Fakta

Sted:
Annet studiested
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium
Studiepoeng:
10

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

30. mai 2022.

Om studiet

Samfunnet trenger deg som kan snakke med barn, unge og deres familier om psykisk helse. Studiet gjør deg i stand til å jobbe med og gjennomføre slike samtaler, siden du lærer om hvordan barn uttrykker seg. 

Flere kommuner i Norge rapporterer at psykisk helse er deres største folkehelseutfordring og at de mangler kunnskap om tiltak, verktøy og metoder som de kan ta i bruk, ifølge Regjeringen (2020). Ett av områdene der det er behov for mer kunnskap og verktøy er knyttet til samtaler med barn, unge og deres familier. 

Gjennom dette studiet lærer du blant annet å planlegge og gjennomføre ulike typer samtaler med barn, unge og deres familier. Du blir i stand til å kunne ta i bruk ulike tilnærminger i samtaler med dem og finne, vurdere og formidle relevant informasjon og fagstoff. Du lærer å forstå barn og unges ulike kommunikasjonsuttrykk, kjennskap til relasjonens betydning i samtalen med barn og unge og får kunnskap om barns utvikling i et helhetlig perspektiv.

Dette studiet har digitale samlinger som går på ettermiddager og på kveldstid. Det er tilpasset for å kunne tas ved siden av jobb.

I et klasserom med 25 elever er det anslått at det i gjennomsnitt er 4-5 elever som lever med eller har opplevd alvorlige belastninger, slik som for eksempel vold, overgrep, mishandling, omsorgssvikt og lignende. Mange av disse forteller aldri om det de lever i, siden de mangler ord for å fortelle om det de utsettes for, fordi de ikke vet at det de opplever ikke er greit eller fordi de er redd for konsekvensene dersom de forteller om hemmeligheter i familien.

Disse barna har økt risiko for å utvikle psykiske vansker. Voksne som møter disse barna og ungdommene trenger å styrke sin kommunikasjons-kompetanse for å møte barna best mulig. Det er behov for økt kunnskap og ferdigheter når det gjelder å avdekke vanskelige livssituasjoner, i tillegg er det behov for kompetanse for å forebygge psykiske vansker, og fremme barns livsmestring. 

Opptaksinformasjon

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak