Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Om studiet

  • Studiet styrker lærernes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse innenfor fagområdet - elever med manglende lese- og skriveerfaring
  • Studiet egner seg for lærere som underviser minoritetsspråklige unge og voksne med liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet

Studiets oppbygging

Ifølge UNESCOs tall regner man med at det finnes cirka 900 millioner mennesker over 12 år i verden som ikke kan lese eller skrive eller som leser og skriver dårlig.  Norsk skole har de siste 50 årene fått mange elever/deltakere som har liten skolegang og manglende lese- og skriveerfaringer fra hjemlandet. Det er en utfordrende oppgave for skolen og lærerne å møte denne målgruppen med en tilpasset undervisning. Dette studiet tar sikte på styrke lærernes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse innenfor dette fagområdet.

 

Karrieremuligheter

Studiet bidrar til å øke læreres kompetanse om lese- og skriveopplæring på andrespråket for elever /deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet. Det egner seg for lærere som arbeider med minoritetsspråklige elever/deltakere på grunnskolens mellom- og ungdomstrinn, grunnskolen for voksne og voksenopplæringen. Studiet kan inngå som en del av kunnskapsdepartementets krav om 60 stp. norsk.

Tilbys ved:

  • Elverum