Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Hamar

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60.00

Om studiet

PPU er et ettårig studium som bygger videre på den allmennfaglige kompetansen du allerede har. PPU gir deg kompetansen du trenger for å bli kvalifisert som lærer. 

I studiet inngår 2 praksisperioder, 6 uker på ungdomstrinnet og 6 uker på videregående skole.

Studieplanen bygger på forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 21. desember 2015.

Utdanningen har høy faglig kvalitet og har som mål å skape helhet og sammenheng mellom fagstudier, pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring. Utdanningen forholder seg til opplæringsloven og gjeldende læreplaner for grunnopplæringen.

Det praktisk-pedagogiske studiet er profesjonsrettet og basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap.

Programmet skal gi deg kompetanse i å planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning. Det blir fokusert på klasseledelse og læringsmiljø og hvordan gode relasjoner kan bygges, både mellom lærere og elever og elevene imellom. Profesjonsetikk og samarbeid med elever/lærlinger, kollegaer og foresatte er også vektlagt i studiet.

Høgskolen i Innlandet tilbyr fagdidaktikk i følgende fag;

  • engelsk
  • norsk
  • religion, livssyn, filosofi og etikk
  • matematikk
  • naturfag
  • samfunnsfag
  • kroppsøving og idrettsfag

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i fagtilbudet

Vi forutsetter at studentene er aktive brukere av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Canvas er høgskolen sin digitale læringsplattform. Studentene må aktivt bruke denne i arbeidet med studiet og i kommunikasjon med lærere. Det meste av læringsaktivitetene skjer gjennom fysiske samlinger, men noe skjer også på digitale plattformer.  

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer studentene som lærere og åpner for å kunne ta etter – og videreutdanning som lærer eller til opptak på mastergradsstudier.

Alle utdanninger innen