Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Nettstøttet

Søknadsfrist

15. april 2018

Om studiet

  • Studiet bidrar til selvstendig og ansvarlig vurdering og refleksjon over barnehagen som likeverdig læringsarena for barn med ulike behov
  • Studiet bidrar til  å kommunisere og legge til rette for samarbeid med andre instanser
  • Studiet bidrar til å vurdere og reflektere over egen kompetanse og tilegne seg ny kompetanse i fellesskap 

Studiets oppbygging

Barnehagen i Norge er i stadig endring og utvikling i et dynamisk samspill med det samfunn den virker i. Dette studiet skal bidra til at studentene tilegner seg kompetanse om barn med særskilte behov og hvordan de kan legge til rette for at barn oppnår likeverdig deltakelse i barnehagene. Studiet skal legge til rette for at studentene reflekterer selvstendig over sine praksiserfaringer når det gjelder barns vilkår for læring og utvikling i barnehagen og hvordan de som medarbeidere i barnehagen kan lære av hverandre for å øke barnehagens samlede kompetanse til å møte nye utfordringer. De skal videre lære å støtte seg til teori, og de skal lære hvor de kan finne mer informasjon om temaer der de trenger mer teoretisk støtte.

Studiet skal kvalifisere studentene for å arbeide i tråd med de intensjoner som ligger i lov, rammeplan og kompetansestrategi for framtidens barnehage 2014-2020 (Kunnskapsdepartementet 2013). Målet med studiet er å gi fagarbeidere en innsikt i barnehagetradisjonen, yrkesetikk og erfaring med pedagogisk refleksjon. Tilbudet er utviklet i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer som kompetanseutvikling for fagarbeidere i tråd med strategien Kompetanse for framtidens barnehage (2014-2020). Den gir ingen tilpasning til barnehagelærerutdanning.

Tilbys ved:

  • Elverum