Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Om studiet

  • du får økte kunnskaper og innsikter i hva det vil si å være lese- og skrivelærer i alle fag
  • du vil få økt kompetanse i å vurdere og bruke ulike modeller for organisering av lese- og skriveaktiviteter i grunnskolens fag i ulike medier og for elever med ulike forutsetninger
  • du vil få et godt grunnlag for å være lese- og skriveveileder på egen skole/egen kommune

Studiets oppbygging

Studiet hever deltakernes kunnskap om lesing og skriving, og gir økt innsikt i hvordan lese- og skriveferdigheter påvirker elevenes læring i alle fag. Hovedmålgruppen er lærere som ikke har norsk i fagkretsen, men som underviser i fag der lesing og skriving er viktig for tilegnelsen av fagstoff.  Innhold og arbeidsmåter er knyttet til lærerens daglige arbeid i skolen, og emnet har et gjennomgående didaktisk perspektiv.

NB! Dette studiet dekker ikke kompetansekravet til 30 studiepoeng i norsk.

 

Karrieremuligheter

Lærerutdanning som kvalifiserer til undervisning på 5. til 10. trinn.

Tilbys ved:

  • Elverum