Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høyskolen Kristiania Oslo

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Vil du lære hvordan politiske beslutninger tas, og hvordan du kan påvirke dem? Dette studiet gir deg unik kunnskap om politikk og innflytelse, makt og kommunikasjon.

Politisk påvirkning har pågått like lenge som politikken selv. Derfor vil kunnskap om makt, innflytelse og politikk alltid være etterspurt. Spesielt i et politisk landskap som endres hurtig.

I dag har kommunikasjonsmediene fått en mer fremtredende politisk rolle, og makten vandrer mellom mediene, påvirkere og regjeringskontorene. I maktens korridorer jobber lobbyister på vegne av statlige aktører og privat organisasjons- og næringsliv for å påvirke de politiske beslutningene. Derfor ser politiske partier, departementer, direktorater, interesseorganisasjoner, ideelle organisasjoner og private bedrifter ofte etter kommunikative ferdigheter hos kandidater når de ansetter.

Undervisningsopplegg

Bachelorstudiet er tilrettelagt for at du som student skal ta en aktiv rolle i læringsprosessen. Studiet har en tydelig praktisk orientering, hvor praktisk trening og kritisk refleksjon er sentralt. 

Undervisningsøktene vil være en kombinasjon av forelesninger, seminardiskusjoner og praktiske laboratorie-/verkstedøvelser. Det er minst mulig enveiskommunikasjon i auditorium, og mange av forelesningene blir gitt som videoforelesninger. På den måten kan mer av tiden i klasserommet brukes på sosial interaksjon og praktiske øvelser. Denne pedagogiske teknikken kalles «flipped classroom». Tiden i klasserommet vil i størst mulig grad bli brukt til en beslektet pedagogisk teknikk, «problembasert læring». 

Alle emnene forbereder deg på den avsluttende bacheloroppgaven, som blir en «svenneprøve» i anvendt politisk forskning. Du kan velge å kombinere bacheloroppgaven med praksis eller litteraturstudium tidlig i siste semester. Om du velger praksis vil du i bacheloroppgaven benytte teknikker og metoder fra praksisledet forskning. Ved litteraturstudium vil akademisk empirisk forskning være utgangspunktet. 

Praksis

Du kan velge praksis som et valgemne. Studenter som finner seg en bedrift, en institusjon eller en organisasjon som er villig til å gi praksisplass vil kunne få dette støttet og godkjent av skolen. Det vil da bli inngått en arbeidsavtale mellom studenten og praksisplassen, samt en praksisavtale mellom høyskolen, studenten, og praksisplassen.

En praksisperiode strekker seg normalt over 12 uker, og munner ut i en praksisrapport/et refleksjonsnotat, som teknisk sett fungerer som en hjemmeeksamen. En praksisperiode er et eget valgemne på 15 studiepoeng. Det er mulig å velge to perioder etter hverandre i løpet av samme semester og ved samme praksisplass. Det er også mulig å finne praksisplasser i andre europeiske land gjennom Erasmus+. Da får du både praksis og internasjonal utveksling.

Opptaksinformasjon

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

  • Generell studiekompetanse
  • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
  • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen.

Læringsutbytte

Har du lyst til å jobbe med politisk påvirkning og kommunikasjon? En bachelor i statsvitenskap og kommunikasjon gjør deg kvalifisert og etterspurt til en jobb i dette sjiktet. Gjennom studiet vil du lære teknikker for politisk innflytelse og hvordan håndtere de ulike maktformene, som lobbyisme, aktivisme, definisjonsmakt og markedsposisjon.

Vårt mål er å utdanne deg til dagens og morgendagens arbeidsliv. I dagens globaliserte, politiske landskap øker innflytelsen gjennom mellomstatlige avtaler og fra multinasjonale aktører. For eksempel har EØS-avtalen konsekvenser for norsk miljøpolitikk, og NATO påvirker norsk sikkerhetspolitikk. Dette bachelorstudiet gjør deg rustet til å jobbe i dette spenningsfeltet, gjennom praksisnær undervisning og aktuell politisk kunnskap.

I tillegg til å forstå og analysere det politiske systemet, vil du også lære deg hvordan du kan påvirke det – både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Dette studiet er unikt ved at det kombinerer tradisjonell statsvitenskap med kommunikasjonsteori og retorikk.

Du vil møte forelesere med lang fartstid innen politikk, journalistikk, PR og lobbyisme. De gir deg et unikt innblikk i hvordan det norske samfunnet fungerer. Du vil også møte gjestelærere fra organisasjonsliv, næringsliv og offentlig forvaltning, som deler av sin kunnskap og erfaring. Nettverket du utvikler gjennom studiet kan gi deg svært spennende jobbmuligheter senere.

Bachelor i statsvitenskap og kommunikasjon gir deg kunnskap om:

  • Politiske beslutningsprosesser
  • Politiske systemer og ideologier
  • Makt – i kommune, fylke, stat, mellomnasjonale avtaler, i næringsliv og sivilsamfunn
  • Politisk kommunikasjon, lobbyisme og påvirkningskampanjer

Du vil samtidig reflektere over hvordan du bruker kunnskapen du tilegner deg. Blant annet i konkrete arbeidssituasjoner, stilt overfor etiske og strategiske dilemmaer.

I løpet av bachelorstudiet vil du gjennom teori og praksis utvikle kunnskap og ferdigheter som gjør deg rustet for en jobb innen politikk, påvirkning og kommunikasjon.

Videre studier

Innholdet i studiet oppfyller kravene for å studere videre på master i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, NTNU eller sammenliknende politikk ved UiB. Studiet gir deg også kvalifikasjoner til å søke deg videre på en rekke ulike masterstudier i inn- og utland, som for eksempel master i europeisk politikkutvikling ved European University Institute.

Studenter med ekstra sterk interesse for den akademiske dimensjonen ved studiet kan velge å fordype seg i vitenskapelig faglitteratur i sjette semester, og kombinere dette med en tradisjonell bacheloroppgave, som gir trening i akademisk forskning.

Karrieremuligheter

Med en bachelorgrad i statsvitenskap og kommunikasjon har du mange jobbmuligheter. Du er kvalifisert til et bredt spekter av jobber i privat og offentlig sektor. Du vil kunne jobbe som informasjonsmedarbeider eller utreder for private selskaper, offentlig forvaltning, politiske partier, interesseorganisasjoner eller ideelle organisasjoner. I siste semester skal du skrive en bacheloroppgave, som har relevans for praksisplassen din. Her har du gode muligheter til å knytte verdifulle kontakter som kan komme godt med når du skal ut i arbeidslivet.

Utveksling

Studiet har en tydelig internasjonal dimensjon, for å holde tritt med den økende innflytelsen fra internasjonale politiske institusjoner og prosesser. Du kan velge utveksling eller praksis i utvalgte EU-land, Storbritannia eller USA, i fjerde semester.

På femte semester møter du utenlandske gjestelærere og innvekslingsstudenter. Gjennom studiet vil du gradvis få trening i undervisning og pensum på engelsk, med store emner på engelsk i tredje og femte semester.

Alle utdanninger innen