Nøkkelinformasjon

Nivå

Årsenhet og kortere

Studiepoeng

10

Semester

1

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

1. august

Om studiet

I et klasserom med 25 elever er det anslått at det i gjennomsnitt er 4-5 elever som lever med eller har opplevd alvorlige belastninger, slik som for eksempel vold, overgrep, mishandling og omsorgssvikt. Mange av disse forteller aldri om det de lever i, fordi de mangler ord for å fortelle om det de utsettes for, fordi de ikke vet at det de opplever ikke er greit eller fordi de er redd for konsekvensene dersom de forteller om hemmeligheter i familien. 

Disse barna har økt risiko for å utvikle psykiske vansker. Vi vet at barn og unge som utsettes for vold og overgrep kan få store fysiske og psykiske skader, som for en del kan fortsette langt inn i voksen alder. Med utgangspunkt i nevrobiologi har vi kunnskap om hvilke konsekvenser slike oppvekstbetingelser kan ha for læring og utvikling. Mange av barna strever med å tilpasse seg skole- og barnehagehverdagen, og mangler ferdigheter de har behov for. Å bli møtt av voksne med en traumesensitiv tilnærming vil være viktig for læring og utvikling.
Pedagoger, assistenter, barne- og ungdomsveiledere og miljøarbeidere tilhører en faggruppe i en særstilling. Ofte er det de som jobber med de mest sårbare og utsatte barna, som ledd i tiltak i skole og barnehage eller på institusjon. I tillegg jobber de med større barnegrupper, i skole, SFO, barnehage eller boliger. Dette gjør behovet for kompetanse særlig stort.

Hensikten med studiet er å tilby nyutdannede, unge uten mye jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, samt arbeidsledige og permitterte mer kunnskap om barn og unge, og å bidra til holdningsutvikling, slik at disse blir dyktige og trygge i arbeid med barn og unge. Studiet er gratis.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Opptaksinformasjon

Målgruppen for denne studieutlysningen er nyutdannede, unge uten mye jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og arbeidsledige (helt eller delvis) og permitterte. For mange i denne gruppen kan det være et godt alternativ å ta videre utdanning. For samfunnet og for den enkelte vil økt kompetanse både kunne bidra til økt konkurransekraft og til sterkere tilknytning til arbeidsmarkedet. 

Alle utdanninger innen