.

For søkere som tilbys studieplass vil det før studiestart stilles krav om forpliktende samarbeidsavtale mellom Nord universitet og barnehageeier.

Fristen for å søke på bakgrunn av realkompetanse er 1. mars.

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest).

Læringsutbytte

Etter fullført barnehagelærerutdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som grunnlag for pedagogisk arbeid i barnehagen og videre kompetanseutvikling og utdanning på mastergradsnivå.

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har kunnskap om barnehager i Norge, herunder barnehagens egenart, historie, samfunnsmandat, lovgrunnlag og styringsdokumenter.
 • har bred kunnskap i pedagogikk og i barnehagens fagområder, om ledelse og tilrettelegging av pedagogisk arbeid og om barns lek og læringsprosesser.
 • har bred kunnskap om hvordan barns danning foregår, om moderne barndom, barnekultur, barns ulike oppvekstvilkår, bakgrunn og utvikling i et samfunn preget av språklig, sosialt, religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold.
 • har bred kunnskap om barns språkutvikling, flerspråklighet, sosiale, fysiske og skapende utvikling og gryende digitale-, lese-, skrive og matematikkferdigheter.
 • har bred kunnskap om barns rettigheter og om hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt, helsefremmende og lærende barnehagemiljø.
 • skal ha kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.
 • kjenner til nasjonalt, internasjonalt og samisk forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen og kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet.

Ferdigheter Kandidaten:

 • kan bruke samiske tradisjonelle kunnskaper og samiske læringsforståelser, og bruke sin faglighet og relevante resultater fra FoU til å lede og tilrettelegge for barns lek, undring, læring, og utvikling og til å begrunne sine valg.
 • kan vurdere, stimulere og støtte ulike barns allsidige utvikling i samarbeid med hjemmet og andre relevante instanser.
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og formidling.
 • kan vurdere, stimulere og støtte barns ulike evner, og ta hensyn til barns ulike bakgrunn og forutsetninger.
 • kan fremme kreative prosesser og kultur og naturopplevelser, med fokus på barns skapende aktivitet, helhetlige læring og opplevelse av mestring.
 • kan anvende relevante faglige verktøy, strategier og uttrykksformer i egne læringsprosesser, i pedagogisk arbeid, i samhandling med hjemmet og relevante eksterne instanser.
 • kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.
 • kan lede og veilede medarbeidere, reflektere kritisk over egen praksis og justere denne under veiledning.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har innsikt i profesjonsetiske problemstillinger, særlig knyttet til ansvar, respekt og maktperspektiver.
 • kan planlegge, lede, gjennomføre, dokumentere, og reflektere over pedagogisk arbeid knyttet til barnehagens innhold og oppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer, og med utgangspunkt i forsknings og erfaringsbasert kunnskap.
 • kan trekke samiske, urfolks, globale, nasjonale, regionale og flerkulturelle perspektiver, preget av respekt og toleranse, inn i barnehagens arbeid.
 • mestrer norsk språk, både bokmål og nynorsk, på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng.
 • har endrings og utviklingskompetanse, kan lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser for fremtidens barnehage.
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, kan delta i faglige diskusjoner innenfor utdanningens ulike fagområder og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.
 • kan være en støtte for samiske barns identitetsbygging og bidra til å fremme deres rettigheter basert på kunnskap om samisk språk, kultur, historie og samfunnsliv.

.

Videre studier

Barnehagelærerutdanningen gir grunnlag for å starte på ulike mastergrader. For eksempel Master i tilpasset opplæring eller Master i praktisk kunnskap ved Nord universitet.

Karrieremuligheter

Utdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn i barnehage, faglig/administartiv ledelse av barnehage og drift av barnehage og SFO.

Utveksling

Studenter ved utdanningen kan i 7. semester utveksle til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet. Studentene kan ta fordypning innen emner rettet mot barn i barnehagealder, inkludert 2 ukers praksis. Retningslinjer for å søke om delstudium i utlandet:

 • Studenten må ha fylle kravene til studieprogresjon før utenlandsoppholdet.
 • Studenten må oppfylle kravene til vertsuniversitetet/høgskolen.
 • Studiet i utlandet må være forhåndsgodkjent av Nord universitet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor barnehagelærerutdanning

Alle utdanninger innen