Nøkkelinformasjon

Studiested

Nettkurs

Organisering

Nettstudium

Om studiet

Lær om styrearbeid når og hvor du vil – i et sosialt miljø med personlig oppfølging og gode lærere. Start i dag på nettskolen som følger din timeplan.

Eiere og aksjonærer

Eiere og aksjonærer

Aksjeeiers økonomiske ansvar, plikter, erstatningsforhold, lover og regler i et AS.

Dette er et kursene som inngår i vårt studietilbud innen Styrearbeid:
Grunnleggende styrearbeid, Eiere og aksjonærer, Styremøte, agenda og protokoll og Daglig leder og styret.

Kurset er utviklet i samarbeid med Styre og Ledelse AS

Målgruppe: Dette er kurset for deg som er eier i et aksjeselskap, ønsker å etablere et selskap eller er generelt interessert i styrearbeid.

Læremidler og ressurser: Alle læremidler inngår i kursprisen. I tillegg til leksjoner og oppgaver inneholder kurset relevante artikler til inspirasjon og ettertanke, utdrag av en rettsak og utdrag av aktuelle lover. Det inneholder også mange maler du kan benytte i eget styrearbeid. Sammen med kurset får du tilgang til Styrerommet der du kan utveksle erfaringer og spørsmål med deltakere i alle kursene på NooAs lederskole.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Varighet: Ca. 8 timer selvstudier. I tillegg får du tilgang til kurset i 30 dager, og til Styrerommet i 365 dager.

Elektronisk kursbevis: Når du har oppnådd minst 80 % riktige svar på alle flervalgsoppgavene får du et elektronisk kursbevis. Kursbeviset har sitt eget symbol som vist i bildet og din unike nettadresse. Om du vil, kan du for eksempel dele det med andre på Facebook og LinkedIn.

Lærer: Kurset er selvinstruerende

Kursbeskrivelse: Eiere og aksjonærer består av tre deler med til sammen 26 leksjoner. Hver leksjon avsluttes med en flervalgsoppgave:

 1. Generalforsamling: styrets rolle, forpliktelser og ansvar
  • Generalforsamling som øverste myndighet i selskapet
  • Hvordan opprette et aksjeselskap
  • Ansvarsbegrensningen
  • Krav om forsvarlig egenkapital og likviditet
  • Krav om handleplikt ved tap av egenkapital
  • Begjæring om gjelds- og konkursbehandling
  • Aksjeeiernes møterett i generalforsamlingen. Fullmektig
  • Stemmerett og inhabilitet
  • Ledelsens rett og plikt til å være til stede på generalforsamlingen
 2. Generalforsamling: innkalling, saker og gjennomføring av møtet
  • Ordinær generalforsamling
  • Ekstraordinær generalforsamling
  • Adgang til forenklet generalforsamlingsprotokoll
  • Innkalling til generalforsamling
  • Krav til innkalling
  • Aksjeeiers rett til å få saker behandlet på generalforsamling
  • Åpning av møtet, møteleder og fortegnelse over aksjeeierne på møtet
  • Saker utenfor dagsorden
  • Ledelsens opplysningsplikt
 3. Generalforsamling: formalia og protokoll: 8 leksjoner og oppgaver
  • Alminnelig flertallskrav for beslutninger fattet i generalforsamlingen
  • Vedtekstsendring
  • Annet om stemmeregler for aksjeeiere i et aksjeselskap
  • Valg av styremedlemmer
  • Ansatterepresentasjon
  • Revisor
  • Avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse
  • Protokoll generalforsamling

Kurset Eiere og aksjonærer inneholder også relevante artikler til inspirasjon og ettertanke og utdrag av loven på spesifikke områder. I tillegg får du tilgang til følgende maler du kan benytte i arbeidet ditt:

 • Protokoll generalforsamlingen
 • Innkalling generalforsamling
 • Vedtekter AS
 • Stiftelsesdokument
 • Aksjeeierbok
 • Aksjonæravtale
 • Fullmakt – stedfortreder generalforsamlingen
 • Kapitalutvidelse – aksjeutvidelse
 • Taushetserklæring styreverv
 • Fratredelseserklæring styreleder/styremedlem
 • Mistillitsforslag styreleder/styremedlem/styre
 • Villighetserklæring styremedlem, erklæring fra styreleder, styremedlem