Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Kostnader

33000

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Salgsledelse handler om å skape resultater via andre og det stilles store krav til resultatoppnåelse, samtidig som mellommenneskelige relasjoner skal ivaretas. Utdanningen er ikke knyttet opp mot en spesifikk bransje, men tar utgangspunkt i kommersielle virksomheter og organisasjoner og egner seg for alle som har salgsansvar.

Salgsledelse handler om å skape resultater via andre, og det stilles store krav til resultatoppnåelse, samtidig som mellommenneskelige relasjoner skal ivaretas.

Utdanningen er bransjeuavhengig, og tar utgangspunkt i kommersielle virksomheter og organisasjoner. Den egner seg for alle som har salgsansvar.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge ««NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning.

LÆRINGSUTBYTTE

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om ledelse, bedriftsøkonomi og markedsføring samt begreper, prosesser og verktøy som anvendes i salgsarbeid og daglig ledelse av en salgsavdeling eller et selgerteam. F.eks. kjøpsprosessen, salgsprosessen, pris- og kostnadskalkyler og verktøy for kundeoppfølging
 • har innsikt i aktuelle lover, forskrifter og avtaler som omhandler salg, markedsføring og arbeidsforhold. F.eks. Forbrukerkjøpsloven, Kjøpsloven, Markedsføringsloven og relevante deler av Arbeidsmiljøloven, HMS-forskriften og hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet
 • har kunnskap om salgslederrollen uavhengig av bransje og kjennskap til salgsarbeid, kundekontakt, kundebehandling og markedsplanlegging
 • kan oppdatere sin kunnskap om ledelse, bedriftsøkonomi, salgsarbeid og markedsføring gjennom faglige nettverk, nettressurser og litteratur
 • forstår betydningen av salg og salgsarbeid som en del av verdiskapingen i en virksomhet og hvordan denne bidrar til den totale verdiskapingen i samfunnet

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende kunnskap om salg, markedsføring, ledelse og bedriftsøkonomi på teoretiske problemstillinger under planlegging av salgsaktiviteter og markedsføringsaktiviteter, og praktiske problemstillinger i daglig utøvelse av salgsarbeid og salgsledelse
 • kan anvende relevante faglige verktøy som kundeoppfølgingssystemer, kalkylemodeller, teknikker for salgssamtaler og motivasjonsfaktorer i utøvelse av salg og ledelse av salgsarbeid
 • kan finne informasjon om markedsutvikling, konkurrenter, produktinnovasjon, og fagstoff om salgsarbeid og ledelse som er relevant for eget salgsarbeid og salgsledelse
 • kan kartlegge situasjoner relatert til medarbeidere, samarbeidspartnere, leverandører og kunder, identifisere de faglige problemstillingene i disse og behov for iverksetting av tiltak

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for etiske prinsipper innen salgsarbeid som f.eks. ærlighet, redelighet og etterrettelighet, og hva som er god handelsskikk
 • har utviklet en etisk grunnholdning til ledelse og salgsarbeid, med vekt på hvordan man behandler medarbeidere, samarbeidspartnere, leverandører og kunder
 • har en etisk holdning til selgerens påvirkningskraft i kontakt med kunder
 • kan lede en salgsavdeling eller et salgsteam på en slik måte at det samsvarer med kunders, eiers, medarbeideres og offentlige myndigheters krav og forventninger
 • kan bygge relasjoner med fagfeller i egen virksomhet og på tvers av fag med samarbeidspartnere, leverandører og kunder
 • kan bidra til å utvikle salgsmetoder, salgsmedarbeidere, tjenester og produkter som er av verdi for virksomheten

Opptakskrav

Reglene for opptak til utdanningen følger bestemmelsene i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven). Opptaksgrunnlaget er fagbrev som salgsmedarbeider fra videregående skole. Kvalifiserte søkere blir tatt opp i den rekkefølge de melder seg.

Realkompetansevurdering

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravene kan søke opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. En realkompetansevurdering bygger på dokumentert arbeidserfaring, utdanning, kurs, organisasjonserfaring og annen informasjon som søker mener er relevant.

For å kunne søk opptak på realkompetansegrunnlag må søkeren som minimum

 • ha 3 år arbeidserfaring med salgsarbeid som innbefatter ansvar for minimum ett salgsområde, segment, produkt eller en salgsarena
 • minimum fylt 23 år i opptaksåret

Opptaksinformasjon

NKI har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Karrieremuligheter

Utdanningen er tilpasset medarbeidere som allerede arbeider med ledelsesoppgaver uten formalkompetanse, medarbeidere som ønsker lederansvar gjennom internt opprykk og de som ønsker en kort yrkesrettet formalkompetanse uten å gå veien om høyere studier.

Kvalifikasjon/tittel

Salgsledelse

Alle utdanninger innen