Veiledning 1 - oppstart januar 2019 favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lavere nivå

Søknadsfrist

1. august 2017

Studiepoeng

15

Om studiet

  • Du får kunnskaper om teorier og metoder fra ulike
    veiledningstradisjoner
  • Du får ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og vurdere
    veiledningssamtaler
  • Du får kompetanse i å identifisere og håndtere etiske
    utfordringer i veiledning

Studiets oppbygging

Mange nyutdannede opplever møtet med yrkeslivet som krevende,
og frafall fra yrket kan være en konsekvens av manglende
systematisk oppfølging i den første tiden i ny jobb. Dette
studiet gis i sammenheng med den nasjonale ordningen
”Veiledning av nyutdannede lærere”. Studiet er også tilpasset
veilederoppgaver som praksislærer i barnehage, grunnskole og
videregående opplæring.

Studiet gir deg kunnskap og ferdigheter i

• Ulike veiledningstradisjoner og tilnærmingsmåter til
veiledning
• Kommunikasjon og samspill i veiledning
• Å være ny i yrket, - overgang fra utdanning til yrke
• Profesjonsetikk og veiledning
• Analytisk og kritisk tilnærming til veiledning

 

Studiet har 4 samlinger på Hamar våren 2019.

 

Karrieremuligheter

Studiet er en videreutdanning for lærere og kvalifiserer for
veiledningsoppgaver innenfor ulike arbeidsoppgaver i
barnehage, grunnskole og videregående skole.

Studiet kan inngå som et valgemne i mastergrad i tilpasset
opplæring
.