Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

 • Nettstøttet

Søknadsfrist

19. juni 2016

Om studiet

 • Studiet bidrar til selvstendig og ansvarlig vurdering og
  refleksjon over barnehagen som likeverdig læringsarena for
  barn med ulike behov
 • Studiet bidrar til  å kommunisere og legge til rette
  for samarbeid med andre instanser
 • Studiet bidrar til å vurdere og reflektere over egen
  kompetanse og tilegne seg ny kompetanse i fellesskap 

Studiets oppbygging

Barnehagen i Norge er i stadig endring og utvikling i et
dynamisk samspill med det samfunn den virker i. Dette studiet
skal bidra til at studentene tilegner seg kompetanse om barn
med særskilte behov og hvordan de kan legge til rette for at
barn oppnår likeverdig deltakelse i barnehagene. Studiet skal
legge til rette for at studentene reflekterer selvstendig
over sine praksiserfaringer når det gjelder barns vilkår for
læring og utvikling i barnehagen og hvordan de som
medarbeidere i barnehagen kan lære av hverandre for å øke
barnehagens samlede kompetanse til å møte nye utfordringer.
De skal videre lære å støtte seg til teori, og de skal lære
hvor de kan finne mer informasjon om temaer der de trenger
mer teoretisk støtte.

Studiet skal kvalifisere studentene for å arbeide i tråd med
de intensjoner som ligger i lov, rammeplan og
kompetansestrategi for framtidens barnehage 2014-2020
(Kunnskapsdepartementet 2013). Målet med studiet er å gi
fagarbeidere en innsikt i barnehagetradisjonen, yrkesetikk og
erfaring med pedagogisk refleksjon. Tilbudet er utviklet i
samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer som kompetanseutvikling for fagarbeidere
i tråd med strategien Kompetanse for framtidens barnehage
(2014-2020). Den gir ingen tilpasning til
barnehagelærerutdanning.

Tilbys ved:

 • Hamar