Nøkkelinformasjon

Logo til Høgskolen i Innlandet
Logo til Høgskolen i Innlandet

Studiested

Lillehammer

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

4

Studietempo

Deltid

Om studiet

Vil du styrke din kompetanse i å fremme og styrke mestring og trivsel? Studiet har praksisnær undervisning og tilbys samlingsbasert på deltid. 

Utdanningen skal gi studentene kompetanse i å fremme og styrke mestring, trivsel og psykososiale beskyttelsesfaktorer, samt kartlegge og dempe innflytelsen av psykososiale belastninger i hjem, barnehage, skole og nærmiljø.

Studiet passer spesielt godt for fagfolk som arbeider med barn/unge (0 - 23 år) i offentlig, privat og frivillig sektor, for eksempel i barnehage, grunn- og videregående skole, sosial- og helsetjenester, PPT, barnevern, musikk- og kulturskole, voksenopplæring, NAV, flyktningetjenesten, arbeid i bolig med enslige mindreårige asylsøkere, frivillighetssentraler, politi og organisasjoner/frivillige lag.

Studiet er en praksisnær, tverrfaglig videreutdanning hvor målet er å knytte sammen praksisfeltet og teorifeltet. Det legges opp til at studentene skal arbeide i tverrfaglige grupper, med relevante problemstillinger fra egen lokal praksis.

Studiet tilbys på to studiesteder - Lillehammer og Elverum

Studentenes arbeidsgivere kan ha anledning til å søke om økonomisk støtte. Arbeidsgivere i kommuner- og fylkeskommuner som har studenter på denne videreutdanningen kan søke om kompetanse- og innovasjonstilskudd hos Statsforvalter. Målet for ordningen er å gi arbeidsgivere insentiv til lokal kompetanseheving, samt legge til rette for at ansatte kan gjennomføre videreutdanninger.

Det er viktig at arbeidsgiveren din tidlig på vårparten (og før du får bekreftet studieplass) søker Statsforvalter om tilskudd gjennom tilskuddsordningen for kompetanse- og innovasjon. Statsforvalter lokalt lyser ut denne tilskuddsordningen enten på vinteren/tidlig på våren. Les mer om ordningen her.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag, (sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, barnevern, vernepleie, sosialt arbeid) pedagogikk (allmennlærer og barnehagelærer) politi eller tilsvarende. I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis fra arbeid med barn / unge etter fullført grunnutdanning. Under studiet må studentene være i direkte arbeid med barn/unge i minimum 50 prosent stilling.

Annen relevant utdanning på samme nivå kan vurderes for opptak.

I søknadsweb finner du studiet under "Betaling og oppdrag" og "Fakultet for helse- og sosialvitenskap, høst 2022".

Les mer om søknad og opptak

Dokumentasjon du må laste opp

Praksis må dokumenteres med attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.

Om tjenstebevis/attest ikke viser at du fortsatt er i jobben må du laste opp dokumentasjon på at du er i arbeid med barn og unge i minimum 50 prosent stilling under studiene.

Videre studier

Høgskolen i Innlandet - studiested Lillehammer tilbyr master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier, hvor studiet kan inngå med 60 studiepoeng.

Kvalifikasjon/tittel

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Lillehammer