Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Om studiet

 • Studiet styrker lærernes faglige, fagdidaktiske og
  pedagogiske kompetanse innenfor fagområdet - elever med
  manglende lese- og skriveerfaring
 • Studiet egner seg for lærere som underviser
  minoritetsspråklige unge og voksne med liten eller ingen
  skolebakgrunn fra hjemlandet

Studiets oppbygging

Ifølge UNESCOs tall regner man med at det finnes cirka 900
millioner mennesker over 12 år i verden som ikke kan lese
eller skrive eller som leser og skriver dårlig.  Norsk
skole har de siste 50 årene fått mange elever/deltakere som
har liten skolegang og manglende lese- og skriveerfaringer
fra hjemlandet. Det er en utfordrende oppgave for skolen og
lærerne å møte denne målgruppen med en tilpasset
undervisning. Dette studiet tar sikte på styrke lærernes
faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse innenfor
dette fagområdet.

 

Karrieremuligheter

Studiet bidrar til å øke læreres kompetanse om lese- og
skriveopplæring på andrespråket for elever /deltakere med
liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet. Det egner seg
for lærere som arbeider med minoritetsspråklige
elever/deltakere på grunnskolens mellom- og ungdomstrinn,
grunnskolen for voksne og voksenopplæringen. Studiet kan
inngå som en del av kunnskapsdepartementets krav om 60 stp.
norsk.

Tilbys ved:

 • Hamar