Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høyskolen Kristiania Nettstudier

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

7.5

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Emnet skal lære deg opp i de sentrale standarder for utarbeidelse av årsregnskap. Du vil få kjennskap til de etiske regnskapsfaglige problemstillinger.

Videre vil du lære å kjenner til prosessen rundt avleggelsen av et årsregnskap og være aktiv bidragsyter i et regnskapsfaglig miljø.

Årsregnskap og god regnskapsskikk består av følgende emner:

 • Plikten til å utarbeide årsregnskap, frister, etc.
 • Planlegging og forberedende arbeider
 • Årsregnskapet – klassifisering og presentasjon
 • Hendelser etter balansedagen
 • Virkelig verdi
 • Nedskrivninger
 • Immaterielle eiendeler
 • Varige driftsmidler
 • Leasede eiendeler
 • Aksjer og andeler i andre selskaper
 • Obligasjoner og langsiktige fordringer
 • Varer
 • Anleggskontrakter
 • Fordringer (omløpsmidler)
 • Bankinnskudd og kontantekvivalenter
 • Egenkapital og egenkapitaltransaksjoner
 • Skatter, herunder utsatt skatt
 • Annen langsiktig gjeld
 • Usikre forpliktelser og betingede eiendeler
 • Kortsiktig gjeld
 • Driftsinntekter
 • Driftskostnader
 • Finansposter
 • Noter til regnskapet
 • Konsernregnskap – Minoritetsinteresser – Utsatt skatt – flere år etter kjøpet

Undervisningsopplegg

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. 

Vi bruker læringsportalen Canvas. Her finner du blant annet: 

 • forelesningsvideoer 
 • oversikt over pensum og studieløp 
 • læringsmål 
 • planleggingsverktøy 
 • øvingsoppgaver 
 • innleveringsoppgaver 
 • mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m. 

Kursgjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.  

Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i kurset. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden.  

Opptaksinformasjon

Opptakskrav

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen
 • Realkompetanse

I tillegg bør du ha forkunnskaper tilsvarende 6004 Investering og finansiering, 6084 Finansregnskap og 6088 Finansregnskap og regnskapsteori

Dokumentasjonsfrist

 • Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Søknadsfrist og oppstart

 • Hver dag, hele året.